Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

7 Years-Lukas Graham-Pronunciación Letra y Video

7 Years-Lukas Graham-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

LUKAS GRAHAM LYRICS
“7 Years”

Once I was seven years old, my mama told me,
“Go make yourself some friends or you’ll be lonely.”
Once I was seven years old

It was a big big world, but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure

Once I was eleven years old, my daddy told me,
“Go get yourself a wife or you’ll be lonely.”
Once I was eleven years old

I always had that dream, like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory just always seemed to bore me
‘Cause only those I really love will ever really know me

Once I was twenty years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once I was twenty years old

(Lukas Graham!)

I only see my goals, I don’t believe in failure
‘Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me, at least those in favor
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later

Once I was twenty years old, my story got told
I was writing about everything I saw before me
Once I was twenty years old

Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
Soon we’ll be thirty years old

I’m still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother, I’m still sorry

Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Remember life, and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit once or twice a month

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me?
Soon I’ll be sixty years old

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me?
Soon I’ll be sixty years old

Once I was seven years old, my mama told me,
“Go make yourself some friends or you’ll be lonely.”
Once I was seven years old

Once I was seven years old

#Pronunciación de Nivel Básico

Guans ai buas seven yirs old, mai mama told mi
Gou meik yorself som frends or yul bi lonli
Guans ai buas seven yirs old
Et buas a big big buorld, bat bui zot bui buer biger
Pushen ich oder tu de limets, bui buer lerning kuiker
Bai ileven esmouken jerb an drinken bornen liker
Never rich so bui buer aut tu meik dad estidi figer
Guans ai buas ileven yirs old, mai dadi told mi
Gou get yorself a buaif or yul bi lonli
Guans ai buas ileven yirs old
Ai olbueis jad dad drim, laik mai dadi bifor mi
So ai estardet braiden songs, ai estardet braiden estoris
Somzen abaut dad glori yost olbueis simd tu bor mi
Kos onli dous ai rili lav buil ever rili nou mi
Guans ai buas tueni yirs old, mai estori gat told
Bifor de mornen san, buen laif buas lonli
Guans ai buas tueni yirs old
(Lukas Graam!)
Ai onli si mai gols, ai dont biliv in felier
Kos ai nou de esmolest voises, dei ken meiket meiyer
Ai gat mai bois buit mi, at list dous in feiver
An if bui dont mit bifor ai liv, ai joup ail si yu leider
Guans ai buas tueni yirs old, mai estori gat told
Ai buas braiden abaut ebrizen ai so bifor mi
Guans ai buas tueni yirs old
Sun buil bi zerti yirs old, ar songs jav bi sold
Buiv traveld araun de buorld an buir estil roumen
Sun buil bi zerti yirs old
Aim estil lernin abaut laif
Mai buoman brot children for mi
So ai ken sing dem ol mai songs
An ai ken tel dem estoris
Most of mai bois ar buit mi
Som ar estil aut siken glori
An som ai jad tu liv bijain
Mai broder, aim estil sorri
Sun ail bi sixti yirs old, mai dadi gat sixti guan
Rimember laif, an den yor laif bikoms a beder guan
Ai meid a men so japi buen ai brout a leder guans
Ai joup mai children kom an visit guans or tuais a monz
Sun ail bi sixti yirs old, buil ai zink de buorld is kold
Or buil ai jav a lot of children ju ken buorm mi?
Sun ail bi sixti yirs old
Sun ail bi sixti yirs old, buil ai zink de buorld is kold
Or buil ai jav a lot of children ju ken buorm mi?
Sun ail bi sixti yirs old
Guans ai buas seven yirs old, mai mama told mi
Gou meik yorself som frends or yul bi lonli
Guans ai buas seven yirs old
Guans ai buas seven yirs old

#Pronunciación de Nivel Intermedio

lukəz ɡreiəm liriks
sevən jiᵊrz

wəns ai wəz sevən jiᵊrz ould, mai mɑmə tould mi,
ɡou meik jərself səm frendz ɔr jul bi lounli.
wəns ai wəz sevən jiᵊrz ould

it wəz ə biɡ biɡ wərld, bət wi θɔt wi wər biɡər
pušiŋ ič ʌðᵊr tə ðə liməts, wi wər lərniŋ kwikər
bai ilevən smoukiŋ ərb ənd driŋkiŋ bərniŋ likər
nevər rič sou wi wər aut tə meik ðət stedi fiɡjər

wəns ai wəz ilevən jiᵊrz ould, mai dædi tould mi,
ɡou ɡet jərself ə waif ɔr jul bi lounli.
wəns ai wəz ilevən jiᵊrz ould

ai ɔlweiz həd ðət drim, laik mai dædi bifɔr mi
sou ai stɑrtəd raitiŋ sɒŋz, ai stɑrtəd raitiŋ stɔriz
sʌmθiŋ əbaut ðət ɡlɔri ǰəst ɔlweiz simd tə bɔr mi
kəz ounli ðouz ai rili lʌv wəl evᵊr rili nou mi

wəns ai wəz twenti jiᵊrz ould, mai stɔri ɡɑt tould
bifɔr ðə mɔrniŋ sən, hwen laif wəz lounli
wəns ai wəz twenti jiᵊrz ould

lukəz ɡreiəm!

ai ounli si mai ɡoulz, ai dount bəliv in feiljər
kəz ai nou ðə smɒləst vɔisəz, ðei kən meik it meiǰər
ai ɡɑt mai bɔiz wiθ mi, ət list ðouz in feivər
ənd if wi dount mit bifɔr ai liv, ai houp ail si ju leitər

wəns ai wəz twenti jiᵊrz ould, mai stɔri ɡɑt tould
ai wəz raitiŋ əbaut evriθiŋ ai sɔ bifɔr mi
wəns ai wəz twenti jiᵊrz ould

sun wil bi θərti jiᵊrz ould, auər sɒŋz həv bin sould
wiv trævəld əraund ðə wərld ənd wir stil roumiŋ
sun wil bi θərti jiᵊrz ould

aim stil lərniŋ əbaut laif
mai wumən brɔt čildrən fər mi
sou ai kən siŋ ðəm ɔl mai sɒŋz
ənd ai kən tel ðəm stɔriz
moust əv mai bɔiz ər wiθ mi
səm ər stil aut sikiŋ ɡlɔri
ənd səm ai həd tə liv bəhaind
mai brʌðᵊr, aim stil sɑri

sun ail bi siksti jiᵊrz ould, mai dædi ɡɑt <sixty-one>
rəmembər laif, ənd ðen jər laif bikʌmz ə betər wʌn
ai meid ə mæn sou hæpi hwen ai rout ə letər wəns
ai houp mai čildrən kəm ənd vizət wəns ɔr twais ə mənθ

sun ail bi siksti jiᵊrz ould, wəl ai θiŋk ðə wərld z kould
ɔr wəl ai həv ə lɑt əv čildrən hu kən wɔrm mi?
sun ail bi siksti jiᵊrz ould

sun ail bi siksti jiᵊrz ould, wəl ai θiŋk ðə wərld z kould
ɔr wəl ai həv ə lɑt əv čildrən hu kən wɔrm mi?
sun ail bi siksti jiᵊrz ould

wəns ai wəz sevən jiᵊrz ould, mai mɑmə tould mi,
ɡou meik jərself səm frendz ɔr jul bi lounli.
wəns ai wəz sevən jiᵊrz ould

wəns ai wəz sevən jiᵊrz ould

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!