aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Abba – Take A Chance On Me-Pronunciación Letra Traducción

Abba – Take A Chance On Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

ABBA Lyrics
“Take A Chance On Me”

If you change your mind, I’m the first in line
Honey I’m still free
Take a chance on me
If you need me, let me know, gonna be around
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
If you’re all alone when the pretty birds have flown
Honey I’m still free
Take a chance on me
Gonna do my very best and it ain’t no lie
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me
(That’s all I ask of you honey)
Take a chance on me

We can go dancing, we can go walking, as long as we’re together
Listen to some music, maybe just talking, get to know you better
‘Cos you know I’ve got
So much that I wanna do, when I dream I’m alone with you
It’s magic
You want me to leave it there, afraid of a love affair
But I think you know
That I can’t let go

If you change your mind, I’m the first in line
Honey I’m still free
Take a chance on me
If you need me, let me know, gonna be around
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
If you’re all alone when the pretty birds have flown
Honey I’m still free
Take a chance on me
Gonna do my very best and it ain’t no lie
If you put me to the test, if you let me try

Take a chance on me
(Come on, give me a break will you?)
Take a chance on me
Oh you can take your time baby, I’m in no hurry, know I’m gonna get you
You don’t wanna hurt me, baby don’t worry, I ain’t gonna let you
Let me tell you now
My love is strong enough to last when things are rough
It’s magic
You say that I waste my time but I can’t get you off my mind
No I can’t let go
‘Cos I love you so

If you change your mind, I’m the first in line
Honey I’m still free
Take a chance on me
If you need me, let me know, gonna be around
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
If you’re all alone when the pretty birds have flown
Honey I’m still free
Take a chance on me
Gonna do my very best, baby can’t you see
Gotta put me to the test, take a chance on me
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa
Honey I’m still free
Take a chance on me
Gonna do my very best, baby can’t you see
Gotta put me to the test, take a chance on me
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)

Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa ba-ba
Honey I’m still free
Take a chance on me

[fade]

#Pronunciación de la Canción

æbə liriks
teik ə čæns ɑn mi
if ju čeinǰ jər maind, aim ðə fərst in lain
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
if ju nid mi, let mi nou, ɡɑnə bi əraund
if juv ɡɑt nou pleis tə ɡou, if jər filiŋ daun
if jər ɔl əloun hwen ðə priti bərdz həv floun
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
ɡɑnə də mai veri best ənd it eint nou lai
if ju put mi tə ðə test, if ju let mi trai
teik ə čæns ɑn mi
ðæts ɔl ai æsk əv ju hʌni
teik ə čæns ɑn mi
wi kən ɡou dænsiŋ, wi kən ɡou wɔkiŋ, əz lɔŋ əz wir təɡeðər
lisən tə səm mjuzik, meibi ǰəst tɔkiŋ, ɡet tə nou ju betər
kɒs ju nou aiv ɡɑt
sou mʌč ðət ai wɑnə du, hwen ai drim aim əloun wiθ ju
its mæǰik
ju wɑnt mi tə liv it ðer, əfreid əv ə lʌv əfer
bət ai θiŋk ju nou
ðət ai kænt let ɡou
if ju čeinǰ jər maind, aim ðə fərst in lain
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
if ju nid mi, let mi nou, ɡɑnə bi əraund
if juv ɡɑt nou pleis tə ɡou, if jər filiŋ daun
if jər ɔl əloun hwen ðə priti bərdz həv floun
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
ɡɑnə də mai veri best ənd it eint nou lai
if ju put mi tə ðə test, if ju let mi trai
teik ə čæns ɑn mi
kəm ɑn, ɡiv mi ə breik wəl ju?
teik ə čæns ɑn mi
ou ju kən teik jər taim beibi, aim in nou həri, nou aim ɡɑnə ɡet ju
ju dount wɑnə hərt mi, beibi dount wəri, ai eint ɡɑnə let ju
let mi tel ju nau
mai lʌv z strɒŋ ənəf tə læst hwen θiŋz ər rəf
its mæǰik
ju sei ðət ai weist mai taim bət ai kænt ɡet ju ɒf mai maind
nou ai kænt let ɡou
kɒs ai lʌv ju sou
if ju čeinǰ jər maind, aim ðə fərst in lain
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
if ju nid mi, let mi nou, ɡɑnə bi əraund
if juv ɡɑt nou pleis tə ɡou, if jər filiŋ daun
if jər ɔl əloun hwen ðə priti bərdz həv floun
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
ɡɑnə də mai veri best, beibi kænt ju si
ɡɑtə put mi tə ðə test, teik ə čæns ɑn mi
teik ə čæns, teik ə čæns, teik ə čæns ɑn mi
biei biei biei biei bɑ, biei biei biei biei bɑ
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
ɡɑnə də mai veri best, beibi kænt ju si
ɡɑtə put mi tə ðə test, teik ə čæns ɑn mi
teik ə čæns, teik ə čæns, teik ə čæns ɑn mi
biei biei biei biei bɑ, biei biei biei biei bɑ bɑbə
hʌni aim stil fri
teik ə čæns ɑn mi
<[fade]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!