Queen – Somebody To Love-Pronunciación Letra Traducción

Queen – Somebody To Love-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Queen Lyrics
“Somebody To Love”


Can anybody find me somebody to love?

Each morning I get up I die a little
Can barely stand on my feet
(take a look at yourself)
Take a look in the mirror and cry
Lord, what you’re doing to me

I have spent all my years in believing you
But I just can’t get no relief, Lord!
Somebody, somebody
Can anybody find me somebody to love?

I work hard (he works hard) every day of my life
I work ’til I ache my bones
At the end (at the end of the day) I take home my hard-earned pay all on my own

I get down (down) on my knees (knees)
And I start to pray (praise the Lord)
‘Til the tears run down from my eyes
Lord, somebody, somebody (please)
Can anybody find me somebody to love?

(he works hard) everyday (everyday)
I try, and I try, and I try

But everybody wants to put me down
They say I’m goin’ crazy
They say I got a lot of water in my brain
I got no common sense
I got nobody left to believe in
Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, Lord
Somebody, somebody
Can anybody find me somebody to love?
(Can anybody find me someone to love)

Got no feel, I got no rhythm
I just keep losing my beat (you just keep losing and losing)
I’m OK, I’m alright (he’s alright, he’s alright)
I ain’t gonna face no defeat
I just gotta get out of this prison cell
One day (someday) I’m gonna be free, Lord!

Find me somebody to love [repeat]

Can anybody find me somebody to love?

(Find me somebody to love)

[Gospel Choir: Roger, Brian & Freddie]

#Pronunciación de la Canción

kwin liriks
sʌmbɑdi tə lʌv

kən enibədi faind mi sʌmbɑdi tə lʌv?

ič mɔrniŋ ai ɡet ʌp ai dai ə litəl
kən berli stænd ɑn mai fit
teik ə luk ət jərself
teik ə luk in ðə mirər ənd krai
lɔrd, hwʌt jər duiŋ tə mi

ai həv spent ɔl mai jiᵊrz in bəliviŋ ju
bət ai ǰəst kænt ɡet nou rəlif, lɔrd!
sʌmbɑdi, sʌmbɑdi
kən enibədi faind mi sʌmbɑdi tə lʌv?

ai wərk hɑrd hi wərks hɑrd evri dei əv mai laif
ai wərk til ai eik mai bounz
ət ði end ət ði end əv ðə dei ai teik houm mai hɑdənd pei ɔl ɑn mai oun

ai ɡet daun daun ɑn mai niz niz
ənd ai stɑrt tə prei preiz ðə lɔrd
til ðə tirz rən daun frəm mai aiz
lɔrd, sʌmbɑdi, sʌmbɑdi pliz
kən enibədi faind mi sʌmbɑdi tə lʌv?

hi wərks hɑrd evridei evridei
ai trai, ənd ai trai, ənd ai trai

bət evribɑdi wɑnts tə put mi daun
ðei sei aim ɡɔin kreizi
ðei sei ai ɡɑt ə lɑt əv wɒtər in mai brein
ai ɡɑt nou kɑmən sens
ai ɡɑt noubədi left tə bəliv in
jæ, jæ, jæ, jæ

ou, lɔrd
sʌmbɑdi, sʌmbɑdi
kən enibədi faind mi sʌmbɑdi tə lʌv?
kən enibədi faind mi sʌmwən tə lʌv

ɡɑt nou fil, ai ɡɑt nou riðəm
ai ǰəst kip luziŋ mai bit ju ǰəst kip luziŋ ənd luziŋ
aim oukei, aim ɒlrait hiz ɒlrait, hiz ɒlrait
ai eint ɡɑnə feis nou dəfit
ai ǰəst ɡɑtə ɡet aut əv ðis prizən sel
wʌn dei sʌmde aim ɡɑnə bi fri, lɔrd!

faind mi sʌmbɑdi tə lʌv <[repeat]>

kən enibədi faind mi sʌmbɑdi tə lʌv?

faind mi sʌmbɑdi tə lʌv

<[gospel> kwaiər: rɑǰər, braiən ənd <freddie]>

Queen – Crazy Little Thing Called Love-Pronunciación Letra Traducción

Queen – Crazy Little Thing Called Love-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Queen Lyrics
“Crazy Little Thing Called Love”


This thing called love
I just can’t handle it
This thing called love
I must get round to it
I ain’t ready
Crazy little thing called love

This thing (this thing) called love (called love)
It cries (like a baby) in a cradle all night
It swings (ooh, ooh), it jives (ooh, ooh)
It shakes all over like a jelly fish,
I kinda like it
Crazy little thing called love

There goes my baby
She knows how to rock-n-roll
She drives me crazy
She gives me hot and cold fever
She leaves me in a cool, cool sweat

I gotta be cool, relax, get hip
Get on my tracks
Take a back seat, hitch-hike
And take a long ride on my motorbike
Until I’m ready
Crazy little thing called love

I gotta be cool, relax, get hip
And get on my tracks
Take a back seat, hitch-hike
And take a long ride on my motorbike
Until I’m ready (Ready Freddie)
Crazy little thing called love

This thing called love
I just can’t handle it
This thing called love
I must get round to it
I ain’t ready
Crazy little thing called love [repeat to fade]

#Pronunciación de la Canción

kwin liriks
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðis θiŋ kɒld lʌv
ai ǰəst kænt hændəl it
ðis θiŋ kɒld lʌv
ai məst ɡet raund tə it
ai eint redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðis θiŋ ðis θiŋ kɒld lʌv kɒld lʌv
it kraiz laik ə beibi in ə kreidəl ɔl nait
it swiŋz u, u, it ǰaivz u, u
it šeiks ɔl ouvᵊr laik ə ǰeli fiš,
ai kində laik it
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðər ɡouz mai beibi
ši nouz hau tə <rock-n-roll>
ši draivz mi kreizi
ši ɡivz mi hɑt ənd kould fivər
ši livz mi in ə kul, kul swet

ai ɡɑtə bi kul, rəlæks, ɡet hip
ɡet ɑn mai træks
teik ə bæk si:t, hičhaik
ənd teik ə lɔŋ raid ɑn mai moutəbaik
ʌntil aim redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ai ɡɑtə bi kul, rəlæks, ɡet hip
ənd ɡet ɑn mai træks
teik ə bæk si:t, hičhaik
ənd teik ə lɔŋ raid ɑn mai moutəbaik
ʌntil aim redi redi fredi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðis θiŋ kɒld lʌv
ai ǰəst kænt hændəl it
ðis θiŋ kɒld lʌv
ai məst ɡet raund tə it
ai eint redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv <[repeat> tə <fade]>

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Queen – Save Me-Pronunciación Letra Traducción

Queen – Save Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Queen Lyrics
“Save Me”


It started off so well
They said we made a perfect pair
I clothed myself in your glory and your love
How I loved you,
How I cried

The years of care and loyalty
Were nothing but a sham it seems
The years belie we lived a lie
I’ll love you ’til I die

Save me, save me, save me
I can’t face this life alone
Save me, save me, save me
I’m naked and I’m far from home

The slate will soon be clean
I’ll erase the memories,
To start again with somebody new
Was it all wasted?
All that love?

I hang my head and I advertise
A soul for sale or rent
I have no heart, I’m cold inside
I have no real intent

Save me, save me, save me
I can’t face this life alone
Save me, save me, oh
I’m naked and I’m far from home

Each night I cry, I still believe the lie
I’ll love you ’til I die

Save, save, save me
Save, save, save me
Don’t let me face my life alone
Save, save, save me
I’m naked and I’m far from home

#Pronunciación de la Canción

kwin liriks
seiv mi

it stɑrtəd ɒf sou wel
ðei sed wi meid ə pərfekt per
ai klouðd maiself in jər ɡlɔri ənd jər lʌv
hau ai lʌvd ju,
hau ai kraid

ðə jiᵊrz əv ker ənd lɔiəlti
wər nʌθiŋ bət ə šæm it simz
ðə jiᵊrz bəlai wi laivd ə lai
ail lʌv ju til ai dai

seiv mi, seiv mi, seiv mi
ai kænt feis ðis laif əloun
seiv mi, seiv mi, seiv mi
aim neikəd ənd aim fɑr frəm houm

ðə sleit wəl sun bi klin
ail ireis ðə meməriz,
tə stɑrt əɡen wiθ sʌmbɑdi nu
wəz it ɔl weistəd?
ɔl ðət lʌv?

ai hæŋ mai hed ənd ai ædvərtaiz
ə soul fər seil ɔr rent
ai həv nou hɑrt, aim kould insaid
ai həv nou riəl intent

seiv mi, seiv mi, seiv mi
ai kænt feis ðis laif əloun
seiv mi, seiv mi, ou
aim neikəd ənd aim fɑr frəm houm

ič nait ai krai, ai stil bəliv ðə lai
ail lʌv ju til ai dai

seiv, seiv, seiv mi
seiv, seiv, seiv mi
dount let mi feis mai laif əloun
seiv, seiv, seiv mi
aim neikəd ənd aim fɑr frəm houm