pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Billie Eilish – 6.18.18 -Pronunciación Letra Traducción

Billie Eilish – 6.18.18 -Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Billie Eilish Lyrics
“6.18.18”


Our time is up
Your eyes are shut
I won’t get to tell you what
I needed you to know
It’s dark enough
The moonlight doesn’t show
And all my love
Could never bring you home

There’s no more stars to find
And I’m too far behind
And I’d love to let you go
I’d love to let you go
You’re all that’s on my mind
I called a thousand times
And I have to let you go
But I love you more and more than you could know

I sat alone
Awaited your reply
Was driven home
When I started to cry
I should’ve known
I should’ve said goodbye
I only hoped
I would’ve had more time

There’s no more stars to find
And I’m too far behind
And I’d love to let you go
I’d love to let you go
You’re all that’s on my mind
When I called a thousand times
And I have to let you go
But I love you more and more than you could know

We’re both too young
To live and die this way
A sunny summer day
With so much left to say
Not 21
The 18th out of pain
The day you couldn’t stay
You made me wanna pray
But I think God’s fake

There’s no more stars to find
And I’m too far behind
And I’d love to let you go
I’d love to let you go
You’re all that’s on my mind
When I called a thousand times
And I have to let you go
But I love you more and more and more and more and more
More and more, more and more and more than you will ever know
You will never know
You will never know

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

bili <eilish> liriks
siks. etin. etin

auər taim z ʌp
jər aiz ər šət
ai wount ɡet tə tel ju hwʌt
ai nidəd ju tə nou
its dɑrk ənəf
ðə munlait dʌzənt šou
ənd ɔl mai lʌv
kəd nevər briŋ ju houm

ðerz nou mɔr stɑrz tə faind
ənd aim tu fɑr bəhaind
ənd aid lʌv tə let ju ɡou
aid lʌv tə let ju ɡou
jər ɔl ðæts ɑn mai maind
ai kɒld ə θauzənd taimz
ənd ai həv tə let ju ɡou
bət ai lʌv ju mɔr ənd mɔr ðən ju kəd nou

ai sæt əloun
əweitəd jər rəplai
wəz drivən houm
hwen ai stɑrtəd tə krai
ai šudəv noun
ai šudəv sed ɡudbai
ai ounli houpt
ai wudəv həd mɔr taim

ðerz nou mɔr stɑrz tə faind
ənd aim tu fɑr bəhaind
ənd aid lʌv tə let ju ɡou
aid lʌv tə let ju ɡou
jər ɔl ðæts ɑn mai maind
hwen ai kɒld ə θauzənd taimz
ənd ai həv tə let ju ɡou
bət ai lʌv ju mɔr ənd mɔr ðən ju kəd nou

wir bouθ tu jəŋ
tə laiv ənd dai ðis wei
ə sʌni sʌmər dei
wiθ sou mʌč left tə sei
nɑt twenti wʌn
ðə <18th> aut əv pein
ðə dei ju kudənt stei
ju meid mi wɑnə prei
bət ai θiŋk ɡɑdz feik

ðerz nou mɔr stɑrz tə faind
ənd aim tu fɑr bəhaind
ənd aid lʌv tə let ju ɡou
aid lʌv tə let ju ɡou
jər ɔl ðæts ɑn mai maind
hwen ai kɒld ə θauzənd taimz
ənd ai həv tə let ju ɡou
bət ai lʌv ju mɔr ənd mɔr ənd mɔr ənd mɔr ənd mɔr
mɔr ənd mɔr, mɔr ənd mɔr ənd mɔr ðən ju wəl evᵊr nou
ju wəl nevər nou
ju wəl nevər nou

pronunciaciones

Billie Eilish – Another Stupid Song -Pronunciación Letra Traducción

Billie Eilish – Another Stupid Song -Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Billie Eilish Lyrics
“Another Stupid Song”


You’re saying that you miss me, oh well
I never really got a kiss without a countdown

It’s time to face the facts
You treat me like a snack
Only text back when you’re hungry
Your life’s so insecure
You’re never really sure
Boy, your never listening

I’m not gonna write another stupid song about you, baby

You’re saying that you’re sorry, so what?
You ask me what I want, for you to shut up

It’s time to come to terms
Put myself first when your bubble burst
Got soap in your eye
I’m telling you it’s wrong
To break into my songs
Boy, you got them missing

I’m not gonna write another stupid song about you, baby

So take this as my last reply
And play it when you’re lonely
Don’t you say I didn’t try
To reach your hand to hold me
I just wanna walk the line
Press record and hit rewind
I’ve made up my mind to erase you
Oh oh
To erase you
Oh oh
To erase you
Oh oh
Oh oh

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

bili <eilish> liriks
ənʌðᵊr stupəd sɒŋ

jər seiiŋ ðət ju mis mi, ou wel
ai nevər rili ɡɑt ə kis wiðaut ə kauntdaun

its taim tə feis ðə fækts
ju trit mi laik ə snæk
ounli tekst bæk hwen jər hʌŋɡri
jər laifs sou insəkjər
jər nevər rili šur
bɔi, jər nevər lisəniŋ

aim nɑt ɡɑnə rait ənʌðᵊr stupəd sɒŋ əbaut ju, beibi

jər seiiŋ ðət jər sɑri, sou hwʌt?
ju æsk mi hwʌt ai wɑnt, fər ju tə šət ʌp

its taim tə kəm tə tərmz
put maiself fərst hwen jər bʌbəl bərst
ɡɑt soup in jər ai
aim teliŋ ju its rɒŋ
tə breik intu mai sɒŋz
bɔi, ju ɡɑt ðəm misiŋ

aim nɑt ɡɑnə rait ənʌðᵊr stupəd sɒŋ əbaut ju, beibi

sou teik ðis əz mai læst rəplai
ənd plei it hwen jər lounli
dount ju sei ai didənt trai
tə rič jər hænd tə hould mi
ai ǰəst wɑnə wɑk ðə lain
pres rəkɔrd ənd hit riwaind
aiv meid ʌp mai maind tə ireis ju
ou ou
tə ireis ju
ou ou
tə ireis ju
ou ou
ou ou

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Billie Eilish – bitches broken hearts -Pronunciación Letra Traducción

Billie Eilish – bitches broken hearts -Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Billie Eilish Lyrics
“Bitches Broken Hearts”


You can pretend you don’t miss me
You can pretend you don’t care
All you wanna do is kiss me
Oh, what a shame, I’m not there

You can pretend you don’t miss me
You can pretend you don’t care
All you wanna do is kiss me
Oh, what a shame, I’m not there

What is it you want?
You can lie, but I know that you’re not fine
Every time you talk
You talk ’bout me, but you swear I’m not on your mind

You can pretend you don’t miss me
You can pretend you don’t care
All you wanna do is kiss me
Oh, what a shame, I’m not there

Everybody knows
You and I are suicidal stolen art
Pretty mama sews
Stitches into all your bitches broken hearts

You can pretend you don’t miss me
You can pretend you don’t care
All you wanna do is kiss me
Oh, what a shame, I’m not there

Somebody new
Is gonna comfort you like you want me to
Somebody new
Is gonna comfort me like you never do

Every now and then, it hits me
That I’m the one that got away
But I guess being lonely fits me
And you were made for begging, “Stay”

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

bili <eilish> liriks
bičəz broukən hɑrts

ju kən pritend ju dount mis mi
ju kən pritend ju dount ker
ɔl ju wɑnə də z kis mi
ou, hwʌt ə šeim, aim nɑt ðer

ju kən pritend ju dount mis mi
ju kən pritend ju dount ker
ɔl ju wɑnə də z kis mi
ou, hwʌt ə šeim, aim nɑt ðer

hwʌt s it ju wɑnt?
ju kən lai, bət ai nou ðət jər nɑt fain
evri taim ju tɔk
ju tɔk baut mi, bət ju swer aim nɑt ɑn jər maind

ju kən pritend ju dount mis mi
ju kən pritend ju dount ker
ɔl ju wɑnə də z kis mi
ou, hwʌt ə šeim, aim nɑt ðer

evribɑdi nouz
ju ənd ai ər suəsaidəl stoulən ɑrt
priti mɑmə souz
stičəz intu ɔl jər bičəz broukən hɑrts

ju kən pritend ju dount mis mi
ju kən pritend ju dount ker
ɔl ju wɑnə də z kis mi
ou, hwʌt ə šeim, aim nɑt ðer

sʌmbɑdi nu
iz ɡɑnə kʌmfərt ju laik ju wɑnt mi tu
sʌmbɑdi nu
iz ɡɑnə kʌmfərt mi laik ju nevər du

evri nau ənd ðen, it hits mi
ðət aim ðə wʌn ðət ɡɑt əwei
bət ai ɡes biiŋ lounli fits mi
ənd ju wər meid fər beɡiŋ, stei