aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

ALEX & CO – I CAN SEE THE STARS – Leonardo Cecchi

ALEX & CO – I CAN SEE THE STARS – Leonardo Cecchi

I wake up for a while
No more fears to the mirror inside
Here with you by my side

I want to say how the whole world is far
I’m fixing the time dreaming of us
Beyond the silver frame I walked through the past
And now I can see, I can see the stars
They talk to each other greeting my heart

Now I can see the stars
They talk to each other greeting my heart
Now I can see the stars

Consider this, consider it now
The power of love is gonna change my world
Music’s my wing to fly away

Don’t be afraid, look at your side
I’ll sing a song to find my bravery inside
Sometimes we’ll cry, sometimes we’ll fly

I think of you all the time
What should I do? Or what should I say?
Something goes wrong from time to time
But you are my breeze, the coolest thing of my life
Heeding the core, watching your eyes
Now I can hear my own, my melody lines
It’s never too late, enough to realise
Where is the truth and where is the barefaced lie

Now I can see the stars
They talk to each other greeting my heart
Now I can see the stars

Consider this, consider it now
The power of love is gonna change my world
Music’s my wing to fly away
Don’t be afraid, look at your side
I’ll sing a song to find my bravery inside
Sometimes we’ll cry, sometimes we’ll fly

When you will fall, don’t ever give up
The power of love is gonna change my world
Music’s my wing to fly away

I’m sitting down here, right in front of you
With your hand in my hand
I’ll face everything new

#Pronunciación de la Canción

ai weik ʌp fər ə wail
nou mɔr firz tə ðə mirər insaid
hiər wiθ ju bai mai said
ai wɑnt tə sei hau ðə houl wərld z fɑr
aim fiksiŋ ðə taim drimiŋ əv əz
biɑnd ðə silvər freim ai wɔkt θru ðə pæst
ənd nau ai kən si, ai kən si ðə stɑrz
ðei tɔk tə ič ʌðᵊr ɡritiŋ mai hɑrt
nau ai kən si ðə stɑrz
ðei tɔk tə ič ʌðᵊr ɡritiŋ mai hɑrt
nau ai kən si ðə stɑrz
kənsidər ðis, kənsidər it nau
ðə pauər əv lʌv z ɡɑnə čeinǰ mai wərld
mjuziks mai wiŋ tə flai əwei
dount bi əfreid, luk ət jər said
ail siŋ ə sɒŋ tə faind mai breivəri insaid
səmtaimz wil krai, səmtaimz wil flai
ai θiŋk əv ju ɔl ðə taim
hwʌt šəd ai du? ɔr hwʌt šəd ai sei?
sʌmθiŋ ɡouz rɒŋ frəm taim tə taim
bət ju ər mai briz, ðə kuləst θiŋ əv mai laif
hidiŋ ðə kɔr, wɑčiŋ jər aiz
nau ai kən hir mai oun, mai melədi lainz
its nevər tu leit, ənəf tə <realise>
hweᵊr z ðə truθ ənd hweᵊr z ðə beəfeist lai
nau ai kən si ðə stɑrz
ðei tɔk tə ič ʌðᵊr ɡritiŋ mai hɑrt
nau ai kən si ðə stɑrz
kənsidər ðis, kənsidər it nau
ðə pauər əv lʌv z ɡɑnə čeinǰ mai wərld
mjuziks mai wiŋ tə flai əwei
dount bi əfreid, luk ət jər said
ail siŋ ə sɒŋ tə faind mai breivəri insaid
səmtaimz wil krai, səmtaimz wil flai
hwen ju wəl fɑl, dount evᵊr ɡiv ʌp
ðə pauər əv lʌv z ɡɑnə čeinǰ mai wərld
mjuziks mai wiŋ tə flai əwei
aim sitiŋ daun hiər, rait in frənt əv ju
wiθ jər hænd in mai hænd
ail feis evriθiŋ nu