como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Alicia Keys – Girl On Fire-Pronunciación Letra Traducción

Alicia Keys – Girl On Fire-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Alicia Keys Lyrics
“Girl On Fire”

She’s just a girl and she’s on fire
Hotter than a fantasy, lonely like a highway
She’s living in a world and it’s on fire
Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away

Ohhhh oh oh oh oh
She got both feet on the ground
And she’s burning it down
Ohhhh oh oh oh oh
She got her head in the clouds
And she’s not backing down

This girl is on fire…
This girl is on fire…
She’s walking on fire…
This girl is on fire…

Looks like a girl, but she’s a flame
So bright, she can burn your eyes
Better look the other way
You can try but you’ll never forget her name
She’s on top of the world
Hottest of the hottest girls say

Ohhhh oh oh oh
We got our feet on the ground
And we’re burning it down
Ohhhh oh oh oh oh
Got our head in the clouds
And we’re not coming down

This girl is on fire…
This girl is on fire…
She’s walking on fire…
This girl is on fire…

Everybody stares, as she goes by
‘Cause they can see the flame that’s in her eyes
Watch her when she’s lighting up the night
Nobody knows that she’s a lonely girl
And it’s a lonely world
But she gon’ let it burn, baby, burn, baby

This girl is on fire…
This girl is on fire…
She’s walking on fire…
This girl is on fire…

Oh, oh, oh, oh ohhhhh oh oh oh ohhh oh oh oh ohhhh… [4x]

She’s just a girl and she’s on fire

#Pronunciación de la Canción

əlišə kiz liriks
ɡərl ɑn faiər

šiz ǰəst ə ɡərl ənd šiz ɑn faiər
hɑtər ðən ə fæntəsi, lounli laik ə haiwe
šiz liviŋ in ə wərld ənd its ɑn faiər
filiŋ ðə kətæstrəfi, bət ši nouz ši kən flai əwei

<ohhhh> ou ou ou ou
ši ɡɑt bouθ fit ɑn ðə ɡraund
ənd šiz bərniŋ it daun
<ohhhh> ou ou ou ou
ši ɡɑt hər hed in ðə klaudz
ənd šiz nɑt bækiŋ daun

ðis ɡərl z ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…
šiz wɔkiŋ ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…

luks laik ə ɡərl, bət šiz ə fleim
sou brait, ši kən bərn jər aiz
betər luk ði ʌðᵊr wei
ju kən trai bət jul nevər fərɡet hər neim
šiz ɑn tɑp əv ðə wərld
hɑtəst əv ðə hɑtəst ɡərlz sei

<ohhhh> ou ou ou
wi ɡɑt auər fit ɑn ðə ɡraund
ənd wir bərniŋ it daun
<ohhhh> ou ou ou ou
ɡɑt auər hed in ðə klaudz
ənd wir nɑt kʌmiŋ daun

ðis ɡərl z ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…
šiz wɔkiŋ ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…

evribɑdi sterz, əz ši ɡouz bai
kəz ðei kən si ðə fleim ðæts in hər aiz
wɑč hər hwen šiz laitiŋ ʌp ðə nait
noubədi nouz ðət šiz ə lounli ɡərl
ənd its ə lounli wərld
bət ši <gon> let it bərn, beibi, bərn, beibi

ðis ɡərl z ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…
šiz wɔkiŋ ɑn faiər…
ðis ɡərl z ɑn faiər…

ou, ou, ou, ou <ohhhhh> ou ou ou ooou ou ou ou <ohhhh>… <[4x]>

šiz ǰəst ə ɡərl ənd šiz ɑn faiər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!