Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Al Green-Here I am baby-Pronunciación Letra Traducción

Al Green-Here I am baby-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Al Green Lyrics
“Here I Am (Come And Take Me)”

I can’t believe that it’s real
The way that you make me feel
A burning deep down inside
A love that I cannot hide

Our love is you and me, baby
That make the world go round
And if keeping you and loving you means
Layin’ all my troubles down

Here I am, baby, come and take me
Here I am, baby, come and take me
Take me by the hand
Show me
Here I am, baby

It always ends up this way
Me begging you every day
A love that I cannot have
You broke my heart into half

Our love is you and me, baby
That make the world go round
Keeping you and loving you means
Laying all my troubles down

Here I am, baby, come and take me
Here I am, baby, come and take me
Take me by the hand
Show me
Here I am, baby

When I’m down I can always call you
For a helpin’ hand
I know you’ll do the best you can
But it don’t take much for me
Before my cup runs over
All this love inside of me
I believe there’s going to be an explosion

You can talk to me (oh, baby)
I’m in no hurry
Tell me all your troubles
And you won’t ever have to worry (no)
(And one more thing)
You just can’t trust everybody
Everybody you see (no no)
You’ll find yourself lost and alone
On a darkened street

Here I am, baby, come and take me
Here I am, baby, would you come and take me?
Take me by the hand
Show me
Take me
Show me, won’t you?
Here I am, baby
Take me, won’t you?
Teach me
Won’t you take me by the hand?
Teach me
Here I am, baby

#Pronunciación de la Canción

æl ɡrin liriks
hiər ai əm kəm ənd teik mi
ai kænt bəliv ðət its riəl
ðə wei ðət ju meik mi fil
ə bərniŋ dip daun insaid
ə lʌv ðət ai kænɑt haid
auər lʌv z ju ənd mi, beibi
ðət meik ðə wərld ɡou raund
ənd if kipiŋ ju ənd lʌviŋ ju minz
<layin> ɔl mai trʌbəlz daun
hiər ai æm, beibi, kəm ənd teik mi
hiər ai æm, beibi, kəm ənd teik mi
teik mi bai ðə hænd
šou mi
hiər ai æm, beibi
it ɔlweiz endz ʌp ðis wei
mi beɡiŋ ju evri dei
ə lʌv ðət ai kænɑt hæv
ju brouk mai hɑrt intu hæf
auər lʌv z ju ənd mi, beibi
ðət meik ðə wərld ɡou raund
kipiŋ ju ənd lʌviŋ ju minz
leiiŋ ɔl mai trʌbəlz daun
hiər ai æm, beibi, kəm ənd teik mi
hiər ai æm, beibi, kəm ənd teik mi
teik mi bai ðə hænd
šou mi
hiər ai æm, beibi
hwen aim daun ai kən ɔlweiz kɒl ju
fər ə <helpin> hænd
ai nou jul də ðə best ju kæn
bət it dount teik mʌč fər mi
bifɔr mai kʌp rənz ouvᵊr
ɔl ðis lʌv insaid əv mi
ai bəliv ðerz ɡouiŋ tə bi ən iksploužən
ju kən tɔk tə mi ou, beibi
aim in nou həri
tel mi ɔl jər trʌbəlz
ənd ju wount evᵊr həv tə wəri nou
ənd wʌn mɔr θiŋ
ju ǰəst kænt trəst evribɑdi
evribɑdi ju si nou nou
jul faind jərself lɒst ənd əloun
ɑn ə dɑrkənd strit
hiər ai æm, beibi, kəm ənd teik mi
hiər ai æm, beibi, wud ju kəm ənd teik mi?
teik mi bai ðə hænd
šou mi
teik mi
šou mi, wount ju?
hiər ai æm, beibi
teik mi, wount ju?
tič mi
wount ju teik mi bai ðə hænd?
tič mi
hiər ai æm, beibi
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!