como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Fleetwood Mac – The Chain-Pronunciación Letra Traducción

Fleetwood Mac – The Chain-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Fleetwood Mac Lyrics
“The Chain”

Listen to the wind blow
Watch the sun rise
Run in the shadows
Damn your love
Damn your lies

[2x]
And if you don’t love me now
You will never love me again
I can still hear you saying
You would never break the chain.


Listen to the wind blow
Down comes the night
Run in the shadows
Damn your love
Damn your lies

Break the silence
Damn the dark
Damn the light

[3x]
And if you don’t love me now
You will never love me again
I can still hear you saying
You would never break the chain.

[5x]
Chain, keep us together
Running in the shadows

#Pronunciación de la Canción

flitwud mæk liriks
ðə čein
lisən tə ðə wind blou
wɑč ðə sən raiz
rən in ðə šædouz
dæm jər lʌv
dæm jər laiz
<[2x]>
ənd if ju dount lʌv mi nau
ju wəl nevər lʌv mi əɡen
ai kən stil hir ju seiiŋ
ju wud nevər breik ðə čein.
lisən tə ðə wind blou
daun kəmz ðə nait
rən in ðə šædouz
dæm jər lʌv
dæm jər laiz
breik ðə sailəns
dæm ðə dɑrk
dæm ðə lait
<[3x]>
ənd if ju dount lʌv mi nau
ju wəl nevər lʌv mi əɡen
ai kən stil hir ju seiiŋ
ju wud nevər breik ðə čein.
<[5x]>
čein, kip əz təɡeðər
rʌniŋ in ðə šædouz
como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Little Mix-Power-Stormzy-Pronunciación Letra Traducción

Little Mix-Power-Stormzy-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Little Mix Lyrics
“Power (Remix)”
(feat. Stormzy)

[Perrie:]
Hold up, no, you didn’t bow, bow
I ain’t the chick to walk behind you around town
Just ’cause you’re packin’, packin’, whoop, down south
That don’t mean I’m ever gonna take it lying down, baby


[Jesy:]
Oh, I’m a machine when I do it
I’ll be catching fire, gasoline when I do it
[Perrie:]
Just ’cause you’re packin’, packin’, whoop, down south
That don’t mean I’m ever gonna take it lying down, baby

[Jade:]
You’re the man, but I got the, I got the, I got the power
You make rain, but I’ll make it, I’ll make it, I’ll make it shower
You should know, I’m the one who’s in control
I’ll let you come take the wheel, as long as you don’t forget

Who got the power
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
Hold Up!

[Jesy:]
My turn

I make this look easy, tick Tick, boom, like gasoline-y
Yeah, they call me Lamborghini, ’cause I know just what I’m worth
Zero to a hundred, b-b-body make’ em stutter
Start my engine, push the button, ’cause I’m gon’ be coming first

[Leigh-Anne:]
Oh, I’m a machine when I do it
I’ll be catching fire, gasoline when I do it
[Jade:]
Just ’cause you’re packin’, packin’, whoop, down south
That don’t mean I’m ever gonna take it lying down, baby

[Leigh-Anne:]
You’re the man, but I got the, I got the, I got the power
You make rain, but I’ll make it, I’ll make it, I’ll make it shower
You should know, I’m the one who’s in control
I’ll let you come take the wheel, as long as you don’t forget

Who got the power
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the)
Who got the power
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the)

[Stormzy:]
(Hold up!)
When them boys talk news and tell you power’s for a king (huh?)
You just play it cool and tell ’em power’s not a thing (what?)
You look him in the eye and say, “I know I’m not a guy
But see there’s power in my losses and there’s power in my wins”
Independent woman, look to shower in your penis
They call me cocoa but I’m mad, you can’t be powderin’ my skin
And you don’t need to spend another hour in the gym
You know I’m blinded by his grace but when you found me I was dim
And we’ll be countin’ down the years, yeah I’m about this
All them dirty secrets that we share, I’ll clear the browsers
We the type to build on our careers and share the houses
You can be a woman and a boss and wear the trousers at the same time
(You should know)
That I ain’t never lettin’ go
But as long as I’m alive, then I’ll be sponsorin’ your pride
You know there’s power in a couple, let me compliment your vibe

[Leigh-Anne & Jade:]
You’re the man, but I got the, I got the, I got the power
You make rain, but I’ll make it, I’ll make it, I’ll make it shower
You should know, I’m the one who’s in control
I’ll let you come take the wheel, as long as you don’t forget
[All:]
You’re the man, but I got, I got, I got the power
You make rain, but I’ll make it, I’ll make it, I’ll make it shower
You should know, I’m the one who’s in control
I’ll let you come take the wheel, as long as you don’t forget

[Jade:]
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
Cause I got, I got, I got the power
Oh yeah, yeah, yeah
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
(I got the, I got the power)
Baby, don’t forget, I got the power, yeah
The power, yeah, yeah-eh

[Jesy:]
Motorbike, motorbike, motorbike, motorbike
Bike, bike, bike, bike
Bike, bike, bike, bike, bike, bike, whoop

#Pronunciación

litəl miks liriks
pauər rimiks
fit. <stormzy>

<[perrie>: <]>
hould ʌp, nou, ju didənt bau, bau
ai eint ðə čik tə wɑk bəhaind ju əraund taun
ǰəst kəz jər <packin>, <packin>, wup, daun sauθ
ðət dount min aim evᵊr ɡɑnə teik it laiiŋ daun, beibi

<[jesy>: <]>
ou, aim ə mišin hwen ai də it
ail bi kæčiŋ faiər, ɡæsəlin hwen ai də it
<[perrie>: <]>
ǰəst kəz jər <packin>, <packin>, wup, daun sauθ
ðət dount min aim evᵊr ɡɑnə teik it laiiŋ daun, beibi

<[jade>: <]>
jər ðə mæn, bət ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ju meik rein, bət ail meik it, ail meik it, ail meik it šauər
ju šəd nou, aim ðə wʌn huz in kəntroul
ail let ju kəm teik ðə hwiəl, əz lɔŋ əz ju dount fərɡet

hu ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
hould ʌp!

<[jesy>: <]>
mai tərn

ai meik ðis luk izi, tik tik, bum, laik <gasoline-y>
jæ, ðei kɒl mi læmbərɡini, kəz ai nou ǰəst hwʌt aim wərθ
zirou tə ə hʌndrəd, <b-b-body> meik em stʌtər
stɑrt mai enǰən, puš ðə bʌtən, kəz aim <gon> bi kʌmiŋ fərst

<[leigh-anne>: <]>
ou, aim ə mišin hwen ai də it
ail bi kæčiŋ faiər, ɡæsəlin hwen ai də it
<[jade>: <]>
ǰəst kəz jər <packin>, <packin>, wup, daun sauθ
ðət dount min aim evᵊr ɡɑnə teik it laiiŋ daun, beibi

<[leigh-anne>: <]>
jər ðə mæn, bət ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ju meik rein, bət ail meik it, ail meik it, ail meik it šauər
ju šəd nou, aim ðə wʌn huz in kəntroul
ail let ju kəm teik ðə hwiəl, əz lɔŋ əz ju dount fərɡet

hu ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:
hu ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:

<[stormzy>: <]>
hould ʌp!
hwen ðəm bɔiz tɔk nuz ənd tel ju pauərz fər ə kiŋ hə?
ju ǰəst plei it kul ənd tel <em> pauərz nɑt ə θiŋ hwʌt?
ju luk im in ði ai ənd sei, ai nou aim nɑt ə ɡai
bət si ðerz pauər in mai lɒsəz ənd ðerz pauər in mai winz
indəpendənt wumən, luk tə šauər in jər pinəs
ðei kɒl mi kokou bət aim mæd, ju kænt bi <powderin> mai skin
ənd ju dount nid tə spend ənʌðᵊr auər in ðə ǰim
ju nou aim blaindəd bai iz ɡreis bət hwen ju faund mi ai wəz dim
ənd wil bi <countin> daun ðə jiᵊrz, jæ aim əbaut ðis
ɔl ðəm dərti sikrəts ðət wi šer, ail klir ðə brauzərz
wi ðə taip tə bild ɑn auər kərirz ənd šer ðə hauziz
ju kən bi ə wumən ənd ə bɒs ənd wer ðə trauzərz ət ðə seim taim
ju šəd nou
ðət ai eint nevər <lettin> ɡou
bət əz lɔŋ əz aim əlaiv, ðen ail bi <sponsorin> jər praid
ju nou ðerz pauər in ə kʌpəl, let mi kɑmpləment jər vaib

<[leigh-anne> ənd ǰeid: <]>
jər ðə mæn, bət ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ju meik rein, bət ail meik it, ail meik it, ail meik it šauər
ju šəd nou, aim ðə wʌn huz in kəntroul
ail let ju kəm teik ðə hwiəl, əz lɔŋ əz ju dount fərɡet
<[all>: <]>
jər ðə mæn, bət ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ðə pauər
ju meik rein, bət ail meik it, ail meik it, ail meik it šauər
ju šəd nou, aim ðə wʌn huz in kəntroul
ail let ju kəm teik ðə hwiəl, əz lɔŋ əz ju dount fərɡet

<[jade>: <]>
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
kəz ai ɡɑt, ai ɡɑt, ai ɡɑt ðə pauər
ou jæ, jæ, jæ
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
ai ɡɑt ði:, ai ɡɑt ðə pauər
beibi, dount fərɡet, ai ɡɑt ðə pauər, jæ
ðə pauər, jæ, <yeah-eh>

<[jesy>: <]>
moutəbaik, moutəbaik, moutəbaik, moutəbaik
baik, baik, baik, baik
baik, baik, baik, baik, baik, baik, wup

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Five Nights at Freddy’s 2 Song – The Living Tombstone-Pronunciación Letra Traducción

Five Nights at Freddy’s 2 Song – The Living Tombstone-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Living Tombstone Lyrics
“Five Nights At Freddy’s 2”

[Verse 1:]
I dunno what I was thinking,
Leaving my child behind,
Now I suffer the curse and now I am blind

With all this anger, guilt and sadness,
Coming to haunt me forever,
I can’t wait for the cliff at the end of the river,


Is this revenge I am seeking,
Or seeking someone to avenge me
Stuck in my own paradox I wanna set myself free

Maybe I should chase and find
Before they’ll try to stop it
It won’t be long before I’ll become a puppet

[Chorus:]
It’s been so long,
Since I last have seen my son
Lost to this monster
To the man behind the slaughter

Since you’ve been gone
I’ve been singing this stupid song
So I could ponder
The sanity of your mother

[Verse 2:]
I wish I lived in the present
With the gift of my past mistakes
But the future keeps luring in like a pack of snakes

Your sweet little eyes, your little smile,
Is all I remember
Those fuzzy memories mess with my temper

Justification is killing me
But killing isn’t justified
What happened to my son, I’m terrified

It lingers in my mind and the thought keeps on getting bigger,
I’m sorry my sweet baby, I wish I’ve been there.

[Chorus:]
It’s been so long,
Since I last have seen my son
Lost to this monster
To the man behind the slaughter

Since you’ve been gone
I’ve been singing this stupid song
So I could ponder
The sanity of your mother

#Pronunciación de la Canción

ðə liviŋ tumstoun liriks
faiv naits ət frediz tu
<[verse> wʌn: <]>
ai <dunno> hwʌt ai wəz θiŋkiŋ,
liviŋ mai čaild bəhaind,
nau ai sʌfər ðə kərs ənd nau ai əm blaind
wiθ ɔl ðis æŋɡər, ɡilt ənd sædnəs,
kʌmiŋ tə hɒnt mi fərevər,
ai kænt weit fər ðə klif ət ði end əv ðə rivər,
iz ðis rivenǰ ai əm sikiŋ,
ɔr sikiŋ sʌmwən tə əvenǰ mi
stək in mai oun perədɑks ai wɑnə set maiself fri
meibi ai šəd čeis ənd faind
bifɔr ðeil trai tə stɑp it
it wount bi lɔŋ bifɔr ail bikʌm ə pʌpət
<[chorus>: <]>
its bin sou lɔŋ,
sins ai læst həv sin mai sən
lɒst tə ðis mɑnstər
tə ðə mæn bəhaind ðə slɒtər
sins juv bin ɡɒn
aiv bin siŋiŋ ðis stupəd sɒŋ
sou ai kəd pɑndər
ðə sænəti əv jər mʌðᵊr
<[verse> tu: <]>
ai wiš ai laivd in ðə prezənt
wiθ ðə ɡift əv mai pæst misteiks
bət ðə fjučər kips luriŋ in laik ə pæk əv sneiks
jər swit litəl aiz, jər litəl smail,
iz ɔl ai rəmembər
ðouz fʌzi meməriz mes wiθ mai tempər
ǰʌstəfikeišən z kiliŋ mi
bət kiliŋ izənt ǰʌstəfaid
hwʌt hæpənd tə mai sən, aim terəfaid
it liŋɡərz in mai maind ənd ðə θɔt kips ɑn ɡetiŋ biɡər,
aim sɑri mai swit beibi, ai wiš aiv bin ðer.
<[chorus>: <]>
its bin sou lɔŋ,
sins ai læst həv sin mai sən
lɒst tə ðis mɑnstər
tə ðə mæn bəhaind ðə slɒtər
sins juv bin ɡɒn
aiv bin siŋiŋ ðis stupəd sɒŋ
sou ai kəd pɑndər
ðə sænəti əv jər mʌðᵊr