pronunciaciones

City of Stars-Ryan Gosling-Emma Stone-La La Land-Pronunciación Letra Traducción y Video

City of Stars-Ryan Gosling-Emma Stone-La La Land-Como Aprender a Cantarla

LA LA LAND CAST LYRICS
“City Of Stars”
(performed by Ryan Gosling & Emma Stone)

[Sebastian:]
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you

[Mia:]
That now our dreams
They’ve finally come true


City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It’s love
Yes, all we’re looking for is love from someone else

[Sebastian:]
A rush
[Mia:]
A glance
[Sebatian:]
A touch
[Mia:]
A dance

[Both:]
A look in somebody’s eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I’ll be here
And you’ll be alright

I don’t care if I know
Just where I will go
‘Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart

[Sebastian:]
Think I want it to stay

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
[Mia:]
You never shined so brightly

#Pronunciación de Nivel Avanzado

lɑ lɑ lænd kæst liriks
siti əv stɑrz
pərfɔrmd bai raiən ɡɒzəliŋ ənd emə stoun

<[sebastian>: <]>
siti əv stɑrz
ər ju šainiŋ ǰəst fər mi?
siti əv stɑrz
ðerz sou mʌč ðət ai kænt si
hu nouz?
ai felt it frəm ðə fərst embreis ai šerd wiθ ju

<[mia>: <]>
ðət nau auər drimz
ðeiv fainəli kəm tru

siti əv stɑrz
ǰəst wʌn θiŋ evribɑdi wɑnts
ðər in ðə bɑrz
ənd θru ðə smoukskrin əv ðə kraudəd restərɑnts
its lʌv
jes, ɔl wir lukiŋ fər z lʌv frəm sʌmwən els

<[sebastian>: <]>
ə rəš
<[mia>: <]>
ə ɡlæns
<[sebatian>: <]>
ə təč
<[mia>: <]>
ə dæns

<[both>: <]>
ə luk in səmbɑdi aiz
tə lait ʌp ðə skaiz
tə oupən ðə wərld ənd send it riliŋ
ə vɔis ðət sez, ail bi hiər
ənd jul bi ɒlrait

ai dount ker if ai nou
ǰəst hweᵊr ai wəl ɡou
kəz ɔl ðət ai nid z ðis kreizi filiŋ
ə <rat-tat-tat> ɑn mai hɑrt

<[sebastian>: <]>
θiŋk ai wɑnt it tə stei

siti əv stɑrz
ər ju šainiŋ ǰəst fər mi?
siti əv stɑrz
<[mia>: <]>
ju nevər šaind sou braitli

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Ruelle storm-Pronunciación Letra Traducción

Ruelle storm-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ruelle Lyrics
“Storm”

I am caught off-guard by you
Like a wave I pulled into
It’s a feeling I can’t fight
Like a wildfire, deep inside


You’re taking my heart, by storm
I’m lost in your love, lost in your love
I can’t hold back anymore
I’m lost in your love, lost in your love
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart

I am torn apart by you
It’s a spell I can’t undo
Oh, I can’t escape it now
I am in too deep to get out

You’re taking my heart, by storm
I’m lost in your love, lost in your love
I can’t hold back anymore
I’m lost in your love, lost in your love
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart

You’re taking my heart, by storm
I’m lost in your love, lost in your love
I can’t hold back anymore
I’m lost in your love, lost in your love
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart
You’re taking my heart, by storm
You’re taking my heart

#Pronunciación de la Canción

 

ruel liriks
stɔrm
ai əm kɔt <off-guard> bai ju
laik ə weiv ai puld intu
its ə filiŋ ai kænt fait
laik ə waildfaiər, dip insaid
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
ai kænt hould bæk enimɔr
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
ai əm tɔrn əpɑrt bai ju
its ə spel ai kænt ʌndu
ou, ai kænt əskeip it nau
ai əm in tu dip tə ɡet aut
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
ai kænt hould bæk enimɔr
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
ai kænt hould bæk enimɔr
aim lɒst in jər lʌv, lɒst in jər lʌv
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
jər teikiŋ mai hɑrt, bai stɔrm
jər teikiŋ mai hɑrt
como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Try-Pink-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Try-Pink-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Try”

Oh oh

Ever wonder about what he’s doing?
How it all turned to lies?
Sometimes I think that it’s better to never ask why


Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die
You’ve gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
You gotta get up and try, and try, and try

Eh, eh, eh

Funny how the heart can be deceiving
More than just a couple times
Why do we fall in love so easy?
Even when it’s not right

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die
You’ve gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
You gotta get up and try, and try, and try

Ever worry that it might be ruined
And does it make you wanna cry?
When you’re out there doing what you’re doing
Are you just getting by?
Tell me are you just getting by, by, by?

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die
You’ve gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
You gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
You gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try

You gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try

trai

ou ou

evᵊr wʌndər əbaut hwʌt hiz duiŋ?
hau it ɔl tərnd tə laiz?
səmtaimz ai θiŋk ðət its betər tə nevər æsk wai

hweᵊr ðər z dəzaiər
ðər z ɡɑnə bi ə fleim
hweᵊr ðər z ə fleim
səmwənz baund tə ɡet bərnd
bət ǰəst bikɒz it bərnz
dʌzənt min jər ɡɑnə dai
juv ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ju ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai

e, e, e

fʌni hau ðə hɑrt kən bi dəsiviŋ
mɔr ðən ǰəst ə kʌpəl taimz
wai də wi fɑl in lʌv sou izi?
ivən hwen its nɑt rait

hweᵊr ðər z dəzaiər
ðər z ɡɑnə bi ə fleim
hweᵊr ðər z ə fleim
səmwənz baund tə ɡet bərnd
bət ǰəst bikɒz it bərnz
dʌzənt min jər ɡɑnə dai
juv ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ju ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai

evᵊr wəri ðət it mait bi ruənd
ənd dəz it meik ju wɑnə krai?
hwen jər aut ðər duiŋ hwʌt jər duiŋ
ər ju ǰəst ɡetiŋ bai?
tel mi ər ju ǰəst ɡetiŋ bai, bai, bai?

hweᵊr ðər z dəzaiər
ðər z ɡɑnə bi ə fleim
hweᵊr ðər z ə fleim
səmwənz baund tə ɡet bərnd
bət ǰəst bikɒz it bərnz
dʌzənt min jər ɡɑnə dai
juv ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ju ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ju ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai

ju ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai
ɡɑtə ɡet ʌp ənd trai, ənd trai, ənd trai