Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

All-4-One – I Swear-Pronunciación Letra Traducción

All-4-One – I Swear-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

All 4 One Lyrics
“I Swear”
(“ALL 4 One” Version)

I swear
By the moon and the stars in the skies
And I swear
Like the shadow that’s by your side

I see the questions in your eyes
I know what’s weighing on your mind
You can be sure I know my part

‘Cause I stand beside you through the years
You’ll only cry those happy tears
And though I make mistakes
I’ll never break your heart

And I swear
By the moon and the stars in the skies
I’ll be there
I swear
Like the shadow that’s by your side
I’ll be there

For better or worse
‘Til death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
And I swear

I’ll give you every thing I can
I’ll build your dreams with these two hands
We’ll hang some memories on the walls

And when (and when) just the two of us are there
You won’t have to ask if I still care
‘Cause as the time turns the page
My love won’t age at all

And I swear (I swear)
By the moon and the stars in the skies
I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear)
Like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

For better or worse
‘Til death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
And I swear

I swear (I swear)
By the moon and the stars in the skies
I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear)
Like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

For better or worse (better or worse)
‘Til death do us part (oh, no)
I’ll love you with every single beat of my heart
I swear
I swear
I swear

#Pronunciación de la Canción

ɔl fɔr wʌn liriks
ai swer
ɔl fɔr wʌn vəržən
ai swer
bai ðə mun ənd ðə stɑrz in ðə skaiz
ənd ai swer
laik ðə šædou ðæts bai jər said
ai si ðə kwesčənz in jər aiz
ai nou hwʌts weiiŋ ɑn jər maind
ju kən bi šur ai nou mai pɑrt
kəz ai stænd bəsaid ju θru ðə jiᵊrz
jul ounli krai ðouz hæpi tirz
ənd ðou ai meik misteiks
ail nevər breik jər hɑrt
ənd ai swer
bai ðə mun ənd ðə stɑrz in ðə skaiz
ail bi ðer
ai swer
laik ðə šædou ðæts bai jər said
ail bi ðer
fər betər ɔr wərs
til deθ də əz pɑrt
ail lʌv ju wiθ evri bit əv mai hɑrt
ənd ai swer
ail ɡiv ju evri θiŋ ai kæn
ail bild jər drimz wiθ ðiz tu hændz
wil hæŋ səm meməriz ɑn ðə wɒlz
ənd hwen ənd hwen ǰəst ðə tu əv əz ər ðer
ju wount həv tə æsk if ai stil ker
kəz əz ðə taim tərnz ðə peiǰ
mai lʌv wount eiǰ ət ɔl
ənd ai swer ai swer
bai ðə mun ənd ðə stɑrz in ðə skaiz
ail bi ðər ail bi ðer
ai swer ənd ai swer
laik ðə šædou ðæts bai jər said
ail bi ðər ail bi ðer
fər betər ɔr wərs
til deθ də əz pɑrt
ail lʌv ju wiθ evri bit əv mai hɑrt
ənd ai swer
ai swer ai swer
bai ðə mun ənd ðə stɑrz in ðə skaiz
ail bi ðər ail bi ðer
ai swer ənd ai swer
laik ðə šædou ðæts bai jər said
ail bi ðər ail bi ðer
fər betər ɔr wərs betər ɔr wərs
til deθ də əz pɑrt ou, nou
ail lʌv ju wiθ evri siŋɡəl bit əv mai hɑrt
ai swer
ai swer
ai swer
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!