aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

A Boogie Wit Da Hoodie – Drowning-WATER-Pronunciación Letra Traducción

A Boogie Wit Da Hoodie – Drowning-WATER-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

A Boogie Wit Da Hoodie Lyrics
“Drowning (Water)”
(feat. Kodak Black)

[A Boogie With Da Hoodie:]
I’m drownin’
I’m drownin’
I’m drownin’
I’m drownin’

Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’

I’m with all my niggas, I don’t go nowhere without ‘em
If they don’t let us in they might throw shots at the bouncer
Actavis medicine, got it straight from out the doctor’s
I’m with RJ but I call him Wayne ‘cause he’s a shotta
Pick up the ladder, put it in the gun, make the 9 stretch
Niggas with attitude, but we come straight out of Highbridge
I’m gon’ make her panties wet when she see the way I flex
I’m gon’ win a Grammy, move my family out the projects
We went from chillin’ in the projects to makin’ projects
We was tryna get to the top, and they tried to stop us
I talk for myself, bitch I don’t need no fucking’voucher
She looked at my wrist and she looked at a hundred thousand

Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’

[Kodak Black:]
Just bought a brand new chain from Avianne
Nigga with attitude but I ain’t from Compton
Lil Kodak bitch I’m Polo’d down like Carlton
Sniper Gang I put a nigga on a carton
I’m the shit I’m fartin’, I don’t know how to potty
Pull up in a ‘Rari, I’m in the Yo like Gotti
A Boogie, I’m goin Scottie, nigga drop my deposit
I ain’t Jamaican, bitch I’m Haitian, but I got them shottas
Harley Davidson every day, I’m ridin’ with the chopper
They hatin’, I know they don’t wanna see a nigga prosper
I ain’t doing trims, I’m in the cut like I’m a barber
She call me daddy, but I ain’t her motherfucking father

[A Boogie With Da Hoodie:]
Wrist so icy, wonder why she like me, bitch I’m drownin’
In water, I just bought a Cuban, dipped it in a fountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’
I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain
Chain so heavy I feel like I’m holdin’ up a mountain
Every where that I go it’s a light show, I’m surrounded
Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch I’m drownin’

#Pronunciación de la Canción

 

ə buɡi wit dɑ hudi liriks
drauniŋ wɒtər
fit. kodæk blæk

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
aim <drownin>
aim <drownin>
aim <drownin>
aim <drownin>

rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>

aim wiθ ɔl mai <niggas>, ai dount ɡou nouweə wiðaut <em>
if ðei dount let əz in ðei mait θrou šɑts ət ðə baunsər
<actavis> medəsən, ɡɑt it streit frəm aut ðə dɑktərz
aim wiθ <rj> bət ai kɒl im wein kəz hiz ə <shotta>
pik ʌp ðə lædər, put it in ðə ɡən, meik ðə nain streč
<niggas> wiθ ætətud, bət wi kəm streit aut əv <highbridge>
aim <gon> meik hər pæntiz wet hwen ši si ðə wei ai fleks
aim <gon> win ə ɡræmi, muv mai fæməli aut ðə prɑǰekts
wi went frəm <chillin> in ðə prɑǰekts tə mækin prɑǰekts
wi wəz <tryna> ɡet tə ðə tɑp, ənd ðei traid tə stɑp əz
ai tɔk fər maiself, bič ai dount nid nou <fuckingvoucher>
ši lukt ət mai rist ənd ši lukt ət ə hʌndrəd θauzənd

rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>

<[kodak> blæk: <]>
ǰəst bɔt ə brænd nu čein frəm <avianne>
<nigga> wiθ ætətud bət ai eint frəm kɑmptən
lil kodæk bič aim <polod> daun laik kɑrltən
snaipər ɡæŋ ai put ə <nigga> ɑn ə kɑrtən
aim ðə šit aim <fartin>, ai dount nou hau tə pɑti
pul ʌp in ə <rari>, aim in ðə jou laik ɡɑti
ə buɡi, aim ɡɔin skɑti, <nigga> drɑp mai dəpɑzət
ai eint ǰəmeikən, bič aim heišən, bət ai ɡɑt ðəm <shottas>
hɑrli deivədsən evri dei, aim <ridin> wiθ ðə čɑpər
ðei <hatin>, ai nou ðei dount wɑnə si ə <nigga> prɑspər
ai eint duiŋ trimz, aim in ðə kət laik aim ə bɑrbər
ši kɒl mi dædi, bət ai eint hər <motherfucking> fɑðᵊr

<[a> buɡi wiθ dɑ hudi: <]>
rist sou aisi, wʌndər wai ši laik mi, bič aim <drownin>
in wɒtər, ai ǰəst bɔt ə kjubən, dipt it in ə fauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>
ai ǰəst bɔt ə kjubən riŋ ənd dipt it in ə fauntən
čein sou hevi ai fil laik aim <holdin> ʌp ə mauntən
evri hweᵊr ðət ai ɡou its ə lait šou, aim səraundəd
bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bəst daun, bič aim <drownin>