como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Alessia Cara-Scars To Your Beautiful-Pronunciación Letra Traducción y Video

Alessia Cara-Scars To Your Beautiful-Como Aprender a Cantarla

ALESSIA CARA LYRICS
“Scars To Your Beautiful”

She just wants to be beautiful
She goes unnoticed, she knows no limits,
She craves attention, she praises an image,
She prays to be sculpted by the sculptor
Oh she don’t see the light that’s shining
Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain, and cut her woes away
‘Cause covergirls don’t cry after their face is made

But there’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

She has dreams to be an envy, so she’s starving
You know, “Covergirls eat nothing.”
She says, “Beauty is pain and there’s beauty in everything.”
“What’s a little bit of hunger?”
“I could go a little while longer,” she fades away
She don’t see her perfect, she don’t understand she’s worth it
Or that beauty goes deeper than the surface
Ah oh, ah ah oh,
So to all the girls that’s hurting
Let me be your mirror, help you see a little bit clearer
The light that shines within

There’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

No better you than the you that you are
(no better you than the you that you are)
No better life than the life we’re living
(no better life than the life we’re living)
No better time for your shine, you’re a star
(no better time for your shine, you’re a star)
Oh, you’re beautiful, oh, you’re beautiful

There’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<alessia> kerə liriks
skɑrz tə jər bjutəfəl

ši ǰəst wɑnts tə bi bjutəfəl
ši ɡouz ʌnnoutist, ši nouz nou liməts,
ši kreivz ətenšən, ši preizəz ən iməǰ,
ši preiz tə bi skʌlptəd bai ðə skʌlptər
ou ši dount si ðə lait ðæts šainiŋ
dipər ðən ði aiz kən faind it
meibi wi həv meid hər blaind
sou ši traiz tə kʌvər ʌp hər pein, ənd kət hər wouz əwei
kəz <covergirls> dount krai æftər ðer feis iz meid

bət ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

ši həz drimz tə bi ən envi, sou šiz stɑrviŋ
ju nou, <covergirls> it nʌθiŋ.
ši sez, bjuti z pein ənd ðerz bjuti in evriθiŋ.
hwʌts ə litəl bit əv hʌŋɡər?
ai kəd ɡou ə litəl wail lɔŋɡər, ši feidz əwei
ši dount si hər pərfekt, ši dount ʌndərstænd šiz wərθ it
ɔr ðət bjuti ɡouz dipər ðən ðə sərfəs
ɑ ou, ɑ ɑ ou,
sou tə ɔl ðə ɡərlz ðæts hərtiŋ
let mi bi jər mirər, help ju si ə litəl bit klirər
ðə lait ðət šainz wiðin

ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

nou betər ju ðən ðə ju ðət ju ɑr
nou betər ju ðən ðə ju ðət ju ɑr
nou betər laif ðən ðə laif wir liviŋ
nou betər laif ðən ðə laif wir liviŋ
nou betər taim fər jər šain, jər ə stɑr
nou betər taim fər jər šain, jər ə stɑr
ou, jər bjutəfəl, ou, jər bjutəfəl

ðerz ə houp ðæts weitiŋ fər ju in ðə dɑrk
ju šəd nou jər bjutəfəl ǰəst ðə wei ju ɑr
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl
<whoa-oh-oh-oh>, <whoa-oh-oh-oh>, <whoa-oh-oh-oh-oh>, <oh-oh-oh-oh>
ənd ju dount həv tə čeinǰ ə θiŋ
ðə wərld kəd čeinǰ its hɑrt
nou skɑrz tə jər bjutəfəl, wir stɑrz ənd wir bjutəfəl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.