Absofacto – Dissolve- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Absofacto – Dissolve- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Absofacto Lyrics
“Dissolve”


No flask can keep it
Bubble up and cut right through
But you’re someone I believe in
You heat me like a filament
Anytime you’re in the room
But you burned me and I’m smoking

I just wanted you to watch me dissolve, slowly
In a pool full of your love
But I don’t even know how the chemistry works
When you’re poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

Can’t find an exit
I wander in a maze alone
If I find you will you shock me?
Left, left and right, right
Pretty sure that I’ve been here before
And it isn’t what I wanted

I just wanted you to watch me dissolve, slowly
In a pool full of your love
But I don’t even know how the chemistry works
When you’re poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

Your voice like an angel
Been chain smoking all month long
Like you’re someone I believe in
Am I only a lab rat?
Someone you can test things on?
This isn’t what I signed up for

I just wanted you to
I just wanted, wanted
I just wanted you to
I just wanted, wanted

I just wanted you to watch me dissolve slowly
In a pool full of your love
But I don’t even know how the chemistry works
When you’re poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

I just wanted you to watch me dissolve slowly
In a pool full of your love
But I don’t even know how the chemistry works
When you’re poolside
Kicking in the dirt, kicking in the sand
And stirring up trouble

I just wanted you to watch me dissolve
I just wanted you to watch me dissolve slowly
I just wanted you to watch me dissolve
I just wanted you to watch me dissolve slowly

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<absofacto> liriks
dizɑlv

nou flæsk kən kip it
bʌbəl ʌp ənd kət rait θru
bət jər sʌmwən ai bəliv in
ju hit mi laik ə filəmənt
enitaim jər in ðə rum
bət ju bərnd mi ənd aim smoukiŋ

ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv, slouli
in ə pul ful əv jər lʌv
bət ai dount ivən nou hau ðə keməstri wərks
hwen jər pulsaid
kikiŋ in ðə dərt, kikiŋ in ðə sænd
ənd stəriŋ ʌp trʌbəl

kænt faind ən eɡzət
ai wɑndər in ə meiz əloun
if ai faind ju wəl ju šɑk mi?
left, left ənd rait, rait
priti šur ðət aiv bin hiər bifɔr
ənd it izənt hwʌt ai wɒntəd

ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv, slouli
in ə pul ful əv jər lʌv
bət ai dount ivən nou hau ðə keməstri wərks
hwen jər pulsaid
kikiŋ in ðə dərt, kikiŋ in ðə sænd
ənd stəriŋ ʌp trʌbəl

jər vɔis laik ən einǰəl
bin čein smoukiŋ ɔl mənθ lɔŋ
laik jər sʌmwən ai bəliv in
əm ai ounli ə læb ræt?
sʌmwən ju kən test θiŋz ɑn?
ðis izənt hwʌt ai saind ʌp fɔr

ai ǰəst wɒntəd ju tu
ai ǰəst wɒntəd, wɒntəd
ai ǰəst wɒntəd ju tu
ai ǰəst wɒntəd, wɒntəd

ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv slouli
in ə pul ful əv jər lʌv
bət ai dount ivən nou hau ðə keməstri wərks
hwen jər pulsaid
kikiŋ in ðə dərt, kikiŋ in ðə sænd
ənd stəriŋ ʌp trʌbəl

ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv slouli
in ə pul ful əv jər lʌv
bət ai dount ivən nou hau ðə keməstri wərks
hwen jər pulsaid
kikiŋ in ðə dərt, kikiŋ in ðə sænd
ənd stəriŋ ʌp trʌbəl

ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv
ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv slouli
ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv
ai ǰəst wɒntəd ju tə wɑč mi dizɑlv slouli

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!