Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Alec Benjamin – The Wolf and the Sheep-Pronunciación Letra Traducción

Alec Benjamin – The Wolf and the Sheep-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Alec Benjamin Lyrics
“The Wolf And The Sheep”

Everybody has to get older
Even Jenny
She’s just nineteen, young and naive
She wants to find a way to be endless
Fight the science, and defiance, and be timeless

Silly little girl who tried to live forever, live forever
Gave away her soul to buy a bit of pleasure, the bitter pleasure
Oh wicked little boy who tried to steal her treasure, for the bitter pleasure
Now their cursed forever
Cursed together

And if you could see
The look in her eyes
The wolf wore the sheep
As a perfect disguise
And she can’t believe
That she fell for his lies
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price

And as she got a little bit older
Look at Jenny
Now she’s ninety
She looks nineteen
And all she know to do is surviving
Now she’s crying
‘Cause she’s not dying
That’s the price when

Silly little girl who tried to live forever, live forever
Gave away her soul to buy a bit of pleasure, the bitter pleasure
Oh wicked little boy who tried to steal her treasure, for the bitter pleasure
Now their cursed forever
Cursed together

And if you could see
The look in her eyes
The wolf wore the sheep
As a perfect disguise
And she can’t believe
That she fell for his lies
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price

Silly little girl who tried to live forever, to live forever
Gave away her soul to buy a bit of pleasure, oh the bitter pleasure
Oh wicked little boy who tried to steal her treasure, for the bitter pleasure
Now their cursed forever
Cursed together

And if you could see
The look in her eyes
The wolf wore the sheep
As a perfect disguise
And she can’t believe
That she fell for his lies
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price
He promised forever
But she never knew the price

#Pronunciación de la Canción

ælik benǰəmən liriks
ðə wulf ənd ðə šip
evribɑdi həz tə ɡet ouldə
ivən ǰeni
šiz ǰəst naintin, jəŋ ənd nɑjiv
ši wɑnts tə faind ə wei tə bi endləs
fait ðə saiəns, ənd dəfaiəns, ənd bi taimləs
sili litəl ɡərl hu traid tə laiv fərevər, laiv fərevər
ɡeiv əwei hər soul tə bai ə bit əv pležər, ðə bitər pležər
ou wikəd litəl bɔi hu traid tə stil hər trežər, fər ðə bitər pležər
nau ðer kərst fərevər
kərst təɡeðər
ənd if ju kəd si
ðə luk in hər aiz
ðə wulf wɔr ðə šip
əz ə pərfekt disɡaiz
ənd ši kænt bəliv
ðət ši fel fər iz laiz
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
ənd əz ši ɡɑt ə litəl bit ouldə
luk ət ǰeni
nau šiz nainti
ši luks naintin
ənd ɔl ši nou tə də z sərvaiviŋ
nau šiz kraiiŋ
kəz šiz nɑt daiiŋ
ðæts ðə prais hwen
sili litəl ɡərl hu traid tə laiv fərevər, laiv fərevər
ɡeiv əwei hər soul tə bai ə bit əv pležər, ðə bitər pležər
ou wikəd litəl bɔi hu traid tə stil hər trežər, fər ðə bitər pležər
nau ðer kərst fərevər
kərst təɡeðər
ənd if ju kəd si
ðə luk in hər aiz
ðə wulf wɔr ðə šip
əz ə pərfekt disɡaiz
ənd ši kænt bəliv
ðət ši fel fər iz laiz
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
sili litəl ɡərl hu traid tə laiv fərevər, tə laiv fərevər
ɡeiv əwei hər soul tə bai ə bit əv pležər, ou ðə bitər pležər
ou wikəd litəl bɔi hu traid tə stil hər trežər, fər ðə bitər pležər
nau ðer kərst fərevər
kərst təɡeðər
ənd if ju kəd si
ðə luk in hər aiz
ðə wulf wɔr ðə šip
əz ə pərfekt disɡaiz
ənd ši kænt bəliv
ðət ši fel fər iz laiz
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais
hi prɑməst fərevər
bət ši nevər nu ðə prais