Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Handel-Messiah-Hallelujah-Haendel-Haandel-Pronunciación Letra Traducción y Video

Handel-Messiah-Hallelujah-Haendel-Haandel-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

Hallelujah (Aleluya)
Written by George Friedrich Haandel

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah


For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
(For the lord God omnipotent reigneth)
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
(Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
Hallelujah

The kingdom of this world;
is become
the kingdom of our Lord,
and of His Christ
and of His Christ

And He shall reign for ever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords
King of kings and lord of lords

And he shall reign
And he shall reign
And he shall reign
He shall reign
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever
and lord of lords hallelujah hallelujah
And he shall reign forever and ever

King of kings and lord of lords
King of kings and lord of lords
And he shall reign forever and ever

Forever and ever and ever and ever
(King of kings and lord of lords)

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah

Song Discussions is protected by U.S. Patent 9401941. Other patents pending.

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

haleluyə <aleluya>
wruirən bai yiorch fredrik <jaandel>

hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə

fər ðə lɔrd ɡɑd amnipətənt <reigneth>
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
fər ðə lɔrd ɡɑd amnipətənt <reigneth>
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
fər ðə lɔrd ɡɑd amnipətənt <reigneth>
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə

hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
fər ðə lɔrd ɡɑd amnipətənt <reigneth>
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə

fər ðə lɔrd ɡɑd amnipətənt <reigneth>
hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
hæləlujə

ðə kiŋdəm əv ðis wərld;
iz bikʌm
ðə kiŋdəm əv auər lɔrd,
ənd əv iz kraist
ənd əv iz kraist

ənd hi šə rein fər evᵊr ənd evᵊr
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr

kiŋ əv kiŋz fərevər ənd evᵊr hæləlujə hæləlujə
ənd lɔrd əv lɔrdz fərevər ənd evᵊr hæləlujə hæləlujə
kiŋ əv kiŋz fərevər ənd evᵊr hæləlujə hæləlujə
ənd lɔrd əv lɔrdz fərevər ənd evᵊr hæləlujə hæləlujə
kiŋ əv kiŋz fərevər ənd evᵊr hæləlujə hæləlujə
ənd lɔrd əv lɔrdz
kiŋ əv kiŋz ənd lɔrd əv lɔrdz

ənd hi šə rein
ənd hi šə rein
ənd hi šə rein
hi šə rein
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr

kiŋ əv kiŋz fərevər ənd evᵊr
ənd lɔrd əv lɔrdz hæləlujə hæləlujə
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr

kiŋ əv kiŋz ənd lɔrd əv lɔrdz
kiŋ əv kiŋz ənd lɔrd əv lɔrdz
ənd hi šə rein fərevər ənd evᵊr

fərevər ənd evᵊr ənd evᵊr ənd evᵊr
kiŋ əv kiŋz ənd lɔrd əv lɔrdz

hæləlujə hæləlujə hæləlujə hæləlujə
hæləlujə

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Me and My Bitch-YG-Tory Lanez-Pronunciación Letra Traducción y Video

Me and My Bitch-YG-Tory Lanez-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

YG LYRICS
“Me & My Bitch”
(feat. Tory Lanez)

[Hook: Tory Lanez]
Used to have a girlfriend
Now all I got is hoes
Just looking for a down girl
But she was fuckin on the low

[Verse 1: YG]
Hair done, nails did, caramel complexion
Pussy stayed wet like she was mixed with Mexican


Love I invested in, Trust I invested in
So if she wasn’t fucking with me I was stressing it
Wasn’t no questioning, pussy was mine
Wasn’t no questioning, Bonnie and Clyde
Still living in my momma house, but I let her move in
Momma thought I was tricking
But really I was just choosin’, that was my bitch
I was claiming her when we was fucking
My bitch, wasn’t using condoms no nothing
I was in love, she came first before my homies
Like fuck it, I’m ’bout to get your name tatted on me

[Hook]

[Bridge: Tory Lanez]
And that was me and my bitch
Knowin that these hoes ain’t shit
Me and my bitch
Cause nigga ridin’ on that Westside shit

[Verse 2: YG]
Damn, I caught the bitch cheating
Damn, she was with him last weekend
What you mean you gon’ call right back?
What you mean you ain’t got time like that?
She fucked the nigga I knew
Ain’t really fucked with his crew
I did a song with his brother
And she fucked with him too
All that shit she was talking
She wasn’t really ’bout it
And it made it even worse
When my homie told me ’bout it
I gave you your swag, told you to dress like that
I hit your spot, made you say “yes!” like that
And they ask me why I trust no bitch
Cause my ex had me feeling all embarrassed and shit

[Hook]

[Bridge]

[Verse 3: YG]
Now she tryna get me back tho
I had her sneakin, creepin through the back door
I was horny, I just wanted to fuck
I bust a nut in ten minutes I was in a rush
Reality, I hit it and she sad now
She pregnant, she know I coulda been a dad now
She text me like “I love you”
I text her back like “fuck you”
I looked down and looked up
Her best friend ain’t shit cause my best friend hooked em up
But she know a nigga rich now
She text me like “I’m stylin”
She just wanna be my bitch now

[Hook]

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

<wuay yi> liriks
mi ənd mai bič
fit. tɔri <lanez>

<[hook>: tɔri <lanez]>
just tə həv ə ɡərlfrend
nau ɔl ai ɡɑt s houz
ǰəst lukiŋ fər ə daun ɡərl
bət ši wəz <fuckin> ɑn ðə lou

<[verse> wʌn: <yg]>
her dən, neilz did, kerəməl kəmpekšən
pusi steid wet laik ši wəz mikst wiθ meksəkən
lʌv ai investəd in, trəst ai investəd in
sou if ši wɑzənt fʌkiŋ wiθ mi ai wəz stresiŋ it
wɑzənt nou kwesčəniŋ, pusi wəz main
wɑzənt nou kwesčəniŋ, bɑni ənd klaid
stil liviŋ in mai mɑmə haus, bət ai let hər muv in
mɑmə θɔt ai wəz trikiŋ
bət rili ai wəz ǰəst <choosin>, ðət wəz mai bič
ai wəz kleimiŋ hər hwen wi wəz fʌkiŋ
mai bič, wɑzənt juziŋ kɑndəmz nou nʌθiŋ
ai wəz in lʌv, ši keim fərst bifɔr mai <homies>
laik fək it, aim baut tə ɡet jər neim tætid ɑn mi

<[hook]>

<[bridge>: tɔri <lanez]>
ənd ðət wəz mi ənd mai bič
<knowin> ðət ðiz houz eint šit
mi ənd mai bič
kəz <nigga> <ridin> ɑn ðət westsaid šit

<[verse> tu: <yg]>
dæm, ai kɔt ðə bič čitiŋ
dæm, ši wəz wiθ im læst wikend
hwʌt ju min ju <gon> kɒl rait bæk?
hwʌt ju min ju eint ɡɑt taim laik ðæt?
ši fəkt ðə <nigga> ai nu
eint rili fəkt wiθ iz kru
ai did ə sɒŋ wiθ iz brʌðᵊr
ənd ši fəkt wiθ im tu
ɔl ðət šit ši wəz tɔkiŋ
ši wɑzənt rili baut it
ənd it meid it ivən wərs
hwen mai homi tould mi baut it
ai ɡeiv ju jər swæɡ, tould ju tə dres laik ðæt
ai hit jər spɑt, meid ju sei jes! laik ðæt
ənd ðei æsk mi wai ai trəst nou bič
kəz mai eks həd mi filiŋ ɔl emberəst ənd šit

<[hook]>

<[bridge]>

<[verse> θri: <yg]>
nau ši <tryna> ɡet mi bæk ðou
ai həd hər <sneakin>, <creepin> θru ðə bæk dɔ:r
ai wəz hɔrni, ai ǰəst wɒntəd tə fək
ai bəst ə nət in ten minəts ai wəz in ə rəš
riæləti, ai hit it ənd ši sæd nau
ši preɡnənt, ši nou ai <coulda> bin ə dæd nau
ši tekst mi laik ai lʌv ju
ai tekst hər bæk laik fək ju
ai lukt daun ənd lukt ʌp
hər best frend eint šit kəz mai best frend hukt em ʌp
bət ši nou ə <nigga> rič nau
ši tekst mi laik aim <stylin>
ši ǰəst wɑnə bi mai bič nau

<[hook]>

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Belinda Carlisle-Heaven Is A Place On Earth-Pronunciación Letra Traducción y Video

Belinda Carlisle-Heaven Is A Place On Earth-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

BELINDA CARLISLE LYRICS
“Heaven Is A Place On Earth”

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When the night falls down
I wait for you


And you come around
And the world’s alive
With the sound of kids
On the street outside

When you walk into the room
You pull me close and we start to move
And we’re spinning with the stars above
And you lift me up in a wave of love…

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When I feel alone
I reach for you
And you bring me home
When I’m lost at sea
I hear your voice
And it carries me

In this world we’re just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I’m not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

In this world we’re just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I’m not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

bəlində kɑrlail liriks
hevən z ə pleis ɑn ərθ

u, beibi, də ju nou hwʌt ðæts wərθ?
u hevən z ə pleis ɑn ərθ
ðei sei in hevən lʌv kəmz fərst
wil meik hevən ə pleis ɑn ərθ
u hevən z ə pleis ɑn ərθ

hwen ðə nait fɒlz daun
ai weit fər ju
ənd ju kəm əraund
ənd ðə wərldz əlaiv
wiθ ðə saund əv kidz
ɑn ðə strit autsaid

hwen ju wɑk intu ðə rum
ju pul mi klouz ənd wi stɑrt tə muv
ənd wir spiniŋ wiθ ðə stɑrz əbʌv
ənd ju lift mi ʌp in ə weiv əv lʌv…

u, beibi, də ju nou hwʌt ðæts wərθ?
u hevən z ə pleis ɑn ərθ
ðei sei in hevən lʌv kəmz fərst
wil meik hevən ə pleis ɑn ərθ
u hevən z ə pleis ɑn ərθ

hwen ai fil əloun
ai rič fər ju
ənd ju briŋ mi houm
hwen aim lɒst ət si
ai hir jər vɔis
ənd it kæriz mi

in ðis wərld wir ǰəst biɡiniŋ
tə ʌndərstænd ðə mirəkəl əv liviŋ
beibi ai wəz əfreid bifɔr
bət aim nɑt əfreid enimɔr

u, beibi, də ju nou hwʌt ðæts wərθ?
u hevən z ə pleis ɑn ərθ
ðei sei in hevən lʌv kəmz fərst
wil meik hevən ə pleis ɑn ərθ
u hevən z ə pleis ɑn ərθ

in ðis wərld wir ǰəst biɡiniŋ
tə ʌndərstænd ðə mirəkəl əv liviŋ
beibi ai wəz əfreid bifɔr
bət aim nɑt əfreid enimɔr

u, beibi, də ju nou hwʌt ðæts wərθ?
u hevən z ə pleis ɑn ərθ
ðei sei in hevən lʌv kəmz fərst
wil meik hevən ə pleis ɑn ərθ
u hevən z ə pleis ɑn ərθ