Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Alice Cooper-I’m Eighteen-Pronunciación Letra Traducción y Video

Alice Cooper-I’m Eighteen-INGLÉS FÁCIL CON PRONUNCIACIONES DE CANCIONES

ALICE COOPER LYRICS
“I’m Eighteen”

Lines form on my face and hands
Lines form from the ups and downs
I’m in the middle without any plans
I’m a boy and I’m a man

I’m eighteen and I don’t know what I want
Eighteen I just don’t know what I want
Eighteen I gotta get away
I gotta get out of this place
I’ll go runnin’ in outer space oh yeah

I got a baby’s brain and an old man’s heart took eighteen years to get this far
Don’t always know what I’m talkin’ about feels like I’m livin’ in the middle of doubt

‘Cause I’m eighteen I get confused every day eighteen I just don’t know what to say
Eighteen I gotta get away

Whoa lines form on my face and my hands
Lines form on the left and right
I’m in the middle the middle of life
I’m a boy and I’m a man

I’m eighteen and I like it
Yes I like it
Oh I like it love it like it love it
Eighteen eighteen eighteen eighteen and I like it

#Pronunciación de Nivel Intermedio

æləs kupər liriks
aim etin

lainz fɔrm ɑn mai feis ənd hændz
lainz fɔrm frəm ði əps ənd daunz
aim in ðə midəl wiðaut eni plænz
aim ə bɔi ənd aim ə mæn

aim etin ənd ai dount nou hwʌt ai wɑnt
etin ai ǰəst dount nou hwʌt ai wɑnt
etin ai ɡɑtə ɡet əwei
ai ɡɑtə ɡet aut əv ðis pleis
ail ɡou <runnin> in autər speis ou jæ

ai ɡɑt ə beibiz brein ənd ən ould mænz hɑrt tuk etin jiᵊrz tə ɡet ðis fɑr
dount ɔlweiz nou hwʌt aim tɑkən əbaut filz laik aim <livin> in ðə midəl əv daut

kəz aim etin ai ɡet kənfjuzd evri dei etin ai ǰəst dount nou hwʌt tə sei
etin ai ɡɑtə ɡet əwei

wou lainz fɔrm ɑn mai feis ənd mai hændz
lainz fɔrm ɑn ðə left ənd rait
aim in ðə midəl ðə midəl əv laif
aim ə bɔi ənd aim ə mæn

aim etin ənd ai laik it
jes ai laik it
ou ai laik it lʌv it laik it lʌv it
etin etin etin etin ənd ai laik it