como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

The 1975-Sex-Pronunciación Letra Traducción y Video

The 1975-Sex-Cursos de Inglés Gratis

THE 1975 LYRICS
“Sex”

And this is how it starts
Take your shoes off in the back of my van
Yeah my shirt looks so good,
When it’s just hanging off your back
And she said, “Use your hands and my spare time—
We’ve got one thing in common, it’s this tongue of mine.”
She said
She’s got a boyfriend anyway

there’s only minutes before I drop you off
All we seem to do is talk about sex
She’s got a boyfriend anyway
She’s got a boyfriend anyway

I loved your friend when I saw his film
He’s got a funny face
But I like that ‘cause he still looks cool
She’s got a boyfriend anyway
She’s got a boyfriend anyway

Now we’re on the bed in my room
And I’m about to fill his shoes
But you say no
You say no
Does he take care of you
Or could I easily fill his shoes?
But you say no
You say no

And now we’re just outside of town
And you’re making your way down
She’s got a boyfriend anyway
She’s got a boyfriend anyway

And I’m not trying to stop you love
If we’re gonna do anything we might as well just fuck
She’s got a boyfriend anyway
She’s got a boyfriend anyway

You’ve got your tongue pierced anyway
You’re in your high tops any day
You’re in your skinny jeans anyway

You and your fit friends anyway
I’d take them all out any day
They’ve all got backcombs anyway
You’ve all got boyfriends anyway

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ðə wʌn θauzənd nain hʌndrəd ənd sevənti faiv liriks
seks

ənd ðis iz hau it stɑrts
teik jər šuz ɒf in ðə bæk əv mai væn
jæ mai šərt luks sou ɡud,
hwen its ǰəst hæŋiŋ ɒf jər bæk
ənd ši sed, jus jər hændz ənd mai sper taim
wiv ɡɑt wʌn θiŋ in kɑmən, its ðis təŋ əv main.
ši sed
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe

ðerz ounli minəts bifɔr ai drɑp ju ɒf
ɔl wi sim tə də z tɔk əbaut seks
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe

ai lʌvd jər frend hwen ai sɔ iz film
hiz ɡɑt ə fʌni feis
bət ai laik ðət kəz hi stil luks kul
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe

nau wir ɑn ðə bed in mai rum
ənd aim əbaut tə fil iz šuz
bət ju sei nou
ju sei nou
dəz hi teik ker əv ju
ɔr kəd ai izəli fil iz šuz?
bət ju sei nou
ju sei nou

ənd nau wir ǰəst autsaid əv taun
ənd jər meikiŋ jər wei daun
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe

ənd aim nɑt traiiŋ tə stɑp ju lʌv
if wir ɡɑnə də eniθiŋ wi mait əz wel ǰəst fək
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe
šiz ɡɑt ə bɔifrend eniwe

juv ɡɑt jər təŋ pirst eniwe
jər in jər hai tɑps eni dei
jər in jər skini ǰinz eniwe

ju ənd jər fit frendz eniwe
aid teik ðəm ɔl aut eni dei
ðeiv ɔl ɡɑt <backcombs> eniwe
juv ɔl ɡɑt bɔifrendz eniwe

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!