pronunciaciones

Calvin Harris-Slide-Frank Ocean-Migos-Pronunciación Letra Traducción

Calvin Harris-Slide-Frank Ocean-Migos-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Calvin Harris Lyrics
“Slide”
(feat. Frank Ocean & Migos)

[Frank Ocean:]
I might empty my bank account
And buy that “Boy with a Pipe”
Buy that “Boy with a Pipe”
I might,
I might empty my bank account
And buy that “Boy with a Pipe”
Buy that “Boy with a Pipe”
I might


Do you slide on all your nights like this?
Do you try on all your nights like this?
I might put some spotlight on the slide
Whatever comes, comes too clear
Do you slide on all your nights like this?
Do you try on all your nights like this?
I might put some spotlight on the slide
And whatever comes, comes too clear

All this jewelry ain’t no use when it’s this dark
This my favorite part,
We see the lights, they cut so far
It went too fast, we couldn’t reach it with our arm
Wrist on the wrist, a link of charms,
Yeah
Player, we’re still in Lincoln Park
It’s like we could dye our own hair
Like we could dye it all blonde, hon’
If we could see in 20-20
Twice we could see it ’til the end

[Quavo:]
Put that spotlight on her face, spotlight
Put that spotlight on her face, ah, yeah
We gon’ pipe up and turn up, pipe up
We gon’ light up and burn up, burn up
Mama too hot like a, like what?
Mama too hot like a furnace, furnace
I got a hundred Gs in my Goyard, Gs
My diamond gon’ shine when the lights dark, shine
You and I’ll take a ride down the boulevard, yeah
And your friends really wanna break us apart apart
Good lord

[Offset:]
Good gracious
Starin’ at my diamonds while I’m hoppin’ out the spaceship
Need your information, take vacation to Malaysia
You my baby,
The paparazzi flashin’ crazy
She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato
Walk in my mansion. 20 thousand paintings. Picasso
Bitch’ll be dippin’, dabbin’ with niggas like a nacho
Took off her panties, diamonds dancin’ like Rick Ricardo
She havin’ it
When they call her workin’ on The Bachelor
I know you got a past, I got a past, that’s in the back of us
Average, I’m a make a million on the average
I’m ridin’ with no brain, bitch, I’m out of it

[Frank Ocean:]
Do you slide on all your nights like this?
Do you try on all your nights like this?
I might put some spotlight on the slide, ooh, yeah
Whatever comes, comes too clear
Do you slide on all your nights like this?
Do you try on all your nights like this?
put some spotlight on the slide
And whatever comes, comes too clear

I might empty my bank account
And buy that “Boy with a Pipe”
Buy that “Boy with a Pipe”
I might,
I might empty my bank account
And buy that “Boy with a Pipe”
Buy that “Boy with a Pipe”
I might

#Pronunciación

kælvən heris liriks
slaid
fit. fræŋk oušən ənd <migos>

<[frank> oušən: <]>
ai mait empti mai bæŋk əkaunt
ənd bai ðæt bɔi wiθ ə paip
bai ðæt bɔi wiθ ə paip
ai mait,
ai mait empti mai bæŋk əkaunt
ənd bai ðæt bɔi wiθ ə paip
bai ðæt bɔi wiθ ə paip
ai mait

də ju slaid ɑn ɔl jər naits laik ðis?
də ju trai ɑn ɔl jər naits laik ðis?
ai mait put səm spɑtlait ɑn ðə slaid
hwʌtevᵊr kəmz, kəmz tu klir
də ju slaid ɑn ɔl jər naits laik ðis?
də ju trai ɑn ɔl jər naits laik ðis?
ai mait put səm spɑtlait ɑn ðə slaid
ənd hwʌtevᵊr kəmz, kəmz tu klir

ɔl ðis ǰuəlri eint nou jus hwen its ðis dɑrk
ðis mai feivərət pɑrt,
wi si ðə laits, ðei kət sou fɑr
it went tu fæst, wi kudənt rič it wiθ auər ɑrm
rist ɑn ðə rist, ə liŋk əv čɑrmz,

pleiᵊr, wir stil in liŋkən pɑrk
its laik wi kəd dai auər oun her
laik wi kəd dai it ɔl blɑnd, hɑn
if wi kəd si in <20-20>
twais wi kəd si it til ði end

<[quavo>: <]>
put ðət spɑtlait ɑn hər feis, spɑtlait
put ðət spɑtlait ɑn hər feis, ɑ, jæ
wi <gon> paip ʌp ənd tərn ʌp, paip ʌp
wi <gon> lait ʌp ənd bərn ʌp, bərn ʌp
mɑmə tu hɑt laik ei, laik hwʌt?
mɑmə tu hɑt laik ə fərnəs, fərnəs
ai ɡɑt ə hʌndrəd ǰiz in mai <goyard>, ǰiz
mai daimənd <gon> šain hwen ðə laits dɑrk, šain
ju ənd ail teik ə raid daun ðə buləvɑrd, jæ
ənd jər frendz rili wɑnə breik əz əpɑrt əpɑrt
ɡud lɔrd

<[offset>: <]>
ɡud ɡreišəs
stærin ət mai daiməndz wail aim <hoppin> aut ðə speisšip
nid jər infərmeišən, teik vekeišən tə məleižə
ju mai beibi,
ðə pæpərætsou <flashin> kreizi
ši swɒloud ðə bɑtəl wail ai sit bæk ənd smouk <gelato>
wɑk in mai mænšən. twenti θauzənd peintiŋz. pikɑsou
<bitchll> bi <dippin>, <dabbin> wiθ <niggas> laik ə næčou
tuk ɒf hər pæntiz, daiməndz <dancin> laik rik rikɑrdou
ši <havin> it
hwen ðei kɒl hər <workin> ɑn ðə bæčələr
ai nou ju ɡɑt ə pæst, ai ɡɑt ə pæst, ðæts in ðə bæk əv əz
ævəriǰ, aim ə meik ə miljən ɑn ði ævəriǰ
aim <ridin> wiθ nou brein, bič, aim aut əv it

<[frank> oušən: <]>
də ju slaid ɑn ɔl jər naits laik ðis?
də ju trai ɑn ɔl jər naits laik ðis?
ai mait put səm spɑtlait ɑn ðə slaid, u, jæ
hwʌtevᵊr kəmz, kəmz tu klir
də ju slaid ɑn ɔl jər naits laik ðis?
də ju trai ɑn ɔl jər naits laik ðis?
put səm spɑtlait ɑn ðə slaid
ənd hwʌtevᵊr kəmz, kəmz tu klir

ai mait empti mai bæŋk əkaunt
ənd bai ðæt bɔi wiθ ə paip
bai ðæt bɔi wiθ ə paip
ai mait,
ai mait empti mai bæŋk əkaunt
ənd bai ðæt bɔi wiθ ə paip
bai ðæt bɔi wiθ ə paip
ai mait

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Halsey-Now Or Never-Pronunciación Letra Traducción y Video

Halsey-Now Or Never-Cursos de Inglés Gratis

HALSEY LYRICS
“Now Or Never”


I don’t wanna fight right now
Know you always right, now
Know I need you ’round with me
But nobody waitin’ ’round with me
Been through the ups
Yeah the ups and the downs with me
Got a whole lot of love
But you don’t wanna spread it ’round with me, yeah

Never pick up, never call me
You know we’re runnin’ out of time
Never pick up when you want me
Now I gotta draw a line
Baby I done, done enough talking
Need to know that you’re mine
Baby we done, done enough talking
Gotta be right now, right now

Baby gon’ love me now, now, now, now, now, now
Now or never, hey, hey, hey
I want you to hold me down, down, down, down, down, down
Down forever, hey, hey, hey
Said you know I wanna keep you around
‘Round forever, hey, hey, hey
I want you to love me now, now, now, now, now, now
Now or never

I’m turnin’ off the light right now
I’m callin’ it a night now
Wishin’ you were ’round with me
But you’re in a different town than me
We’ve been through it all
But you could never spit it out for me
Tryna talk to a wall
But you could never tear it down for me, yeah

Never pick up, never call me
You know we’re runnin’ out of time
Never pick up when you want me
Now I gotta draw a line
Baby I done, done enough talking
Need to know that you’re mine
Baby we done, done enough talking
Gotta be right now, right now

Baby gon’ love me now, now, now, now, now, now
Now or never, hey, hey, hey
I want you to hold me down, down, down, down, down, down
Down forever, hey, hey, hey
Said you know I wanna keep you around
‘Round forever, hey, hey, hey
I want you to love me now, now, now, now, now, now
Now or never

Yeah, draw the line up
Don’t take no more time up, yeah
Make your mind up
I need you to make your mind up, yeah
Draw the line up
Don’t take no more time up, yeah
Baby you gotta decide something
Let me know

Baby gon’ love me now, now, now, now, now, now
Now or never, hey, hey, hey
I want you to hold me down, down, down, down, down, down
Down forever, hey, hey, hey
Said you know I wanna keep you around
‘Round forever, hey, hey, hey
I want you to love me now, now, now, now, now, now
Now or never

#Pronunciación de Nivel Avanzado

hælsi liriks
nau ɔr nevər

ai dount wɑnə fait rait nau
nou ju ɔlweiz rait, nau
nou ai nid ju raund wiθ mi
bət noubədi <waitin> raund wiθ mi
bin θru ði əps
jæ ði əps ənd ðə daunz wiθ mi
ɡɑt ə houl lɑt əv lʌv
bət ju dount wɑnə spred it raund wiθ mi, jæ

nevər pik ʌp, nevər kɒl mi
ju nou wir <runnin> aut əv taim
nevər pik ʌp hwen ju wɑnt mi
nau ai ɡɑtə drɒ ə lain
beibi ai dən, dən ənəf tɔkiŋ
nid tə nou ðət jər main
beibi wi dən, dən ənəf tɔkiŋ
ɡɑtə bi rait nau, rait nau

beibi <gon> lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə hould mi daun, daun, daun, daun, daun, daun
daun fərevər, hei, hei, hei
sed ju nou ai wɑnə kip ju əraund
raund fərevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər

aim <turnin> ɒf ðə lait rait nau
aim <callin> it ə nait nau
<wishin> ju wər raund wiθ mi
bət jər in ə difərənt taun ðən mi
wiv bin θru it ɔl
bət ju kəd nevər spit it aut fər mi
<tryna> tɔk tə ə wɒl
bət ju kəd nevər tir it daun fər mi, jæ

nevər pik ʌp, nevər kɒl mi
ju nou wir <runnin> aut əv taim
nevər pik ʌp hwen ju wɑnt mi
nau ai ɡɑtə drɒ ə lain
beibi ai dən, dən ənəf tɔkiŋ
nid tə nou ðət jər main
beibi wi dən, dən ənəf tɔkiŋ
ɡɑtə bi rait nau, rait nau

beibi <gon> lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə hould mi daun, daun, daun, daun, daun, daun
daun fərevər, hei, hei, hei
sed ju nou ai wɑnə kip ju əraund
raund fərevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər

jæ, drɒ ðə lain ʌp
dount teik nou mɔr taim ʌp, jæ
meik jər maind ʌp
ai nid ju tə meik jər maind ʌp, jæ
drɒ ðə lain ʌp
dount teik nou mɔr taim ʌp, jæ
beibi ju ɡɑtə dəsaid sʌmθiŋ
let mi nou

beibi <gon> lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə hould mi daun, daun, daun, daun, daun, daun
daun fərevər, hei, hei, hei
sed ju nou ai wɑnə kip ju əraund
raund fərevər, hei, hei, hei
ai wɑnt ju tə lʌv mi nau, nau, nau, nau, nau, nau
nau ɔr nevər

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

One Direction-Same Mistakes-Pronunciación Letra Traducción

One Direction-Same Mistakes-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

One Direction Lyrics
“Same Mistakes”

[Harry]
Circles, we’re going in circles
Dizzy’s all it makes us
We know where it takes us
We’ve been before
Closer, maybe looking closer
There’s more to discover
Find out what went wrong without blaming each other


[Zayn]
Think that we got more time
When we’re falling behind
Gotta make up our minds

Or else we’ll play, play, play all the same old games
And we wait, wait, wait for the end to change
And we take, take, take it for granted that we’ll be the same
But we’re making all the same mistakes

[Liam]
Wake up, we both need to wake up
Maybe if we face up to this
We can make it through this
Closer, maybe we’ll be closer
Stronger than we were before, yeah
Make this something more, yeah

[Zayn]
Think that we got more time
When we’re falling behind
Gotta make up our minds

Or else we’ll play, play, play all the same old games
And we wait, wait, wait for the end to change
And we take, take, take it for granted that we’ll be the same
But we’re making all the same mistakes

Yeah, yeah, that’s what crazy is
When it’s broken, you say there’s nothing to fix
And you pray, pray, pray that everything will be okay
While you’re making all the same mistakes

[Liam]
Don’t look back
But if we don’t look back
We’re only learning then
How to make all same mis-, same mistakes again

So we play, play, play all the same old games (same mistakes)
And we wait, wait, wait for the end to change (when nothing’s gonna change)
And we take, take, take it for granted that we’ll be the same (well nothing’s gonna be the same)
But we’re making all the same mistakes

Yeah, yeah, that’s what crazy is (crazy is)
When it’s broken, you say there’s nothing to fix (there’s nothing to fix)
And you pray, pray, pray that everything will be okay (everything will be okay)
While you’re making all the same mistakes

#Pronunciación

 

wʌn dərekšən liriks
seim misteiks

<[harry]>
sərkəlz, wir ɡouiŋ in sərkəlz
diziiz ɔl it meiks əz
wi nou hweᵊr it teiks əz
wiv bin bifɔr
klousᵊr, meibi lukiŋ klousᵊr
ðerz mɔr tə diskəvər
faind aut hwʌt went rɒŋ wiðaut bleimiŋ ič ʌðᵊr

<[zayn]>
θiŋk ðət wi ɡɑt mɔr taim
hwen wir fɑliŋ bəhaind
ɡɑtə meik ʌp auər maindz

ɔr els wil plei, plei, plei ɔ:l ðə seim ould ɡeimz
ənd wi weit, weit, weit fər ði end tə čeinǰ
ənd wi teik, teik, teik it fər ɡræntəd ðət wil bi ðə seim
bət wir meikiŋ ɔ:l ðə seim misteiks

<[liam]>
weik ʌp, wi bouθ nid tə weik ʌp
meibi if wi feis ʌp tə ðis
wi kən meik it θru ðis
klousᵊr, meibi wil bi klousᵊr
strɒŋər ðən wi wər bifɔr, jæ
meik ðis sʌmθiŋ mɔr, jæ

<[zayn]>
θiŋk ðət wi ɡɑt mɔr taim
hwen wir fɑliŋ bəhaind
ɡɑtə meik ʌp auər maindz

ɔr els wil plei, plei, plei ɔ:l ðə seim ould ɡeimz
ənd wi weit, weit, weit fər ði end tə čeinǰ
ənd wi teik, teik, teik it fər ɡræntəd ðət wil bi ðə seim
bət wir meikiŋ ɔ:l ðə seim misteiks

jæ, jæ, ðæts hwʌt kreizi iz
hwen its broukən, ju sei ðerz nʌθiŋ tə fiks
ənd ju prei, prei, prei ðət evriθiŋ wəl bi oukei
wail jər meikiŋ ɔ:l ðə seim misteiks

<[liam]>
dount luk bæk
bət if wi dount luk bæk
wir ounli lərniŋ ðen
hau tə meik ɔl seim mis, seim misteiks əɡen

sou wi plei, plei, plei ɔ:l ðə seim ould ɡeimz seim misteiks
ənd wi weit, weit, weit fər ði end tə čeinǰ hwen nʌθiŋz ɡɑnə čeinǰ
ənd wi teik, teik, teik it fər ɡræntəd ðət wil bi ðə seim wel nʌθiŋz ɡɑnə bi ðə seim
bət wir meikiŋ ɔ:l ðə seim misteiks

jæ, jæ, ðæts hwʌt kreizi z kreizi iz
hwen its broukən, ju sei ðerz nʌθiŋ tə fiks ðerz nʌθiŋ tə fiks
ənd ju prei, prei, prei ðət evriθiŋ wəl bi oukei evriθiŋ wəl bi oukei
wail jər meikiŋ ɔ:l ðə seim misteiks