pronunciaciones

a-ha-Take On Me-Pronunciación Letra Traducción y Video

a-ha-Take On Me-Cursos de Inglés Gratis

A-HA LYRICS
“Take On Me”

Talking away
I don’t know what I’m to say
I’ll say it anyway
Today’s another day to find you
Shying away
I’ll be coming for your love, OK?

Take on me (take on me),
Take me on (take on me)
I’ll be gone
In a day or two

So needless to say
I’m odds and ends
But I’m me stumbling away
Slowly learning that life is OK.
Say after me,
“It’s no better to be safe than sorry.”

Take on me (take on me),
Take me on (take on me)
I’ll be gone
In a day or two

Oh, things that you say, yeah—
Is it life or just to play my worries away?
You’re all the things I’ve got to remember
You’re shying away
I’ll be coming for you anyway

Take on me (take on me),
Take me on (take on me)
I’ll be gone
In a day

Take on me (take on me),
Take me on (take on me)
I’ll be gone
In a day

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ɑhɑ liriks
teik ɑn mi

tɔkiŋ əwei
ai dount nou hwʌt aim tə sei
ail sei it eniwe
tədeiz ənʌðᵊr dei tə faind ju
šaiiŋ əwei
ail bi kʌmiŋ fər jər lʌv, oukei?

teik ɑn mi teik ɑn mi,
teik mi ɑn teik ɑn mi
ail bi ɡɒn
in ə dei ɔr tu

sou nidləs tə sei
aim ɑdz ənd endz
bət aim mi stʌmbəliŋ əwei
slouli lərniŋ ðət laif s oukei.
sei æftər mi,
its nou betər tə bi seif ðən sɑri.

teik ɑn mi teik ɑn mi,
teik mi ɑn teik ɑn mi
ail bi ɡɒn
in ə dei ɔr tu

ou, θiŋz ðət ju sei, jæ
iz it laif ɔr ǰəst tə plei mai wəriz əwei?
jər ɔl ðə θiŋz aiv ɡɑt tə rəmembər
jər šaiiŋ əwei
ail bi kʌmiŋ fər ju eniwe

teik ɑn mi teik ɑn mi,
teik mi ɑn teik ɑn mi
ail bi ɡɒn
in ə dei

teik ɑn mi teik ɑn mi,
teik mi ɑn teik ɑn mi
ail bi ɡɒn
in ə dei