como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Billie Eilish – bad guy – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Billie Eilish – bad guy- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Billie Eilish Lyrics
“Bad Guy”
#POR FAVOR APÓYANOS Y SUSCRÍBETE A NUESTRO NUEVO CANAL EN YOUTUBE: CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS (solo tenemos 320 suscriptores por ahora). DALE CLICK A NUESTRO LOGO EN EL VIDEO DE ABAJO, SUSCRÍBETE,COMPARTE Y MARCA LA CAMPANITA PARA QUE TE LLEGEN TODOS NUESTROS VIDEOS! TAMBIÉN MÁS ABAJO TENEMOS MÁS VIDEOS CON OTRAS (6) TÉCNICAS PARA QUE APRENDAS A CANTAR TU CANCIÓN FAVORITA MÁS RÁPIDO Y FÁCIL!


White shirt, now red my bloody nose… WUAIT SHERT NAO RED MAY BLODY NOUS
Sleeping, you’re on your tippy toes… ESLIPIN YIOR ON YIOR TIPY TOUS
Creeping around like no one knows… CRIIPIN ARRAON LAIK NO WUAN NOUS
Think you’re so criminal… TINK YIOR SO KRIMINAL

Bruises on both my knees for you… BRUSES ON BOF MAY NIIS FOR YIU
Don’t say thank you or please… DON SEY TDENK YIU OR PLIIS
I do what I want when I’m wanting to… AY DU WUARAY WUANT WUEN AYM WUANTIN TU
My soul? So cynical… MAY SOUUL SO CYNICAL

So you’re a tough guy… SO YIOR A TAF GAY
Like-it-really-rough guy… LAIKET RIILY RAF GAY
Just-can’t-get-enough guy… YIAS KEN GUERENOF GAY
Chest-always-so-puffed guy… CHEST OLWUEYS SO PAFD GAY
I’m that bad type… AYM DAT BAAD TAYP
Make-your-mama-sad type… MEIK YIOR MAMA SAD TAYP
Make-your-girlfriend-mad type… MEIK YIOR GUERLFREND MAAD TAYP
Might-seduce-your-dad type… MAIT SEDIUS YIOR DAD TAYP
I’m the bad guy, duh… AYM DE BAAD GAY DAH

I’m the bad guy… AYM DE BAAD GAY

I like it when you take control… AY LAIKET WUEN YIU TEIK CONTSHROL
Even if you know that you don’t… IVEN IF YIU NOU DAT YIU DONT
Own me, I’ll let you play the role… OUN MI AYLET YIU PLEY DE ROOL
I’ll be your animal…. AYL BI YIOR ANIMAL

My mommy likes to sing along… MAY MOMY LAIKS TU SINGALONG
With me but she won’t sing this song… WUITD MI BAT SHI WUON SIN DIS SON
If she reads all the lyrics… IF SHI RIIDS OL DE LYRICS
She’ll pity the men I know… SHIL PIRY DE MEN AY NOU

So you’re a tough guy… SO YIOR A TAF GAY
Like-it-really-rough guy… LAIKET RIILY RAF GAY
Just-can’t-get-enough guy… YIAS KEN GUERENOF GAY
Chest-always-so-puffed guy… CHEST OLWUEYS SO PAFD GAY
I’m that bad type… AYM DAT BAAD TAYP
Make-your-mama-sad type… MEIK YIOR MAMA SAD TAYP
Make-your-girlfriend-mad type… MEIK YIOR GUERLFREND MAAD TAYP
Might-seduce-your-dad type… MAIT SEDIUS YIOR DAD TAYP
I’m the bad guy, duh… AYM DE BAAD GAY DAH

I’m the bad guy… AYM DE BAAD GAY

I’m only good at being bad… AYM ONLY GUUD AT BI-IN BAAD
Bad… BAAD

I like when you get mad… AY LAIK WUEN YIU GUET MAAD
I guess I’m pretty glad… AY GUES AYM PRIRY GLAAD
That you’re alone… DAT YIOR ALOON
You said she’s scared of me?… YIU SED SHIS ESKEROFMI
I mean… AY MIIN
I don’t see what she sees… AY DON SII WUAT SHI SIIS
But maybe it’s ’cause I’m wearing your cologne… B’ MEYBI ITS COS AYM WUERIN YIOR COLOUN

I’m a bad guy… AYMA BAD GAY
I’m, I’m a bad guy… AYM AYMA BAD GAY
Bad guy, bad guy… BAD GAY BAAD GAY
I’m a bad… AYM A BAAD

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

bili <eilish> liriks
bæd ɡai

wait šərt, nau red mai blʌdi nouz
slipiŋ, jər ɑn jər tipi touz
kripiŋ əraund laik nou wʌn nouz
θiŋk jər sou krimənəl

bruzəz ɑn bouθ mai niz fər ju
dount sei θæŋk ju ɔr pliz
ai də hwʌt ai wɑnt hwen aim wɑntiŋ tu
mai soul? sou sinikəl

sou jər ə təf ɡai
<like-it-really-rough> ɡai
<just-cant-get-enough> ɡai
<chest-always-so-puffed> ɡai
aim ðət bæd taip
<make-your-mama-sad> taip
<make-your-girlfriend-mad> taip
<might-seduce-your-dad> taip
aim ðə bæd ɡai, də

aim ðə bæd ɡai

ai laik it hwen ju teik kəntroul
ivən if ju nou ðət ju dount
oun mi, ail let ju plei ðə roul
ail bi jər ænəməl

mai mɑmi laiks tə siŋ əlɔŋ
wiθ mi bət ši wount siŋ ðis sɒŋ
if ši ridz ɔl ðə liriks
šil piti ðə men ai nou

sou jər ə təf ɡai
<like-it-really-rough> ɡai
<just-cant-get-enough> ɡai
<chest-always-so-puffed> ɡai
aim ðət bæd taip
<make-your-mama-sad> taip
<make-your-girlfriend-mad> taip
<might-seduce-your-dad> taip
aim ðə bæd ɡai, də

aim ðə bæd ɡai, də

aim ounli ɡud ət biiŋ bæd
bæd

ai laik hwen ju ɡet mæd
ai ɡes aim priti ɡlæd
ðət jər əloun
ju sed šiz skerd əv mi?
ai min
ai dount si hwʌt ši siz
bət meibi its kəz aim weriŋ jər kəloun

aim ə bæd ɡai
aim, aim ə bæd ɡai
bæd ɡai, bæd ɡai
aim ə bæd

pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Khalid – Talk- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Khalid – Talk- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Khalid Lyrics
“Talk”


Can’t we just talk?
Can’t we just talk?
Talk about where we’re goin’
Before we get lost
Lend me your thoughts
Can’t get what we want without knowin’
I’ve never felt like this before
I apologize if I’m movin’ too far

Can’t we just talk?
Can’t we just talk?
Figure out where we’re goin’, yeah
It started off right, I could see it in your eyes
I could tell that you wanted more
What’s been on your mind?
There’s no reason we should hide
Tell me somethin’ I ain’t heard before
Ooh, I’ve been dreamin’ ’bout it
And it’s you I’m on, so stop thinkin’ ’bout it

Can’t we just talk?
Can’t we just talk?
Talk about where we’re goin’
Before we get lost
Lend me your thoughts
Can’t get what we want without knowin’
I’ve never felt like this before
I apologize if I’m movin’ too far

Can’t we just talk?
Can’t we just talk?
Figure out where we’re goin’, oh now
Penthouse view, left some flowers in the room
And make sure I leave the door unlocked
Now I’m on the way, swear I won’t be late
I’ll be there by five o’clock
Ooh, you’ve been dreamin’ ’bout it
And I’m what you want
So stop thinkin’ ’bout it

Can’t we just talk? (Ooh)
Can’t we just talk?
Talk about where we’re goin’
Before we get lost
Lend me your thoughts
Can’t get what we want without knowin’
I’ve never felt like this before
I apologize if I’m movin’ too far

Can’t we just talk?
Can’t we just talk?
Figure out where we’re goin’

Figure out where we’re goin’

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

kɑlid liriks
tɔk

kænt wi ǰəst tɔk?
kænt wi ǰəst tɔk?
tɔk əbaut hweᵊr wir ɡɔin
bifɔr wi ɡet lɒst
lend mi jər θɔts
kænt ɡet hwʌt wi wɑnt wiðaut <knowin>
aiv nevər felt laik ðis bifɔr
ai əpɑləǰaiz if aim <movin> tu fɑr

kænt wi ǰəst tɔk?
kænt wi ǰəst tɔk?
fiɡjər aut hweᵊr wir ɡɔin, jæ
it stɑrtəd ɒf rait, ai kəd si it in jər aiz
ai kəd tel ðət ju wɒntəd mɔr
hwʌts bin ɑn jər maind?
ðerz nou rizən wi šəd haid
tel mi sʌmθiŋ ai eint hərd bifɔr
u, aiv bin <dreamin> baut it
ənd its ju aim ɑn, sou stɑp θiŋkən baut it

kænt wi ǰəst tɔk?
kænt wi ǰəst tɔk?
tɔk əbaut hweᵊr wir ɡɔin
bifɔr wi ɡet lɒst
lend mi jər θɔts
kænt ɡet hwʌt wi wɑnt wiðaut <knowin>
aiv nevər felt laik ðis bifɔr
ai əpɑləǰaiz if aim <movin> tu fɑr

kænt wi ǰəst tɔk?
kænt wi ǰəst tɔk?
fiɡjər aut hweᵊr wir ɡɔin, ou nau
penthɑws vju, left səm flauərz in ðə rum
ənd meik šur ai liv ðə dɔr ʌnlɑkt
nau aim ɑn ðə wei, swer ai wount bi leit
ail bi ðər bai faiv əklɑk
u, juv bin <dreamin> baut it
ənd aim hwʌt ju wɑnt
sou stɑp θiŋkən baut it

kænt wi ǰəst tɔk? u
kænt wi ǰəst tɔk?
tɔk əbaut hweᵊr wir ɡɔin
bifɔr wi ɡet lɒst
lend mi jər θɔts
kænt ɡet hwʌt wi wɑnt wiðaut <knowin>
aiv nevər felt laik ðis bifɔr
ai əpɑləǰaiz if aim <movin> tu fɑr

kænt wi ǰəst tɔk?
kænt wi ǰəst tɔk?
fiɡjər aut hweᵊr wir ɡɔin

fiɡjər aut hweᵊr wir ɡɔin

pronunciaciones

Jonas Brothers – Sucker- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Jonas Brothers – Sucker- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Jonas Brothers Lyrics
“Sucker”


We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I’m feeling heat in December when you’re ’round me

I’ve been dancing on top of cars
And stumbling out of bars
I follow you through the dark
Can’t get enough
You’re the medicine and the pain
The tattoo inside my brain
And baby, you know it’s obvious

I’m a sucker for you
Say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, yeah
Any road you take you know that you’ll find me

I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you)
About you (About you)
And you’re making the typical me
Break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you

Yeah
Don’t complicate it, yeah
‘Cause I know you and you know everything about me
I can’t remember
All of the nights I don’t remember when you’re ’round me

I’ve been dancing on top of cars
And stumbling out of bars
I follow you through the dark
Can’t get enough
You’re the medicine and the pain
The tattoo inside my brain
And baby, you know it’s obvious

I’m a sucker for you
Say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, ooh yeah
Any road you take you know that you’ll find me

I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you)
About you (About you)
And you’re making the typical me
Break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you

Yeah
(I’m a sucker for you)

I’ve been dancing on top of cars
And stumbling out of bars
I follow you through the dark
Can’t get enough
You’re the medicine and the pain
The tattoo inside my brain
And baby, you know it’s obvious

I’m a sucker for you
Say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, ooh yeah
Any road you take you know that you’ll find me

I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you)
About you (About you)
And you’re making the typical me
Break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you
I’m a sucker for you

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

ǰounəs brʌðᵊrz liriks
sʌkər

wi ɡou təɡeðər
betər ðən bərdz əv ə feðər, ju ənd mi
wi čeinǰ ðə weðər, jæ
aim filiŋ hit in dəsembər hwen jər raund mi

aiv bin dænsiŋ ɑn tɑp əv kɑrz
ənd stʌmbəliŋ aut əv bɑrz
ai fɑlou ju θru ðə dɑrk
kænt ɡet ənəf
jər ðə medəsən ənd ðə pein
ðə tætu insaid mai brein
ənd beibi, ju nou its ɑbviəs

aim ə sʌkər fər ju
sei ðə wərd ənd ail ɡou eniwer blaindli
aim ə sʌkər fər ju, jæ
eni roud ju teik ju nou ðət jul faind mi

aim ə sʌkər fər ɔl ðə səblimənəl θiŋz
nou wʌn nouz əbaut ju əbaut ju
əbaut ju əbaut ju
ənd jər meikiŋ ðə tipəkəl mi
breik mai tipəkəl rulz
its tru, aim ə sʌkər fər ju


dount kɑmpləket it, jæ
kəz ai nou ju ənd ju nou evriθiŋ əbaut mi
ai kænt rəmembər
ɔl əv ðə naits ai dount rəmembər hwen jər raund mi

aiv bin dænsiŋ ɑn tɑp əv kɑrz
ənd stʌmbəliŋ aut əv bɑrz
ai fɑlou ju θru ðə dɑrk
kænt ɡet ənəf
jər ðə medəsən ənd ðə pein
ðə tætu insaid mai brein
ənd beibi, ju nou its ɑbviəs

aim ə sʌkər fər ju
sei ðə wərd ənd ail ɡou eniwer blaindli
aim ə sʌkər fər ju, u jæ
eni roud ju teik ju nou ðət jul faind mi

aim ə sʌkər fər ɔl ðə səblimənəl θiŋz
nou wʌn nouz əbaut ju əbaut ju
əbaut ju əbaut ju
ənd jər meikiŋ ðə tipəkəl mi
breik mai tipəkəl rulz
its tru, aim ə sʌkər fər ju


aim ə sʌkər fər ju

aiv bin dænsiŋ ɑn tɑp əv kɑrz
ənd stʌmbəliŋ aut əv bɑrz
ai fɑlou ju θru ðə dɑrk
kænt ɡet ənəf
jər ðə medəsən ənd ðə pein
ðə tætu insaid mai brein
ənd beibi, ju nou its ɑbviəs

aim ə sʌkər fər ju
sei ðə wərd ənd ail ɡou eniwer blaindli
aim ə sʌkər fər ju, u jæ
eni roud ju teik ju nou ðət jul faind mi

aim ə sʌkər fər ɔl ðə səblimənəl θiŋz
nou wʌn nouz əbaut ju əbaut ju
əbaut ju əbaut ju
ənd jər meikiŋ ðə tipəkəl mi
breik mai tipəkəl rulz
its tru, aim ə sʌkər fər ju
aim ə sʌkər fər ju