aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Jasmine Thompson – Words-Pronunciación Letra Traducción

Jasmine Thompson – Words-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Jasmine Thompson Lyrics
“Words”

Ah-ah-ah
Ah-ha
Ah-ha
Ah-ha
Ah-ah-ah

I know you know
That I know that you know
What we’re both thinking
I know you know
That I know that you know
What our bodies are reading


And at this point it’s kinda undeniable
And at this point it’s kinda untryable
I can read your mind, it’s incredible
Where it goes
Where it goes
Where it goes

I mean we could use vocabulary
To spell out everything that we feel
I mean we could use a dictionary
To define a feeling we know is real
But there’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah
There’s no, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

I see what you see
Seeing what I see
‘Cause our eyes just keep meeting
Lip locked on locked lips
Tongue tied just like this
‘Til the muscle in our ribcage won’t stop beating

And at this point it’s kinda undeniable
And at this point it’s kinda untryable
I can read your mind, it’s incredible
Where it goes
Where it goes
Where it goes

I mean we could use vocabulary
To spell out everything that we feel
I mean we could use a dictionary
To define a feeling we know is real
But there’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah
There’s no, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

It’s pretty self-explanatory
Pretty self-explanatory

Oh, I mean we could use vocabulary
To spell out everything that we feel (everything we feel)
I mean we could use a dictionary
To define a feeling we know is real
But there’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah
There’s no words needed, ooh yeah, ooh yeah
There’s no, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

I mean we could use vocabulary
To spell out everything that we feel
I mean we could use a dictionary
To define a feeling we know is real
But there’s no words needed

#Pronunciación de la Canción

 

ǰæzmən tɑmpsən liriks
wərdz

<ah-ah-ah>
<ah-ha>
<ah-ha>
<ah-ha>
<ah-ah-ah>

ai nou ju nou
ðət ai nou ðət ju nou
hwʌt wir bouθ θiŋkiŋ
ai nou ju nou
ðət ai nou ðət ju nou
hwʌt auər bɑdiz ər ridiŋ

ənd ət ðis pɔint its kində ʌndənaiəbəl
ənd ət ðis pɔint its kində <untryable>
ai kən rid jər maind, its inkredəbəl
hweᵊr it ɡouz
hweᵊr it ɡouz
hweᵊr it ɡouz

ai min wi kəd jus vokæbjəleri
tə spel aut evriθiŋ ðət wi fil
ai min wi kəd jus ə dikšəneri
tə dəfain ə filiŋ wi nou z riəl
bət ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh-oh-oh>

ai si hwʌt ju si
siiŋ hwʌt ai si
kəz auər aiz ǰəst kip mitiŋ
lip lɑkt ɑn lɑkt lips
təŋ taid ǰəst laik ðis
til ðə mʌsəl in auər ribkeiǰ wount stɑp bitiŋ

ənd ət ðis pɔint its kində ʌndənaiəbəl
ənd ət ðis pɔint its kində <untryable>
ai kən rid jər maind, its inkredəbəl
hweᵊr it ɡouz
hweᵊr it ɡouz
hweᵊr it ɡouz

ai min wi kəd jus vokæbjəleri
tə spel aut evriθiŋ ðət wi fil
ai min wi kəd jus ə dikšəneri
tə dəfain ə filiŋ wi nou z riəl
bət ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh-oh-oh>

its priti self iksplænətᵊri
priti self iksplænətᵊri

ou, ai min wi kəd jus vokæbjəleri
tə spel aut evriθiŋ ðət wi fil evriθiŋ wi fil
ai min wi kəd jus ə dikšəneri
tə dəfain ə filiŋ wi nou z riəl
bət ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ
ðerz nou wərdz nidəd, u jæ, u jæ
ðerz nou, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh-oh-oh>

ai min wi kəd jus vokæbjəleri
tə spel aut evriθiŋ ðət wi fil
ai min wi kəd jus ə dikšəneri
tə dəfain ə filiŋ wi nou z riəl
bət ðerz nou wərdz nidəd

pronunciaciones

OneRepublic-Seeb – Rich Love-Pronunciación Letra Traducción

OneRepublic-Seeb – Rich Love-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

OneRepublic Lyrics
“Rich Love”
(with Seeb)

I remember talking and drinking what we could find
Burnin’ all those candles and stayin’ up through the night
We’d make reservations for the places we know we’d never try
But then oh, we found some rich love


I remember feeling broke as a bottle of wine
I didn’t move to the city to count all my pennies and worship the Hollywood sign
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
But she’d take it in one last time
And I know, cause I found some fake love

Ooh, broke as a bottle of wine
Ooh, but drink with you all damn night
Ooh, I’m not trying to trade love
Cause if we don’t find money
Then what we got honey is just enough
We got some rich love

She’d say, “Hey man”
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
But she’d take it in one last time

Do you remember dancing? The parties out in the yard?
We would piss off the neighbors
They’d eventually call the cops
And I was saving up for something, hoping life would finally start
Cause oh, we had some new love

Ooh, broke as a bottle of wine
Ooh, but drink with you all damn night
Ooh, broke as a bottle of wine
Cause if we don’t find money
Then what we got honey lifts it up
We got some rich love

She’d say, “Hey man”
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
But she’d take it in one last time

We’re broke as a bottle of wine
Oh, we’re broke as a bottle of wine
Said, we’re broke as a bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine
Broke as a bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine
Cause if we don’t find money
Then what we got honey lifts it up
We got some rich love

She’d say, “Hey man”
She’d say, “Hey man, nice to meet you”
We’re broke as a bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine
Cause if we don’t find money
Then what we got honey lifts it up
We got some rich love

We’re broke as a bottle of wine
Broke as a bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine, bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine
We’re broke as a bottle of wine
Cause if we don’t find money
Then what we got honey lifts it up
We got some rich love

#Pronunciación de la Canción

 

<onerepublic> liriks
rič lʌv
wiθ <seeb>

ai rəmembər tɔkiŋ ənd driŋkiŋ hwʌt wi kəd faind
<burnin> ɔl ðouz kændəlz ənd <stayin> ʌp θru ðə nait
wid meik rezərveišənz fər ðə pleisiz wi nou wid nevər trai
bət ðen ou, wi faund səm rič lʌv

ai rəmembər filiŋ brouk əz ə bɑtəl əv wain
ai didənt muv tə ðə siti tə kaunt ɔl mai peniz ənd wəršəp ðə hɑliwud sain
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
bət šid teik it in wʌn læst taim
ənd ai nou, kəz ai faund səm feik lʌv

u, brouk əz ə bɑtəl əv wain
u, bət driŋk wiθ ju ɔl dæm nait
u, aim nɑt traiiŋ tə treid lʌv
kəz if wi dount faind mʌni
ðen hwʌt wi ɡɑt hʌni z ǰəst ənəf
wi ɡɑt səm rič lʌv

šid sei, hei mæn
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
bət šid teik it in wʌn læst taim

də ju rəmembər dænsiŋ? ðə pɑrtiz aut in ðə jɑrd?
wi wud pis ɒf ðə neibərz
ðeid ivenčəwəli kɒl ðə kɑps
ənd ai wəz seiviŋ ʌp fər sʌmθiŋ, houpiŋ laif wud fainəli stɑrt
kəz ou, wi həd səm nu lʌv

u, brouk əz ə bɑtəl əv wain
u, bət driŋk wiθ ju ɔl dæm nait
u, brouk əz ə bɑtəl əv wain
kəz if wi dount faind mʌni
ðen hwʌt wi ɡɑt hʌni lifts it ʌp
wi ɡɑt səm rič lʌv

šid sei, hei mæn
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
bət šid teik it in wʌn læst taim

wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
ou, wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
sed, wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
brouk əz ə bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
kəz if wi dount faind mʌni
ðen hwʌt wi ɡɑt hʌni lifts it ʌp
wi ɡɑt səm rič lʌv

šid sei, hei mæn
šid sei, hei mæn, nais tə mit ju
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
kəz if wi dount faind mʌni
ðen hwʌt wi ɡɑt hʌni lifts it ʌp
wi ɡɑt səm rič lʌv

wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
brouk əz ə bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain, bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
wir brouk əz ə bɑtəl əv wain
kəz if wi dount faind mʌni
ðen hwʌt wi ɡɑt hʌni lifts it ʌp
wi ɡɑt səm rič lʌv

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Shania Twain – Swingin’ With My Eyes Closed-Pronunciación Letra Traducción

Shania Twain – Swingin’ With My Eyes Closed-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Shania Twain Lyrics
“Swingin’ With My Eyes Closed”

Summer’s here, bring it on
Another year, one more beer, another song
Comes on the radio so loud and clear
Your whisper comes in my ear


I follow like a season
Not afraid of what I’m feeling, oh

I’m swinging with my eyes closed
Got my hair down a wide open road
I’m swinging with my eyes closed
Only god knows how far it goes

Fist up in the air
Oh like we don’t care
Swinging

Life is short, nights are long
Nothing’s sure in this world till we’re gone
Fear disappears each time I close my eyes
I kiss you once (kiss kiss), I kiss you twice

It’s in the air we’re breathing
Oh can you taste the freedom, oh oh

I’m swinging with my eyes closed
Got my hair down a wide open road
I’m swinging with my eyes closed
Only god knows how far it goes

Fist up in the air
Oh like we don’t care
Swinging

I’m swinging with my eyes closed
Only god knows how far it goes

Fist up in the air
Oh like we don’t care
Swinging

#Pronunciación de la Canción

 

<shania> twein liriks
<swingin> wiθ mai aiz klouzd

səmərz hiər, briŋ it ɑn
ənʌðᵊr jiᵊr, wʌn mɔr bir, ənʌðᵊr sɒŋ
kəmz ɑn ðə reidiou sou laud ənd klir
jər wispər kəmz in mai ir

ai fɑlou laik ə sizən
nɑt əfreid əv hwʌt aim filiŋ, ou

aim swiŋiŋ wiθ mai aiz klouzd
ɡɑt mai her daun ə waid oupən roud
aim swiŋiŋ wiθ mai aiz klouzd
ounli ɡɑd nouz hau fɑr it ɡouz

fist ʌp in ði er
ou laik wi dount ker
swiŋiŋ

laif s šɔrt, naits ər lɔŋ
nʌθiŋz šur in ðis wərld til wir ɡɒn
fir disəpirz ič taim ai klouz mai aiz
ai kis ju wəns kis kis, ai kis ju twais

its in ði er wir briðiŋ
ou kən ju teist ðə fridəm, ou ou

aim swiŋiŋ wiθ mai aiz klouzd
ɡɑt mai her daun ə waid oupən roud
aim swiŋiŋ wiθ mai aiz klouzd
ounli ɡɑd nouz hau fɑr it ɡouz

fist ʌp in ði er
ou laik wi dount ker
swiŋiŋ

aim swiŋiŋ wiθ mai aiz klouzd
ounli ɡɑd nouz hau fɑr it ɡouz

fist ʌp in ði er
ou laik wi dount ker
swiŋiŋ