Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

50 Cent-P.I.M.P.-Snoop Dogg-G-Unit-Pronunciación Letra Traducción

50 Cent-P.I.M.P.-Snoop Dogg-G-Unit-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

50 Cent Lyrics
“P.I.M.P. (G-Unit Remix)”
(feat. Snoop Dogg, G-Unit)

[Hook x2: 50 Cent]
I don’t know what you heard about me
But a bitch can’t get a dollar outta me
No Cadillac, no perms, you can’t see
That I’m a motherfuckin’ P.I.M.P.

[50 Cent]
Now shorty, she in the club, she dancin’ for dollars
She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada
That BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana
She’s feeding fools fantasies, they pay her cause they want her
I spit a little G man and my game got her
A hour later have that ass up in the Ramada
Them trick niggaz in they ear sayin’ they think about her
I got the bitch by the bar tryin’ to get a drink up out her
She like my style, she like my smile, she like the way I talk
She from the country, she like me cause I’m from New York
I ain’t that nigga trying to holla cause I want some head
I’m that nigga tryin’ to holla cause I want some bread
I could care less how she perform when she in the bed
Bitch hit the track, catch a date, and come pay the kid
Look baby, this is simple you can’t see
You fuckin’ with me you fuckin’ with a P.I.M.P.

[Hook x2: 50 Cent]

G (What?)
G (What?)
G (What?)
G (What?)
G (What?)
G (What?)
G (What?)
Unit (What?)
[Bridge: Snoop Dogg]
F-I-F-T-Y C-E-N-T and S-N double O-P
Doggy style in ya mouth for the 2003
And y’all know I’m from the DPG

F-I-F-T-Y C-E-N-T and S-N double O-P
We internationally known and locally respected
(And you know you’re just a P.I.M.P) Now what you know about me

[Snoop Dogg]
Yeah bitch I got my Now and Later gators on
I’m bout to show you how my pimp hand is way strong
Your dead wrong if ya think that pimpin’ gon’ die
Twelve piece with a hundred hoes by my side
I’m down with that nigga Fifty like I down with blue
(We love you Snoop Dogg)
G-U-N-I-Tizzy, fuckin’ with me and the D-P-Gizzy
Niggaz in New York know how Doggy get down
I got my niggaz in Queens, I got my bitches Uptown
I got my business in Manhattan, I ain’t fuckin’ around
I got some butter pecan, Puerto Ricans from the Boogie Down (Down)
That’s waitin’ on me to return
So they can snatch these braids out and put my hair in a perm, word
They love it when I get to crippin’
And spittin’ this mag-ah-ni-ficent pimpin
[Hook 2: 50 Cent]
[Lloyd Banks]
You need to switch over and ride with a star
It’ll get you far
I’m a P-I-M-P G-A-N-G-S-T-E-R
Yeah, I’m young, but I ain’t dumb
Got some tricks, but I ain’t one
I’m a guerrilla for scrilla, I trip you, you try to run
I let em’ do as they please, as long as they get my cheese
Even if they gotta freeze, or if it’s a hundred degrees
I keep em’ on they knees, take a look under my sleeve
I ain’t gotta give em’ much, they happy with Mickey D’s, PIMP

[Young Buc]
We keep it pimpin’ in the South, you know how it go (Dirty, Dirty)
We drive old school white walls with mink clothes
I spin the G-Unit piece, and get em’ dizzy
Man cough up your love, or you’re girl comin’ with me
When your neck and wrist glow, she already should know
That money make the world go round, so lets get mo’
Its time to show these playas how it should be done
You got pimp potential, you’re might could be one, G-UNIT

[Hook 2: 50 Cent]

[50 Cent speaking]
In Hollywood, they say there’s no b’ness like show b’ness
In the hood, they say, there’s no b’ness like ho b’ness
You know, they say I talk a lil’ fast, but if you listen a lil’ faster
I ain’t got to slow down for you to catch up, BITCH

#Pronunciación de la Canción

 

fifti sent liriks
pi. ai. em. pi. <g-unit> rimiks
fit. snup <dogg>, <g-unit>

<[hook> <x2>: fifti <cent]>
ai dount nou hwʌt ju hərd əbaut mi
bət ə bič kænt ɡet ə dɑlər utə mi
nou kædəlæk, nou pərmz, ju kænt si
ðət aim ə <motherfuckin> pi. ai. em. pi.

<[50> <cent]>
nau šɔrti, ši in ðə kləb, ši <dancin> fər dɑlərz
ši ɡɑt ə θiŋ fər ðət ɡuči, ðət fendi, ðət prɑdə
ðət <bcbg>, bərbəri, dolče ənd <gabbana>
šiz fidiŋ fulz fæntəsiz, ðei pei hər kəz ðei wɑnt hər
ai spit ə litəl ǰi mæn ənd mai ɡeim ɡɑt hər
ə auər leitər həv ðət æs ʌp in ðə rəmɑdə
ðəm trik <niggaz> in ðei ir <sayin> ðei θiŋk əbaut hər
ai ɡɑt ðə bič bai ðə bɑr <tryin> tə ɡet ə driŋk ʌp aut hər
ši laik mai stail, ši laik mai smail, ši laik ðə wei ai tɔk
ši frəm ðə kʌntri, ši laik mi kəz aim frəm nu jɔrk
ai eint ðət <nigga> traiiŋ tə hɑlə kəz ai wɑnt səm hed
aim ðət <nigga> <tryin> tə hɑlə kəz ai wɑnt səm bred
ai kəd ker les hau ši pərfɔrm hwen ši in ðə bed
bič hit ðə træk, kæč ə deit, ənd kəm pei ðə kid
luk beibi, ðis iz simpəl ju kænt si
ju <fuckin> wiθ mi ju <fuckin> wiθ ə pi. ai. em. pi.

<[hook> <x2>: fifti <cent]>

ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
ǰi hwʌt?
junət hwʌt?
<[bridge>: snup <dogg]>
fifti sent ənd <s-n> dʌbəl ɑp
dɒɡi stail in jɑ mauθ fər ðə tu θauzənd θri
ənd jɒl nou aim frəm ðə <dpg>

fifti sent ənd <s-n> dʌbəl ɑp
wi intᵊrnæšənəli noun ənd loukəli rəspektəd
ənd ju nou jər ǰəst ə pi. ai. em. pi nau hwʌt ju nou əbaut mi

<[snoop> <dogg]>
jæ bič ai ɡɑt mai nau ənd leitər ɡeitərz ɑn
aim baut tə šou ju hau mai pimp hænd z wei strɒŋ
jər ded rɒŋ if jɑ θiŋk ðət <pimpin> <gon> dai
twelv pis wiθ ə hʌndrəd houz bai mai said
aim daun wiθ ðət <nigga> fifti laik ai daun wiθ blu
wi lʌv ju snup <dogg>
<g-u-n-i-tizzy>, <fuckin> wiθ mi ənd ðə <d-p-gizzy>
<niggaz> in nu jɔrk nou hau dɒɡi ɡet daun
ai ɡɑt mai <niggaz> in kwinz, ai ɡɑt mai bičəz ʌptaun
ai ɡɑt mai biznəs in mænhætən, ai eint <fuckin> əraund
ai ɡɑt səm bʌtᵊr pikɑn, pwertou rikənz frəm ðə buɡi daun daun
ðæts <waitin> ɑn mi tə rətərn
sou ðei kən snæč ðiz breidz aut ənd put mai her in ə pərm, wərd
ðei lʌv it hwen ai ɡet tə <crippin>
ənd <spittin> ðis <mag-ah-ni-ficent> <pimpin>
<[hook> tu: fifti <cent]>
<[lloyd> <banks]>
ju nid tə swič ouvᵊr ənd raid wiθ ə stɑr
itəl ɡet ju fɑr
aim ə pimp ɡæŋstər
jæ, aim jəŋ, bət ai eint dəm
ɡɑt səm triks, bət ai eint wʌn
aim ə ɡərilə fər <scrilla>, ai trip ju, ju trai tə rən
ai let <em> də əz ðei pliz, əz lɔŋ əz ðei ɡet mai čiz
ivən if ðei ɡɑtə friz, ɔr if its ə hʌndrəd diɡriz
ai kip <em> ɑn ðei niz, teik ə luk ʌndᵊr mai sliv
ai eint ɡɑtə ɡiv <em> mʌč, ðei hæpi wiθ miki diz, pimp

<[young> <buc]>
wi kip it <pimpin> in ðə sauθ, ju nou hau it ɡou dərti, dərti
wi draiv ould skul wait wɒlz wiθ miŋk klouðz
ai spin ðə <g-unit> pis, ənd ɡet <em> dizi
mæn kɑf ʌp jər lʌv, ɔr jər ɡərl <comin> wiθ mi
hwen jər nek ənd rist ɡlou, ši ɒlredi šəd nou
ðət mʌni meik ðə wərld ɡou raund, sou lets ɡet <mo>
its taim tə šou ðiz <playas> hau it šəd bi dən
ju ɡɑt pimp pətenšəl, jər mait kəd bi wʌn, <g-unit>

<[hook> tu: fifti <cent]>

<[50> sent <speaking]>
in hɑliwud, ðei sei ðerz nou <bness> laik šou <bness>
in ðə hud, ðei sei, ðerz nou <bness> laik hou <bness>
ju nou, ðei sei ai tɔk ə lil fæst, bət if ju lisən ə lil fæstər
ai eint ɡɑt tə slou daun fər ju tə kæč ʌp, bič

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!