aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Alan Walker – Sing Me To Sleep -Pronunciación Letra Traducción

Alan Walker – Sing Me To Sleep -Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Alan Walker Lyrics
“Sing Me To Sleep”

Wait a second, let me catch my breath
Remind me how it feels to hear your voice
Your lips are movin’, I can’t hear a thing
Livin’ life as if we had a choice
Anywhere, anytime
I would do anything for you
Anything for you
Yesterday got away
Melodies stuck inside your head
A song in every breath

Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Oh, won’t you sing me to sleep now?
Sing me to sleep

Remember me now, time cannot erase
I can hear your whispers in my mind
I’ve become what you cannot embrace
Our memory will be my lullaby

Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Won’t you sing me to sleep now?
Sing me to sleep

A-anytime
I would do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Time away
Yesterday-day-day-day-day
A-anytime
I would do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Time away
Yesterday-day-day-day-day

#Pronunciación de la Canción

 

ælən wɔkər liriks
siŋ mi tə slip

weit ə sekənd, let mi kæč mai breθ
rimaind mi hau it filz tə hir jər vɔis
jər lips ər <movin>, ai kænt hir ə θiŋ
<livin> laif əz if wi həd ə čɔis
eniwer, enitaim
ai wud də eniθiŋ fər ju
eniθiŋ fər ju
jestᵊrdi ɡɑt əwei
melədiz stək insaid jər hed
ə sɒŋ in evri breθ

siŋ mi tə slip nau
siŋ mi tə slip
ou, wount ju siŋ mi tə slip nau?
siŋ mi tə slip

rəmembər mi nau, taim kænɑt ireis
ai kən hir jər wispərz in mai maind
aiv bikʌm hwʌt ju kænɑt embreis
auər meməri wəl bi mai lʌləbai

siŋ mi tə slip nau
siŋ mi tə slip
wount ju siŋ mi tə slip nau?
siŋ mi tə slip

<a-anytime>
ai wud <do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do>
taim əwei
<yesterday-day-day-day-day>
<a-anytime>
ai wud <do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do>
taim əwei
<yesterday-day-day-day-day>