Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

6IX9INE – Gotti-Pronunciación Letra Traducción

6IX9INE – Gotti-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

6ix9ine Lyrics
“GOTTI”

Got me, got me Rollie
Ya can’t even afford it though
Got me, got me, ultra
Gotti got it, uh
Gotti got it

Came up blood gang, 30 bang, Scum Gang
Big choppa, big thang, let your nuts hang
Who that? Don’t say, BBA change your mood, aye
Anyday, Gotti Gotti, cookin’ up, speed it up
Double cup, xanny cup, booted up, mollied up
Molly up, break it up, cop it, then I serve it up
Give it up, Gotti Gotti

Fuck with my day ones
Yeah you know I flooded the chain once
Got the money and I split it with day ones
She ain’t fuck me back when I was lame, nah
Yeah you know I do my dance (do it)
Hit the club (aye), throwin’ dub
Rack it up (rack it), shake it up
Watch me do it, how it bust it up (up)
I mix it hard, then I hit her with the blicky, uh
So drip it, drip it, drip it, drip it
You ain’t got no money, you can keep her
Bitch, I got my Nina, I’ma squeeze her
If you really wanna meet her, she a greeter
It was really nice to meet ya, I don’t need ya (I don’t need her)
I pray to God that my niggas gon’ eat (I pray to god)
I pray to God that my family gon’ see (I pray to god)
Prayin’ that the lord take a chance with me
Wouldn’t come when I was up
I was on the wrong things
I ain’t silly, ain’t no dumb nigga, are you dumb, nigga?
Are you stayin’ with that pump, nigga? Fuck is up, nigga?
If you mad, you’s a fuck nigga, I don’t trust niggas
Scum Gang, chew ‘em up, nigga, we don’t fuck witcha

Okay, my blood gang, 30 bang, scum ang
Big choppa, big thang, let your nuts hang
Who that? Don’t say, BBA change your mood, aye
Anyday, Gotti got it, cookin’ up, speed it up
Double cup, Xanny cup, booted up, mollied up
Molly up, break it up, cop it, then I serve it up
Give it up, Gotti Gotti

Gotti got it
Who, who really with the money, money?
Who, who really with the Gotti Gotti?
Who, who really with the money, money?
Ooh, do my things, hit my things
Break these bands, hunnid bands on my thing
Mollied up, molly up, get it up
Cop it, then I serve it up
Give it up, really with the Gotti, Gotti

Who, who really with the Gotti, Gotti?
Who, who really with the—

#Pronunciación de la Canción

<6ix9ine> liriks
ɡɑti
ɡɑt mi, ɡɑt mi roli
jɑ kænt ivən əfɔrd it ðou
ɡɑt mi, ɡɑt mi, ʌltrə
ɡɑti ɡɑt it, ə
ɡɑti ɡɑt it
keim ʌp bləd ɡæŋ, θərti bæŋ, skəm ɡæŋ
biɡ <choppa>, biɡ <thang>, let jər nəts hæŋ
hu ðæt? dount sei, <bba> čeinǰ jər mud, ai
<anyday>, ɡɑti ɡɑti, <cookin> ʌp, spid it ʌp
dʌbəl kʌp, <xanny> kʌp, butəd ʌp, <mollied> ʌp
mɑli ʌp, breik it ʌp, kɑp it, ðen ai sərv it ʌp
ɡiv it ʌp, ɡɑti ɡɑti
fək wiθ mai dei wʌnz
jæ ju nou ai flʌdəd ðə čein wəns
ɡɑt ðə mʌni ənd ai split it wiθ dei wʌnz
ši eint fək mi bæk hwen ai wəz leim, nɑ
jæ ju nou ai də mai dæns də it
hit ðə kləb ai, <throwin> dəb
ræk it ʌp ræk it, šeik it ʌp
wɑč mi də it, hau it bəst it ʌp ʌp
ai miks it hɑrd, ðen ai hit hər wiθ ðə <blicky>, ə
sou drip it, drip it, drip it, drip it
ju eint ɡɑt nou mʌni, ju kən kip hər
bič, ai ɡɑt mai nainə, <ima> skwiz hər
if ju rili wɑnə mit hər, ši ə <greeter>
it wəz rili nais tə mit jɑ, ai dount nid jɑ ai dount nid hər
ai prei tə ɡɑd ðət mai <niggas> <gon> it ai prei tə ɡɑd
ai prei tə ɡɑd ðət mai fæməli <gon> si ai prei tə ɡɑd
<prayin> ðət ðə lɔrd teik ə čæns wiθ mi
wudənt kəm hwen ai wəz ʌp
ai wəz ɑn ðə rɒŋ θiŋz
ai eint sili, eint nou dəm <nigga>, ər ju dəm, <nigga>?
ər ju <stayin> wiθ ðət pəmp, <nigga>? fək s ʌp, <nigga>?
if ju mæd, juiz ə fək <nigga>, ai dount trəst <niggas>
skəm ɡæŋ, ču <em> ʌp, <nigga>, wi dount fək <witcha>
oukei, mai bləd ɡæŋ, θərti bæŋ, skəm æŋ
biɡ <choppa>, biɡ <thang>, let jər nəts hæŋ
hu ðæt? dount sei, <bba> čeinǰ jər mud, ai
<anyday>, ɡɑti ɡɑt it, <cookin> ʌp, spid it ʌp
dʌbəl kʌp, <xanny> kʌp, butəd ʌp, <mollied> ʌp
mɑli ʌp, breik it ʌp, kɑp it, ðen ai sərv it ʌp
ɡiv it ʌp, ɡɑti ɡɑti
ɡɑti ɡɑt it
hu, hu rili wiθ ðə mʌni, mʌni?
hu, hu rili wiθ ðə ɡɑti ɡɑti?
hu, hu rili wiθ ðə mʌni, mʌni?
u, də mai θiŋz, hit mai θiŋz
breik ðiz bændz, <hunnid> bændz ɑn mai θiŋ
<mollied> ʌp, mɑli ʌp, ɡet it ʌp
kɑp it, ðen ai sərv it ʌp
ɡiv it ʌp, rili wiθ ðə ɡɑti, ɡɑti
hu, hu rili wiθ ðə ɡɑti, ɡɑti?
hu, hu rili wiθ ði:
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!