Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

6 INCH-BEYONCE-THE WEEKND-Pronunciación Letra y Video

6 INCH-BEYONCE-THE WEEKND-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

BEYONCE KNOWLES LYRICS
“6 Inch”
(feat. The Weeknd)

[Beyoncé:]
Six inch heels, she walked in the club like nobody’s business
Goddamn, she murdered everybody and I was her witness

[The Weeknd:]
She’s stacking money, money everywhere she goes
You know, pesos out of Mexico
De uno, commas and them decimals
She don’t gotta give it up, she professional
She mixing up that Ace with that Hennessy
She love the way it tastes, that’s her recipe
Rushing through her veins like it’s ecstasy, oh no
She already made enough but she’ll never leave

[Beyoncé:]
Six inch heels, she walked in the club like nobody’s business
Goddamn, she murdered everybody and I was her witness

She works for the money, she work for the money
From the start to the finish
And she worth every dollar, she worth every dollar
And she worth every minute
She works for the money
She works for the money
She works for the money
She works for the money

She stack her money, money everywhere she goes
She got that Sake, her Yamazaki straight from Tokyo
Oh baby you know, she got them commas and them decimals
She don’t gotta give it up cause she professional

Six inch heels, she walked in the club like nobody’s business
Goddamn, she murdered everybody and I was her witness

She works for the money, she work for the money
From the start to the finish
And she worth every dollar, she worth every dollar
And she worth every minute

Stars in her eyes
She fights for the power, keeping time
She grinds day and night
She grinds from Monday to Friday
Works from Friday to Sunday
She gon’ slang
She too smart to crave material things
She pushing herself day and night
She grinds from Monday to Friday
Works from Friday to Sunday
Oh, stars in her eyes
She fights and she sweats those sleepless nights
But she don’t mind, she loves the grind
She grinds from Monday to Friday
Works from Friday to Sunday
Yeah, yeah, she gon’ slang
Too smart to crave material things
Stacking her paper
Stacking her cake up
She grinds from Monday to Friday
Works from Friday to Sunday

Six inch heels, she walked in the club like nobody’s business
Goddamn, she murdered everybody and I was her witness

She works for the money, she work for the money
From the start to the finish
And she worth every dollar, she worth every dollar
And she worth every minute

Oh, gonna make you feel
You always come back to me
Come back, come back
Come back, come back
Come back, come back, come back

#Pronunciación de Nivel Básico

Six inch jils, shi buokd in de clab laik noubadis bisnes
Gadem, shi merderd ebribadi an ai buas jer buitnes
Shis estaken mani, mani ebribuer shi gous
Yu nou, pesos aut of mejiko
Di uno, komas an dem desimals
Shi dont gada givet ap, shi profeshonal
Shi mixen ap dad es buit dad jenesi
Shi lav de buei et teists, dads jer resepi
Rashen tru jer veins laik its extasi, oh nou
Shi olredi meid enaf bat shil never liv
Six inch jils, shi buokd in de clab laik noubadis bisnes
Gadem, shi merderd ebribadi an ai buas jer buitnes
Shi buorks for de mani, shi buork for de mani
From de estart tu de finesh
An shi buorz ebri dalar, shi buorz ebri dalar
An shi buorz ebri minet
Shi buorks for de mani
Shi buorks for de mani
Shi buorks for de mani
Shi buorks for de mani
Shi estak jer mani, mani ebribuer shi gous
Shi gat dad mula, jer yamazaki estreit from tokiou
Oh beibi yu nou, shi gat dem komas an dem desimals
Shi dont gada givet ap kos shi profeshonal
Six inch jils, shi buokd in de clab laik noubadis bisnes
Gadem, shi merderd ebribadi an ai buas jer buitnes
Shi buorks for de mani, shi buork for de mani
From de estart tu de finesh
An shi buorz ebri dalar, shi buorz ebri dalar
An shi buorz ebri minet
Estars in jer ais
Shi faigs for de pabuer, kipen taim
Shi grainds dei an naig
Shi grainds from mandei tu fraidei
Buorks from fraidei tu sandei
Shi gan eslen
Shi tu esmart tu creiv metirial zens
Shi pushen jerself dei an naig
Shi grainds from mandei tu fraidei
Buorks from fraidei tu sandei
Oh, estars in jer ais
Shi faigs an shi suets dous esliples naigs
Bat shi dont main, shi lavs de graind
Shi grainds from mandei tu fraidei
Buorks from fraidei tu sandei
Yeah, yeah, shi gat eslen
Tu esmart tu creiv metirial zens
Estaken jer peiper
Estaken jer keik ap
Shi grainds from mandei tu fraidei
Buorks from fraidei tu sandei
Six inch jils, shi buokd in de clab laik noubadis bisnes
Gadem, shi merderd ebribadi an ai buas jer buitnes
Shi buorks for de mani, shi buork for de mani
From de estart tu de finesh
An shi buorz ebri dalar, shi buorz ebri dalar
An shi buorz ebri minet
Uh, gona meik yu fil
Yu olbueis kom bak tu mi
Kom bak, kom bak
Kom bak, kom bak
Kom bak, kom bak, kom bak

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<beyonce> nolz liriks
siks inč
fit. ðə <weeknd>
<[beyoncé>: <]>
siks inč hilz, ši wɔkt in ðə kləb laik nobɑdiz biznəs
ɡɑddæm, ši mərdərd evribɑdi ənd ai wəz hər witnəs

<[the> <weeknd>: <]>
šiz stækiŋ mʌni, mʌni evriwer ši ɡouz
ju nou, peisouz aut əv meksəkou
di ənou, kɑməz ənd ðəm desəməlz
ši dount ɡɑtə ɡiv it ʌp, ši prəfešənəl
ši miksiŋ ʌp ðət eis wiθ ðət henəsi
ši lʌv ðə wei it teists, ðæts hər resəpi
rʌšiŋ θru hər veinz laik its ekstəsi, ou nou
ši ɒlredi meid ənəf bət šil nevər liv

<[beyoncé>: <]>
siks inč hilz, ši wɔkt in ðə kləb laik nobɑdiz biznəs
ɡɑddæm, ši mərdərd evribɑdi ənd ai wəz hər witnəs

ši wərks fər ðə mʌni, ši wərk fər ðə mʌni
frəm ðə stɑrt tə ðə finiš
ənd ši wərθ evri dɑlər, ši wərθ evri dɑlər
ənd ši wərθ evri minət
ši wərks fər ðə mʌni
ši wərks fər ðə mʌni
ši wərks fər ðə mʌni
ši wərks fər ðə mʌni

ši stæk hər mʌni, mʌni evriwer ši ɡouz
ši ɡɑt ðət seik, hər jɑmazɑki streit frəm tokiou
ou beibi ju nou, ši ɡɑt ðəm kɑməz ənd ðəm desəməlz
ši dount ɡɑtə ɡiv it ʌp kəz ši prəfešənəl

siks inč hilz, ši wɔkt in ðə kləb laik nobɑdiz biznəs
ɡɑddæm, ši mərdərd evribɑdi ənd ai wəz hər witnəs

ši wərks fər ðə mʌni, ši wərk fər ðə mʌni
frəm ðə stɑrt tə ðə finiš
ənd ši wərθ evri dɑlər, ši wərθ evri dɑlər
ənd ši wərθ evri minət

stɑrz in hər aiz
ši faits fər ðə pauər, kipiŋ taim
ši ɡraindz dei ənd nait
ši ɡraindz frəm mʌndei tə fraidei
wərks frəm fraidei tə sʌndei
ši <gon> slæŋ
ši tu smɑrt tə kreiv mətiriəl θiŋz
ši pušiŋ hərself dei ənd nait
ši ɡraindz frəm mʌndei tə fraidei
wərks frəm fraidei tə sʌndei
ou, stɑrz in hər aiz
ši faits ənd ši swets ðouz slipləs naits
bət ši dount maind, ši lʌvz ðə ɡraind
ši ɡraindz frəm mʌndei tə fraidei
wərks frəm fraidei tə sʌndei
jæ, jæ, ši <gon> slæŋ
tu smɑrt tə kreiv mətiriəl θiŋz
stækiŋ hər peipər
stækiŋ hər keik ʌp
ši ɡraindz frəm mʌndei tə fraidei
wərks frəm fraidei tə sʌndei

siks inč hilz, ši wɔkt in ðə kləb laik nobɑdiz biznəs
ɡɑddæm, ši mərdərd evribɑdi ənd ai wəz hər witnəs

ši wərks fər ðə mʌni, ši wərk fər ðə mʌni
frəm ðə stɑrt tə ðə finiš
ənd ši wərθ evri dɑlər, ši wərθ evri dɑlər
ənd ši wərθ evri minət

ou, ɡɑnə meik ju fil
ju ɔlweiz kəm bæk tə mi
kəm bæk, kəm bæk
kəm bæk, kəm bæk
kəm bæk, kəm bæk, kəm bæk

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!