Calboy – Envy Me- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Calboy – Envy Me- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

CalBoy Lyrics
“Envy Me”


Now I lay me down to sleep, ayy
I pray the Lord my soul to keep, yeah, ayy
Like a locksmith, I got the keys, yeah, ayy
Pull up, make opp niggas bleed, yeah, ayy
I got water like overseas, yeah, ayy
Bitch, I ball like NBA, yeah, ayy
Bitch, I ball like MVP’s, yeah, ayy
I got money, they envy me

I’m with the gang, I’m with the mob, what was you thinking?
Remember them days, and that shit was hard, a nigga been thinking
I put a four in a twenty ounce, a nigga been drinking, yeah
If you with the squad, I give you my heart, lil’ nigga, I mean it
I was fighting some demons, in the field, bitch, I’m deep in
I was raised in the deep end, I know niggas be sinking
Take your bitch and go deep in, but I gave her back, why you tweaking?
Come around with that rah-rah, we leave you dead on the cement
With the gang, we ain’t playing fair
Matter fact, we don’t play at all
OG ‘Woods in the air
But we bought the Runtz so we smoke it all
Putting on a front, boy, you better fall
We gone kill ’em dead, we gone kill ’em all
Might spend a ten when I’m in the mall
I was on the bend with it in my drawers
Hit that smoke and I’m blacking
Hit that smoke and I black out
If he run, blow his back down
I was gone but I’m back now
These niggas gone fold, but I never back down
In the school, I was trapping
In the school, you was class clown

Ayy, now I lay me down to sleep, ayy
I pray the Lord my soul to keep, yeah, ayy
Like a locksmith, I got the keys, yeah, ayy
Pull up, make opp niggas bleed, yeah, ayy
I got water like overseas, yeah, ayy
Bitch, I ball like NBA, yeah, ayy
Bitch, I ball like MVP’s, yeah, ayy
I got money, they envy me

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

<calboy> liriks
envi mi

nau ai lei mi daun tə slip, <ayy>
ai prei ðə lɔrd mai soul tə kip, jæ, <ayy>
laik ə lɑksmiθ, ai ɡɑt ðə kiz, jæ, <ayy>
pul ʌp, meik ɑp <niggas> blid, jæ, <ayy>
ai ɡɑt wɒtər laik ouvəsiz, jæ, <ayy>
bič, ai bɒl laik <nba>, jæ, <ayy>
bič, ai bɒl laik <mvp>iz, jæ, <ayy>
ai ɡɑt mʌni, ðei envi mi

aim wiθ ðə ɡæŋ, aim wiθ ðə mɑb, hwʌt wəz ju θiŋkiŋ?
rəmembər ðəm deiz, ənd ðət šit wəz hɑrd, ə <nigga> bin θiŋkiŋ
ai put ə fɔr in ə twenti auns, ə <nigga> bin driŋkiŋ, jæ
if ju wiθ ðə skwɑd, ai ɡiv ju mai hɑrt, lil <nigga>, ai min it
ai wəz faitiŋ səm dimənz, in ðə fild, bič, aim dip in
ai wəz reizd in ðə dip end, ai nou <niggas> bi siŋkiŋ
teik jər bič ənd ɡou dip in, bət ai ɡeiv hər bæk, wai ju twikiŋ?
kəm əraund wiθ ðət rɑrɑ, wi liv ju ded ɑn ðə səment
wiθ ðə ɡæŋ, wi eint pleiiŋ fer
mætər fækt, wi dount plei ət ɔl
ɑɡ wudz in ði er
bət wi bɔt ðə <runtz> sou wi smouk it ɔl
putiŋ ɑn ə frənt, bɔi, ju betər fɑl
wi ɡɒn kil <em> ded, wi ɡɒn kil <em> ɔl
mait spend ə ten hwen aim in ðə mɒl
ai wəz ɑn ðə bend wiθ it in mai drɔrz
hit ðət smouk ənd aim blækiŋ
hit ðət smouk ənd ai blæk aut
if hi rən, blou iz bæk daun
ai wəz ɡɒn bət aim bæk nau
ðiz <niggas> ɡɒn fould, bət ai nevər bæk daun
in ðə skul, ai wəz træpiŋ
in ðə skul, ju wəz klæs klaun

<ayy>, nau ai lei mi daun tə slip, <ayy>
ai prei ðə lɔrd mai soul tə kip, jæ, <ayy>
laik ə lɑksmiθ, ai ɡɑt ðə kiz, jæ, <ayy>
pul ʌp, meik ɑp <niggas> blid, jæ, <ayy>
ai ɡɑt wɒtər laik ouvəsiz, jæ, <ayy>
bič, ai bɒl laik <nba>, jæ, <ayy>
bič, ai bɒl laik <mvp>iz, jæ, <ayy>
ai ɡɑt mʌni, ðei envi mi

pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Nine Inch Nails – Head Like A Hole- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Nine Inch Nails – Head Like A Hole- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Nine Inch Nails Lyrics
“Head Like A Hole”


God money I’ll do anything for you
God money just tell me what you want me to
God money nail me up against the wall
God money don’t want everything he wants it all

[Bridge:]
No you can’t take it
No you can’t take it
No you can’t take that away from me
No you can’t take it
No you can’t take it
No you can’t take that away from me

Head like a hole
Black as your soul
I’d rather die than give you control
Head like a hole
Black as your soul
I’d rather die than give you control

[Chorus:]
Bow down before the one you serve
You’re going to get what you deserve
Bow down before the one you serve
You’re going to get what you deserve

God money’s not looking for the cure
God money’s not concerned about the sick among the pure
God money let’s go dancing on the backs of the bruised
God money’s not one to choose

[Bridge]

[Chorus]

[Chorus]

[Bridge]

[Chorus]

You know who you are

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

nain inč neilz liriks
hed laik ə houl

ɡɑd mʌni ail də eniθiŋ fər ju
ɡɑd mʌni ǰəst tel mi hwʌt ju wɑnt mi tu
ɡɑd mʌni neil mi ʌp əɡenst ðə wɒl
ɡɑd mʌni dount wɑnt evriθiŋ hi wɑnts it ɔl

<[bridge>: <]>
nou ju kænt teik it
nou ju kænt teik it
nou ju kænt teik ðət əwei frəm mi
nou ju kænt teik it
nou ju kænt teik it
nou ju kænt teik ðət əwei frəm mi

hed laik ə houl
blæk əz jər soul
aid ræðər dai ðən ɡiv ju kəntroul
hed laik ə houl
blæk əz jər soul
aid ræðər dai ðən ɡiv ju kəntroul

<[chorus>: <]>
bou daun bifɔr ðə wʌn ju sərv
jər ɡouiŋ tə ɡet hwʌt ju dəzərv
bou daun bifɔr ðə wʌn ju sərv
jər ɡouiŋ tə ɡet hwʌt ju dəzərv

ɡɑd mʌniz nɑt lukiŋ fər ðə kjur
ɡɑd mʌniz nɑt kənsərnd əbaut ðə sik əmʌŋ ðə pjur
ɡɑd mʌni lets ɡou dænsiŋ ɑn ðə bæks əv ðə bruzd
ɡɑd mʌniz nɑt wʌn tə čuz

<[bridge]>

<[chorus]>

<[chorus]>

<[bridge]>

<[chorus]>

ju nou hu ju ɑr

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Lil Nas X – Cardi B – Rodeo- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Lil Nas X – Cardi B – Rodeo- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Lil Nas X & Cardi B Lyrics
“Rodeo”


(Day trip took it to 10 (Hey))

Oh, here we go
Please let me know
Oh, before you go
Don’t leave me in the cold

If I took you everywhere
Then well you wouldn’t know how to walk
If I spoke on your behalf
Then well you wouldn’t know how to talk
If I gave you everything and everything is what I bought
I can take it all back
I never cared about what you thought

I don’t mean to make you mad
I don’t like when you’re upset
I’ma call you later on
Baby girl don’t you forget
I’ma take you from this party
We might go and have some sex
Or we’ll do that later on
Now we lit like cigarettes

I thought you would stay with me
I’m yours and you’re mine I envy
So what I’m gonna do?
I don’t have a clue about me without you

Oh, here we go
Please let me know
Oh, before you go
Don’t leave me in the cold

If I take you everywhere
Then well you wouldn’t know how to walk
If I spoke on your behalf
Then well you wouldn’t know how to talk
If I gave you everything
And everything is what I bought
I can take it all back
I never cared about what you thought

Look gunshot, gunshot
Thought you heard about me, must not, must not
Last nigga did me dirty, dirty
Like a bathroom in a truck stop, truck stop
Now my heart it feels like Brillo
I’m hard like armadillo
Can’t be no nigga’s ex
I could only be his widow
That’s a fact, dressed in black
My heart break, those who crank
I be chilling watching Oxygen
My favorite show is Snapped
Now, you know how I get
Everyday a foreign whip
Rather see you in a hearse
Than see you with some other bitch
Huh, woo

Oh, here we go
Please let me know
Oh, before you go
Don’t leave me in the cold

If I took you everywhere
Then well you wouldn’t know how to walk
If I spoke on your behalf
Then well you wouldn’t know how to talk
If I gave you everything
And everything is what I bought
I can take it all back
I never cared about what you thought

I thought you would stay with me
I’m yours and you’re mine I envy
So what I’m gonna do?
I don’t have a clue about me without you

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

lil <nas> eks ənd <cardi> bi liriks
rodiou

dei trip tuk it tə ten hei

ou, hiər wi ɡou
pliz let mi nou
ou, bifɔr ju ɡou
dount liv mi in ðə kould

if ai tuk ju evriwer
ðen wel ju wudənt nou hau tə wɑk
if ai spouk ɑn jər bəhæf
ðen wel ju wudənt nou hau tə tɔk
if ai ɡeiv ju evriθiŋ ənd evriθiŋ z hwʌt ai bɔt
ai kən teik it ɔl bæk
ai nevər kerd əbaut hwʌt ju θɔt

ai dount min tə meik ju mæd
ai dount laik hwen jər əpset
<ima> kɒl ju leitər ɑn
beibi gɜ:l dount ju fərɡet
<ima> teik ju frəm ðis pɑrti
wi mait ɡou ənd həv səm seks
ɔr wil də ðət leitər ɑn
nau wi lit laik siɡərets

ai θɔt ju wud stei wiθ mi
aim jurz ənd jər main ai envi
sou hwʌt aim ɡɑnə du?
ai dount həv ə klu əbaut mi wiðaut ju

ou, hiər wi ɡou
pliz let mi nou
ou, bifɔr ju ɡou
dount liv mi in ðə kould

if ai teik ju evriwer
ðen wel ju wudənt nou hau tə wɑk
if ai spouk ɑn jər bəhæf
ðen wel ju wudənt nou hau tə tɔk
if ai ɡeiv ju evriθiŋ
ənd evriθiŋ z hwʌt ai bɔt
ai kən teik it ɔl bæk
ai nevər kerd əbaut hwʌt ju θɔt

luk ɡʌnšɑt, ɡʌnšɑt
θɔt ju hərd əbaut mi, məst nɑt, məst nɑt
læst <nigga> did mi dərti, dərti
laik ə bæθrum in ə trək stɑp, trək stɑp
nau mai hɑrt it filz laik <brillo>
aim hɑrd laik ɑrmədilou
kænt bi nou <nigga>iz eks
ai kəd ounli bi iz widou
ðæts ə fækt, drest in blæk
mai hɑrt breik, ðouz hu kræŋk
ai bi čiliŋ wɑčiŋ ɑksəǰən
mai feivərət šou z snæpt
nau, ju nou hau ai ɡet
evridei ə fɔrən wip
ræðər si ju in ə hərs
ðən si ju wiθ səm ʌðᵊr bič
hə, wu

ou, hiər wi ɡou
pliz let mi nou
ou, bifɔr ju ɡou
dount liv mi in ðə kould

if ai tuk ju evriwer
ðen wel ju wudənt nou hau tə wɑk
if ai spouk ɑn jər bəhæf
ðen wel ju wudənt nou hau tə tɔk
if ai ɡeiv ju evriθiŋ
ənd evriθiŋ z hwʌt ai bɔt
ai kən teik it ɔl bæk
ai nevər kerd əbaut hwʌt ju θɔt

ai θɔt ju wud stei wiθ mi
aim jurz ənd jər main ai envi
sou hwʌt aim ɡɑnə du?
ai dount həv ə klu əbaut mi wiðaut ju