Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Aerosmith – Angel-Pronunciación Letra Traducción

Aerosmith – Angel-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Aerosmith Lyrics
“Angel”

I’m alone
Yeah, I don’t know if I can face the night
I’m in tears and the cryin’ that I do is for you

I want your love
Let’s break the walls between us
Don’t make it tough
I’ll put away my pride
Enough’s enough
I’ve suffered and I’ve seen the light

Baby
You’re my angel
Come and save me tonight
You’re my angel
Come and make it all right

Don’t know what I’m gonna do
About this feeling inside
Yes it’s true
Loneliness took me for a ride

Without your love
I’m nothing but a beggar
Without your love
A dog without a bone
What can I do
I’m sleeping in this bed alone

Baby
You’re my angel
Come and save me tonight
You’re my angel
Come and make it all right

Come and save me tonight

You’re the reason I live
You’re the reason I die
You’re the reason I give
When I break down and cry
Don’t need no reason why

Baby, baby, baby
You’re my angel
Come and save me tonight
You’re my angel
Come and make it all right

You’re my angel
Come and save me tonight
You’re my angel
Come and take me alright
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight

#Pronunciación de la Canción

erosmiθ liriks
einǰəl
aim əloun
jæ, ai dount nou if ai kən feis ðə nait
aim in tirz ənd ðə <cryin> ðət ai də z fər ju
ai wɑnt jər lʌv
lets breik ðə wɒlz bitwin əz
dount meik it təf
ail put əwei mai praid
ənəfs ənəf
aiv sʌfərd ənd aiv sin ðə lait
beibi
jər mai einǰəl
kəm ənd seiv mi tənait
jər mai einǰəl
kəm ənd meik it ɔl rait
dount nou hwʌt aim ɡɑnə du
əbaut ðis filiŋ insaid
jes its tru
lounlinəs tuk mi fər ə raid
wiðaut jər lʌv
aim nʌθiŋ bət ə beɡər
wiðaut jər lʌv
ə dɔɡ wiðaut ə boun
hwʌt kən ai du
aim slipiŋ in ðis bed əloun
beibi
jər mai einǰəl
kəm ənd seiv mi tənait
jər mai einǰəl
kəm ənd meik it ɔl rait
kəm ənd seiv mi tənait
jər ðə rizən ai laiv
jər ðə rizən ai dai
jər ðə rizən ai ɡiv
hwen ai breik daun ənd krai
dount nid nou rizən wai
beibi, beibi, beibi
jər mai einǰəl
kəm ənd seiv mi tənait
jər mai einǰəl
kəm ənd meik it ɔl rait
jər mai einǰəl
kəm ənd seiv mi tənait
jər mai einǰəl
kəm ənd teik mi ɒlrait
kəm ənd seiv mi tənait
kəm ənd seiv mi tənait
kəm ənd seiv mi tənait
kəm ənd seiv mi tənait
kəm ənd seiv mi tənait
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!