pronunciaciones

Alice Francis-Shoot Him Down-Pronunciación Letra Traducción y Video

Alice Francis-Shoot Him Down-Como Aprender a Cantarla

[Verse 1]
This man is a ticket for a ghost train
I believed what he said, but I’ll never do it once again
Mama told me
To resist ma heartache
But nothing can stop
Me from goin’ insane
He’s calling me
Sayin’ ma babygirl
While he’s in bed with another chick in his rose colored world

[Pre Chorus]
I want to choke him
Want to maltreat him
I want to squeeze him
And break his neck, neck, neck, neck

[Chorus]
I say
Huhuoh I
I got nothing but a heart ache
And I just wanna let you know that I’m
About to go insane
You know that I will soon take
My gun
My gun to shoot him down

[Verse 2]
This man is a ticket for a heart ache
I want to break him bone for bone, want to stab him all night long
With a needle
Nothing but my heart aches
I mean it when I say, get that Jerk out of my way

[Pre Chorus]
I want to choke him
Want to maltreat him
I want to squeeze him
And break his neck, neck, neck, neck

[Chorus]
I said huhuoh I
I got nothing but a heart ache
And I just wanna let you know that I’m
About to go insane
You know that I will soon take
My gun
My gun to shoot him down

[Chorus]
I said huhuoh I
I got nothing but a heart ache
And I just wanna let you know that I’m
About to go insane
You know that I will soon take
My gun
My gun to shoot him down

[Verse 3]
Eye for eye and tooth for tooth
You try to melt my heart, let loose
Baby boy don’t wait for me
My kiss will hit you dangerously
Night for night I cried and said
To myself he’s there for me
But honestly I do believe
He is nothing but a joke

[Pre Chorus]
I want to choke him
Want to maltreat him
I want to squeeze him
And break his neck, neck, neck, neck

[Outro]
I said huhuoh I
I got nothing but a heart ache
And I just wanna let you know that I’m
About to go insane
You know that I will soon take
My gun
My gun to shoot him down

Someone
Please call 911
I‘m about to shoot him
To shoot him down, down
Will someone please call 911
I‘m about to shoot him
To shoot him down, down

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<[verse> <1]>
ðis mæn z ə tikət fər ə ɡoust trein
ai bəlivd hwʌt hi sed, bət ail nevər də it wəns əɡen
mɑmə tould mi
tə rəzist mɑ hɑrtek
bət nʌθiŋ kən stɑp
mi frəm ɡɔin insein
hiz kɒliŋ mi
<sayin> mɑ <babygirl>
wail hiz in bed wiθ ənʌðᵊr čik in iz rouz kʌlərd wərld

<[pre> <chorus]>
ai wɑnt tə čouk im
wɑnt tə mæltrit im
ai wɑnt tə skwiz im
ənd breik iz nek, nek, nek, nek

<[chorus]>
ai sei
<huhuoh> ai
ai ɡɑt nʌθiŋ bət ə hɑrt eik
ənd ai ǰəst wɑnə let ju nou ðət aim
əbaut tə ɡou insein
ju nou ðət ai wəl sun teik
mai ɡən
mai ɡən tə šut im daun

<[verse> <2]>
ðis mæn z ə tikət fər ə hɑrt eik
ai wɑnt tə breik im boun fər boun, wɑnt tə stæb im ɔl nait lɔŋ
wiθ ə nidəl
nʌθiŋ bət mai hɑrt eiks
ai min it hwen ai sei, ɡet ðət ǰərk aut əv mai wei

<[pre> <chorus]>
ai wɑnt tə čouk im
wɑnt tə mæltrit im
ai wɑnt tə skwiz im
ənd breik iz nek, nek, nek, nek

<[chorus]>
ai sed <huhuoh> ai
ai ɡɑt nʌθiŋ bət ə hɑrt eik
ənd ai ǰəst wɑnə let ju nou ðət aim
əbaut tə ɡou insein
ju nou ðət ai wəl sun teik
mai ɡən
mai ɡən tə šut im daun

<[chorus]>
ai sed <huhuoh> ai
ai ɡɑt nʌθiŋ bət ə hɑrt eik
ənd ai ǰəst wɑnə let ju nou ðət aim
əbaut tə ɡou insein
ju nou ðət ai wəl sun teik
mai ɡən
mai ɡən tə šut im daun

<[verse> <3]>
ai fər ai ənd tuθ fər tuθ
ju trai tə melt mai hɑrt, let lus
beibi bɔi dount weit fər mi
mai kis wəl hit ju deinǰərəsli
nait fər nait ai kraid ənd sed
tə maiself hiz ðər fər mi
bət ɑnəstli ai də bəliv
hi z nʌθiŋ bət ə ǰouk

<[pre> <chorus]>
ai wɑnt tə čouk im
wɑnt tə mæltrit im
ai wɑnt tə skwiz im
ənd breik iz nek, nek, nek, nek

<[outro]>
ai sed <huhuoh> ai
ai ɡɑt nʌθiŋ bət ə hɑrt eik
ənd ai ǰəst wɑnə let ju nou ðət aim
əbaut tə ɡou insein
ju nou ðət ai wəl sun teik
mai ɡən
mai ɡən tə šut im daun

sʌmwən
pliz kɒl nain hʌndrəd ilevən
aim əbaut tə šut im
tə šut im daun, daun
wəl sʌmwən pliz kɒl nain hʌndrəd ilevən
aim əbaut tə šut im
tə šut im daun, daun

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!