6ix9ine – Nicki Minaj – FEFE-Pronunciación Letra Traducción

6ix9ine – Nicki Minaj – FEFE-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

6ix9ine Lyrics
“FEFE”
(feat. Murda Beatz, Nicki Minaj)

[6ix9ine:]
It’s fuckin’ TR3YWAY!
It’s King of New York, lookin’ for the Queen
[Nicki Minaj:]
Uh, you got the right one
L-let these-l-let these b-b-bitches know, nigga
Queens, Brooklyn, brr, ah!
[Baka:]
Murda on the beat so it’s not nice!

[6ix9ine:]
Pussy got that wet, wet, got that drip, drip
Got that super soaker, hit that, she a Fefe
Her name Keke, she eat my dick like it’s free, free
I don’t even know like “Why I did that?”
I don’t even know like “Why I hit that?”
All I know is that I just can’t wife that
Talk to her nice so she won’t fight back
Turn around and hit it from the back, back, back
Bend her down then I make it clap, clap, clap

I don’t really want no friends
I don’t really want no friends, no

Draco got that kick-back, when I blow that, they all do track
They don’t shoot back, one shot, close range, red dot
Head tight, yeah, I did that, yeah, I live that
Call a Uber with my shooter, with a Ruger, we gon’ do ya
Niggas say they killin’ people, but I really fuckin’ do it

I don’t really want no friends
I don’t really want no friends, no

[Nicki Minaj:]
He-He tryna 69 like Tekashi, call him papi
Word to A$AP, keep me Rocky
I’m from New York, so I’m cocky, say he fuckin’ with my posse
Copped me Chloé like Kardashi’, keep this pussy in Versace
Said I’m pretty like Tinashe
Put it all up in his face, did I catch a case?
Pussy game just caught a body, but I never leave a trace
Face is pretty, ass for days, I get chips, I ask for Lay’s
I just sit back and when he done, I be like, “Yo, how’d it taste?”
(Yo, how’d it taste?!)

[6ix9ine:]
I don’t really want no friends
I don’t really want no friends, no

[Nicki Minaj:]
Ayo, Draco got that kick-back
When it kick-back, you can’t get yo shit back, in fact this that bitch
That “I hate small talk, I don’t fuck with chit-chat”
AC just stopped workin’, so they hit me
Told me bring my wrist back, come through rockin’ fashions
That got all these bitches like “Yo, what’s that?”

[6ix9ine:]
I don’t really want no friends
[Nicki Minaj:]
I don’t really want no friends, no

[6ix9ine (Nicki Minaj):]
Eeny, meeny, miny, moe, I catch a hoe right by her toe
If she ain’t fuckin’ me and Nicki, kick that ho right through the door
(TR3YWAY)
I don’t really want no friends, my old ho just bought this Benz
Nicki just hopped in this shit, now I won’t see that bitch again
Eeny, meeny, miny, moe (no)
I catch a ho right by her toe (no)
If she ain’t fuckin’ me and Nicki (no)
Kick that ho right through the door (no, TR3YWAY)

[Nicki Minaj:]
Mmm, Young Money, Young Money bunny
Colorful hair, don’t care
I don’t really want no friends, I don’t really want no friends, no
I don’t really want no friends, I don’t really want no friends, no
Scum Gang!

#Pronunciación de la Canción

<6ix9ine> liriks
<fefe>
fit. <murda> <beatz>, niki <minaj>
<[6ix9ine>: <]>
its <fuckin> <tr3yway>!
its kiŋ əv nu jɔrk, <lookin> fər ðə kwin
<[nicki> <minaj>: <]>
ə, ju ɡɑt ðə rait wʌn
<l-let> <these-l-let> ðiz <b-b-bitches> nou, <nigga>
kwinz, bruklən, <brr>, ɑ!
<[baka>: <]>
<murda> ɑn ðə bit sou its nɑt nais!
<[6ix9ine>: <]>
pusi ɡɑt ðət wet, wet, ɡɑt ðət drip, drip
ɡɑt ðət supər soukər, hit ðæt, ši ə <fefe>
hər neim <keke>, ši it mai dik laik its fri, fri
ai dount ivən nou laik wai ai did ðæt?
ai dount ivən nou laik wai ai hit ðæt?
ɔl ai nou z ðət ai ǰəst kænt waif ðæt
tɔk tə hər nais sou ši wount fait bæk
tərn əraund ənd hit it frəm ðə bæk, bæk, bæk
bend hər daun ðen ai meik it klæp, klæp, klæp
ai dount rili wɑnt nou frendz
ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
dreikou ɡɑt ðət kikbæk, hwen ai blou ðæt, ðei ɔl də træk
ðei dount šut bæk, wʌn šɑt, klouz reinǰ, red dɑt
hed tait, jæ, ai did ðæt, jæ, ai laiv ðæt
kɒl ə jubər wiθ mai šutər, wiθ ə ruɡər, wi <gon> də jɑ
<niggas> sei ðei kilin pipəl, bət ai rili <fuckin> də it
ai dount rili wɑnt nou frendz
ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
<[nicki> <minaj>: <]>
<he-he> <tryna> siksti nain laik <tekashi>, kɒl im <papi>
wərd tə <a$ap>, kip mi rɑki
aim frəm nu jɔrk, sou aim kɑki, sei hi <fuckin> wiθ mai pɑsi
kɑpt mi <chloé> laik <kardashi>, kip ðis pusi in vərsɑče
sed aim priti laik <tinashe>
put it ɔl ʌp in iz feis, did ai kæč ə keis?
pusi ɡeim ǰəst kɔt ə bɑdi, bət ai nevər liv ə treis
feis iz priti, æs fər deiz, ai ɡet čips, ai æsk fər leiz
ai ǰəst sit bæk ənd hwen hi dən, ai bi laik, jou, haud it teist?
jou, haud it teist?!
<[6ix9ine>: <]>
ai dount rili wɑnt nou frendz
ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
<[nicki> <minaj>: <]>
eiou, dreikou ɡɑt ðət kikbæk
hwen it kikbæk, ju kænt ɡet jou šit bæk, in fækt ðis ðət bič
ðət ai heit smɒl tɔk, ai dount fək wiθ čit čæt
eisi ǰəst stɑpt <workin>, sou ðei hit mi
tould mi briŋ mai rist bæk, kəm θru <rockin> fæšənz
ðət ɡɑt ɔl ðiz bičəz laik jou, hwʌts ðæt?
<[6ix9ine>: <]>
ai dount rili wɑnt nou frendz
<[nicki> <minaj>: <]>
ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
<[6ix9ine> niki <minaj>: <]>
<eeny>, <meeny>, <miny>, mou, ai kæč ə hou rait bai hər tou
if ši eint <fuckin> mi ənd niki, kik ðət hou rait θru ðə dɔr
<tr3yway>
ai dount rili wɑnt nou frendz, mai ould hou ǰəst bɔt ðis benz
niki ǰəst hɑpt in ðis šit, nau ai wount si ðət bič əɡen
<eeny>, <meeny>, <miny>, mou nou
ai kæč ə hou rait bai hər tou nou
if ši eint <fuckin> mi ənd niki nou
kik ðət hou rait θru ðə dɔr nou, <tr3yway>
<[nicki> <minaj>: <]>
θri θauzənd, jəŋ mʌni, jəŋ mʌni bʌni
kələrfəl her, dount ker
ai dount rili wɑnt nou frendz, ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
ai dount rili wɑnt nou frendz, ai dount rili wɑnt nou frendz, nou
skəm ɡæŋ!
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!