Alicia Keys – Fallin’-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Alicia Keys Lyrics
“Fallin'”

[Verse 1]
I keep on fallin’
In and out of love
With you
Sometimes I love ya
Sometimes you make me blue
Sometimes I feel good
At times I feel used
Lovin you darlin’
Makes me so confused

I keep on
Fallin’
In and out of love with you
I never loved someone
The way that I love you

[Verse 2]
Oh, oh , I never felt this way
How do you give me so much pleasure
And cause me so much pain
Just when I think
Ive taken more than would a fool
I start fallin’ back in love with you

I keep on
Fallin’
In and out of love with you
I never loved someone
The way that I love you

[Bridge]
Oh baby
I, I, I, I’m fallin’
I, I, I, I’m fallin’
Fall

I keep on
Fallin’
In and out of love with you
I never loved someone
The way that I love you

Im fallin’
In and out of love with you
I never loved someone
The way that I love you

Im fallin’
In and out of love with you
I never loved someone
The way that I love you

What?

#Pronunciación de la Canción

əlišə kiz liriks
fælin

<[verse> <1]>
ai kip ɑn fælin
in ənd aut əv lʌv
wiθ ju
səmtaimz ai lʌv jɑ
səmtaimz ju meik mi blu
səmtaimz ai fil ɡud
ət taimz ai fil juzd
lovin ju dɑrlin
meiks mi sou kənfjuzd

ai kip ɑn
fælin
in ənd aut əv lʌv wiθ ju
ai nevər lʌvd sʌmwən
ðə wei ðət ai lʌv ju

<[verse> <2]>
ou, ou, ai nevər felt ðis wei
hau də ju ɡiv mi sou mʌč pležər
ənd kəz mi sou mʌč pein
ǰəst hwen ai θiŋk
ive teikən mɔr ðən wud ə ful
ai stɑrt fælin bæk in lʌv wiθ ju

ai kip ɑn
fælin
in ənd aut əv lʌv wiθ ju
ai nevər lʌvd sʌmwən
ðə wei ðət ai lʌv ju

<[bridge]>
ou beibi
ai, ai, ai, aim fælin
ai, ai, ai, aim fælin
fɑl

ai kip ɑn
fælin
in ənd aut əv lʌv wiθ ju
ai nevər lʌvd sʌmwən
ðə wei ðət ai lʌv ju

im fælin
in ənd aut əv lʌv wiθ ju
ai nevər lʌvd sʌmwən
ðə wei ðət ai lʌv ju

im fælin
in ənd aut əv lʌv wiθ ju
ai nevər lʌvd sʌmwən
ðə wei ðət ai lʌv ju

hwʌt?