aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

21 Questions-50 Cent-Pronunciación Letra y Video

21 Questions-50 Cent-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

50 CENT LYRICS
“21 Questions”
(feat. Nate Dogg)

[50 Cent]
New York City!
You are now rapping…with 50 Cent
You gotta love it…
I just wanna chill and twist a la
Catch suns in my 7-45
You drive me crazy shorty I
Need to see you and feel you next to me
I provide everything you need and I
Like your smile I don’t wanna see you cry
Got some questions that I got to ask and I
Hope you can come up with the answers babe

[Nate Dogg]
Girl…It’s easy to love me now
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…It’s easy to love me now
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…

[50 Cent]
If I fell off tomorrow would you still love me?
If I didn’t smell so good would you still hug me?
If I got locked up and sentenced to a quarter century,
Could I count on you to be there to support me mentally?
If I went back to a hoopty from a Benz, would you poof and disappear like
some of my friends?
If I was hit and I was hurt would you be by my side?
If it was time to put in work would you be down to ride?
I’d get out and peel a nigga cap and chill and drive
I’m asking questions to find out how you feel inside
If I ain’t rap ‘cause I flipped burgers at Burger King
would you be ashamed to tell your friends you feelin’ me?
In the bed if I used my tongue would you like that?
If I wrote you a love letter would you write back?
Now we can have a lil’ drink you know a nightcap
And we could go do what you like, I know you like that

[Nate Dogg]
Girl…It’s easy to love me now
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…It’s easy to love me now (Woo!)
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…

[50 Cent]
Now would you leave me if you’re father found out I was thuggin’?
Do you believe me when I tell you, you the one I’m loving?
Are you mad ‘cause I’m asking you 21 questions?
Are you my soulmate? ‘Cause if so, girl you a blessing
Do you trust me enough, to tell me your dreams?
I’m staring at ya’ trying to figure how you got in them jeans
If I was down would you say things to make me smile?
I treat you how you want to be treated just teach me how
If I was with some other chick and someone happened to see?
And when you asked me about it I said it wasn’t me
Would you believe me? Or up and leave me?
How deep is our bond if that’s all it takes for you to be gone?
We’re only humans girl we make mistakes, to make it up I do whatever it take
I love you like a fat kid loves cake
You know my style I say anything to make you smile

[Nate Dogg]
Girl…It’s easy to love me now
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…It’s easy to love me now
Would you love me if I was down and out?
Would you still have love for me?
Girl…

Could you love me in a Bentley?
Could you love me on a bus?
I’ll ask 21 questions, and they all about us
Could you love me in a Bentley?
Could you love me on a bus?
I’ll ask 21 questions, and they all about us


fifti sent liriks
twenti wʌn kwesčənz
fit. neit <dogg>

<[50> <cent]>
nu jɔrk siti!
ju ər nau ræpiŋ… wiθ fifti sent
ju ɡɑtə lʌv it…
ai ǰəst wɑnə čil ənd twist ə lɑ
kæč sənz in mai <7-45>
ju draiv mi kreizi šɔrti ai
nid tə si ju ənd fil ju nekst tə mi
ai prəvaid evriθiŋ ju nid ənd ai
laik jər smail ai dount wɑnə si ju krai
ɡɑt səm kwesčənz ðət ai ɡɑt tə æsk ənd ai
houp ju kən kəm ʌp wiθ ði ænsərz beib

<[nate> <dogg]>
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl…

<[50> <cent]>
if ai fel ɒf təmɑrou wud ju stil lʌv mi?
if ai didənt smel sou ɡud wud ju stil həɡ mi?
if ai ɡɑt lɑkt ʌp ənd sentənst tə ə kwɔrtər senčəri,
kəd ai kaunt ɑn ju tə bi ðər tə səpɔrt mi mentəli?
if ai went bæk tə ə <hoopty> frəm ə benz, wud ju puf ənd disəpir laik
səm əv mai frendz?
if ai wəz hit ənd ai wəz hərt wud ju bi bai mai said?
if it wəz taim tə put in wərk wud ju bi daun tə raid?
aid ɡet aut ənd pil ə <nigga> kæp ənd čil ənd draiv
aim æskiŋ kwesčənz tə faind aut hau ju fil insaid
if ai eint ræp kəz ai flipt bərɡərz ət bərɡər kiŋ
wud ju bi əšeimd tə tel jər frendz ju <feelin> mi?
in ðə bed if ai juzd mai təŋ wud ju laik ðæt?
if ai rout ju ə lʌv letər wud ju rait bæk?
nau wi kən həv ə lil driŋk ju nou ə naitkæp
ənd wi kəd ɡou də hwʌt ju laik, ai nou ju laik ðæt

<[nate> <dogg]>
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau wu!
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl…

<[50> <cent]>
nau wud ju liv mi if jər fɑðᵊr faund aut ai wəz <thuggin>?
də ju bəliv mi hwen ai tel ju, ju ðə wʌn aim lʌviŋ?
ər ju mæd kəz aim æskiŋ ju twenti wʌn kwesčənz?
ər ju mai <soulmate>? kəz if sou, ɡərl ju ə blesiŋ
də ju trəst mi ənəf, tə tel mi jər drimz?
aim steriŋ ət <ya> traiiŋ tə fiɡjər hau ju ɡɑt in ðəm ǰinz
if ai wəz daun wud ju sei θiŋz tə meik mi smail?
ai trit ju hau ju wɑnt tə bi tritəd ǰəst tič mi hau
if ai wəz wiθ səm ʌðᵊr čik ənd sʌmwən hæpənd tə si?
ənd hwen ju æskt mi əbaut it ai sed it wɑzənt mi
wud ju bəliv mi? ɔr ʌp ənd liv mi?
hau dip s auər bɑnd if ðæts ɔl it teiks fər ju tə bi ɡɒn?
wir ounli hjumənz ɡərl wi meik misteiks, tə meik it ʌp ai də hwʌtevᵊr it teik
ai lʌv ju laik ə fæt kid lʌvz keik
ju nou mai stail ai sei eniθiŋ tə meik ju smail

<[nate> <dogg]>
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl… its izi tə lʌv mi nau
wud ju lʌv mi if ai wəz daun ən aut?
wud ju stil həv lʌv fər mi?
ɡərl…

kəd ju lʌv mi in ə bentli?
kəd ju lʌv mi ɑn ə bəs?
ail æsk twenti wʌn kwesčənz, ənd ðei ɔl əbaut əz
kəd ju lʌv mi in ə bentli?
kəd ju lʌv mi ɑn ə bəs?
ail æsk twenti wʌn kwesčənz, ənd ðei ɔl əbaut əz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!