pronunciaciones

George Michael – One More Try-Pronunciación Letra Traducción

George Michael – One More Try-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

George Michael Lyrics
“One More Try”

I’ve had enough of danger
And people on the streets
I’m looking out for angels
Just trying to find some peace
Now I think it’s time
That you let me know
So if you love me
Say you love me
But if you don’t
Just let me go…


‘Cause teacher
There are things that I don’t want to learn
And the last one I had
Made me cry
So I don’t want to learn to
Hold you, touch you
Think that you’re mine
Because it ain’t no joy
For an uptown boy
Whose teacher has told him goodbye, goodbye, goodbye

When you were just a stranger
And I was at your feet
I didn’t feel the danger
Now I feel the heat
That look in your eyes
Telling me “No”
So you think that you love me
Know that you need me
I wrote the song, I know it’s wrong
Just let me go…

And teacher
There are things that I don’t want to learn
Oh the last one I had
Made me cry
So I don’t want to learn to
Hold you, touch you
Think that you’re mine
Because it ain’t no joy
For an uptown boy
Whose teacher has told him goodbye, goodbye, goodbye

So when you say that you need me
That you’ll never leave me
I know you’re wrong, you’re not that strong
Let me go

And teacher
There are things that I still have to learn
But the one thing I have is my pride
Oh, so I don’t want to learn to
Hold you, touch you
Think that you’re mine
Because there ain’t no joy
For an uptown boy
Who just isn’t willing to try
I’m so cold inside
Maybe just one more try

#Pronunciación de la Canción

ǰɔrǰ maikəl liriks
wʌn mɔr trai
aiv həd ənəf əv deinǰər
ənd pipəl ɑn ðə strits
aim lukiŋ aut fər einǰəlz
ǰəst traiiŋ tə faind səm pis
nau ai θiŋk its taim
ðət ju let mi nou
sou if ju lʌv mi
sei ju lʌv mi
bət if ju dount
ǰəst let mi ɡou…
kəz tičər
ðər ər θiŋz ðət ai dount wɑnt tə lərn
ənd ðə læst wʌn ai hæd
meid mi krai
sou ai dount wɑnt tə lərn tu
hould ju, təč ju
θiŋk ðət jər main
bikɒz it eint nou ǰɔi
fər ən ʌptaun bɔi
huz tičər həz tould im ɡudbai, ɡudbai, ɡudbai
hwen ju wər ǰəst ə streinǰər
ənd ai wəz ət jər fit
ai didənt fil ðə deinǰər
nau ai fil ðə hit
ðət luk in jər aiz
teliŋ mi nou
sou ju θiŋk ðət ju lʌv mi
nou ðət ju nid mi
ai rout ðə sɒŋ, ai nou its rɒŋ
ǰəst let mi ɡou…
ənd tičər
ðər ər θiŋz ðət ai dount wɑnt tə lərn
ou ðə læst wʌn ai hæd
meid mi krai
sou ai dount wɑnt tə lərn tu
hould ju, təč ju
θiŋk ðət jər main
bikɒz it eint nou ǰɔi
fər ən ʌptaun bɔi
huz tičər həz tould im ɡudbai, ɡudbai, ɡudbai
sou hwen ju sei ðət ju nid mi
ðət jul nevər liv mi
ai nou jər rɒŋ, jər nɑt ðət strɒŋ
let mi ɡou
ənd tičər
ðər ər θiŋz ðət ai stil həv tə lərn
bət ðə wʌn θiŋ ai həv z mai praid
ou, sou ai dount wɑnt tə lərn tu
hould ju, təč ju
θiŋk ðət jər main
bikɒz ðər eint nou ǰɔi
fər ən ʌptaun bɔi
hu ǰəst izənt wiliŋ tə trai
aim sou kould insaid
meibi ǰəst wʌn mɔr trai
guitar-skull-pronunciaciones

Foo Fighters – Rope-Pronunciación Letra Traducción

Foo Fighters – Rope-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Foo Fighters Lyrics
“Rope”

This indecision’s got me climbing up the walls
I’ve been cheating gravity and waiting on the falls
How did this come over me, I thought I was above it all
Our hope’s gone up in smoke, swallow your crown


Choke! On a kiss, I thought I’d save my breath for you
Choke! On a kiss, I thought I’d save my breath for you
Give me some rope I’m coming loose, I’m hanging on you
Give me some rope I’m coming loose, I’m pulling for you now
Give me some rope I’m coming out of my head, into the clear
When you go I come loose

These premonitions got me crying up a storm
Leave your condition, this position does no harm

Choke! On a kiss, I thought I’d save my breath for you
Choke! On a kiss, I thought I’d save my breath for you
Give me some rope I’m coming loose, I’m hanging on you
Give me some rope I’m coming loose, I’m pulling for you now
Give me some rope I’m coming out of my head, into the clear
When you go I come loose

Give me some rope I’m coming loose, I’m hanging on you
Give me some rope I’m coming loose, I’m pulling for you now
Give me some hope I’m coming through, I’m counting on you
Give me some rope I’m coming out of my head, into the clear
When you go I come…
Loose

#Pronunciación de la Canción

fu faitərz liriks
roup
ðis indəsižəniz ɡɑt mi klaimiŋ ʌp ðə wɒlz
aiv bin čitiŋ ɡrævəti ənd weitiŋ ɑn ðə fɒlz
hau did ðis kəm ouvᵊr mi, ai θɔt ai wəz əbʌv it ɔl
auər hops ɡɒn ʌp in smouk, swɑlou jər kraun
čouk! ɑn ə kis, ai θɔt aid seiv mai breθ fər ju
čouk! ɑn ə kis, ai θɔt aid seiv mai breθ fər ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim hæŋiŋ ɑn ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim puliŋ fər ju nau
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ aut əv mai hed, intu ðə klir
hwen ju ɡou ai kəm lus
ðiz primənišənz ɡɑt mi kraiiŋ ʌp ə stɔrm
liv jər kəndišən, ðis pəzišən dəz nou hɑrm
čouk! ɑn ə kis, ai θɔt aid seiv mai breθ fər ju
čouk! ɑn ə kis, ai θɔt aid seiv mai breθ fər ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim hæŋiŋ ɑn ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim puliŋ fər ju nau
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ aut əv mai hed, intu ðə klir
hwen ju ɡou ai kəm lus
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim hæŋiŋ ɑn ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ lus, aim puliŋ fər ju nau
ɡiv mi səm houp aim kʌmiŋ θru, aim kauntiŋ ɑn ju
ɡiv mi səm roup aim kʌmiŋ aut əv mai hed, intu ðə klir
hwen ju ɡou ai kəm…
lus
Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

TENTACION – Angel-Pronunciación Letra Traducción

TENTACION – Angel-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

ANGEL* LYRICS
[Intro: Shiloh Dynasty]
Father forgive me, for you know that I’m sinning
I take no interest partying with liquor, fucking up my system
Excuse my language that’s a hang up on how shitty I’m feeling
I’m sorry I feel no attraction, I know that its been a minute

[Snippet: XXXTENTACION]
Stab wounds and now shorty you know that you hate love
Government and all the monasteries tryna throw shit off

#Pronunciación de la Canción

einǰəl liriks
<[intro>: šailou <dynasty]>
fɑðᵊr fərɡiv mi, fər ju nou ðət aim siniŋ
ai teik nou intrəst pɑrtiiŋ wiθ likər, fʌkiŋ ʌp mai sistəm
ikskjus mai læŋɡwiǰ ðæts ə hæŋ ʌp ɑn hau šiti aim filiŋ
aim sɑri ai fil nou ətrækšən, ai nou ðət its bin ə minət
<[snippet>: <xxxtentacion]>
stæb wundz ənd nau šɔrti ju nou ðət ju heit lʌv
ɡʌvərmənt ənd ɔl ðə mɑnəsteriz <tryna> θrou šit ɒf