como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Alive-One Direction-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

 Alive-One Direction-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Alive”

My mother told me I should go and get some therapy
I asked the doctor, “Can you find out what is wrong with me?
I don’t know why I wanna be with every girl I meet.
I can’t control it.
Yeah, I know it’s taking over me.
I’m going crazy.
Can’t contain it.
So tell me just what I should do?”

She said, “Hey, it’s alright.
Does it make you feel alive?
Don’t look back,
Live your life,
Even if it’s only for tonight.”
She said, “Hey, it’s alright
If it makes you feel alive.”

Went to a party just after the doctor talked to me
I met a girl, I took her right up to the balcony
I whispered something in her ear that I just can’t repeat
She said, “OK,” but she was worried what her friends will think
She’s going crazy
Can’t contain it
She asked me, “What should I do, oh?”

I said, “Hey, it’s alright.
Does it make you feel alive?
Don’t look back,
Live your life,
Even if it’s only for tonight.”
I said, “Hey, it’s alright
If it makes you feel alive.”

We got to live before we get older
Do what we like
We got nothing to lose
Shake off the weight of the world from your shoulders
Oh, we got nothing to prove

I said, “Hey, it’s alright.
Does it make you feel alive?
Don’t look back,
Live your life,
Even if it’s only for tonight.”

I said, “Hey, it’s alright.
Does it make you feel alive?
Don’t look back,
Live your life,
Even if it’s only for tonight.”
I said, “Hey, it’s alright
If it makes you feel alive.”

əlaiv

mai mʌðᵊr tould mi ai šəd ɡou ənd ɡet səm θerəpi
ai æskt ðə dɑktər, kən ju faind aut hwʌt s rɒŋ wiθ mi?
ai dount nou wai ai wɑnə bi wiθ evri ɡərl ai mit.
ai kænt kəntroul it.
jæ, ai nou its teikiŋ ouvᵊr mi.
aim ɡouiŋ kreizi.
kænt kəntein it.
sou tel mi ǰəst hwʌt ai šəd du?

ši sed, hei, its ɒlrait.
dəz it meik ju fil əlaiv?
dount luk bæk,
laiv jər laif,
ivən if its ounli fər tənait.
ši sed, hei, its ɒlrait
if it meiks ju fil əlaiv.

went tə ə pɑrti ǰəst æftər ðə dɑktər tɔkt tə mi
ai met ə ɡərl, ai tuk hər rait ʌp tə ðə bælkəni
ai wispərd sʌmθiŋ in hər ir ðət ai ǰəst kænt rəpit
ši sed, oukei, bət ši wəz wərid hwʌt hər frendz wəl θiŋk
šiz ɡouiŋ kreizi
kænt kəntein it
ši æskt mi, hwʌt šəd ai du, ou?

ai sed, hei, its ɒlrait.
dəz it meik ju fil əlaiv?
dount luk bæk,
laiv jər laif,
ivən if its ounli fər tənait.
ai sed, hei, its ɒlrait
if it meiks ju fil əlaiv.

wi ɡɑt tə laiv bifɔr wi ɡet ouldə
də hwʌt wi laik
wi ɡɑt nʌθiŋ tə luz
šeik ɒf ðə weit əv ðə wərld frəm jər šouldəz
ou, wi ɡɑt nʌθiŋ tə pruv

ai sed, hei, its ɒlrait.
dəz it meik ju fil əlaiv?
dount luk bæk,
laiv jər laif,
ivən if its ounli fər tənait.

ai sed, hei, its ɒlrait.
dəz it meik ju fil əlaiv?
dount luk bæk,
laiv jər laif,
ivən if its ounli fər tənait.
ai sed, hei, its ɒlrait
if it meiks ju fil əlaiv.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!