aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

All The Way Up Fat Joe, Remy Ma & JAY Z Featuring French Montana & Infared-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

All The Way Up Fat Joe, Remy Ma & JAY Z Featuring French Montana & Infared-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“All The Way Up (Remix)”
(with Remy Ma)
(feat. Jay Z & French Montana)

[Intro – Jay-Z:]
Cool and Dre
This is, this is
A mix for a city let’s just start snapping
Crack hit Bleek on the jack like let’s make it happen
Oh it’s me

[Hook – Infared & Jay-Z:]
Nothing can stop me, I’m all the way up
(It’s me, it’s me)
All the way up
(It’s me, it’s me)
I’m all the way up
I’m all the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up

[Bridge – French Montana:]
Shorty what you want? Shorty what you need?
My niggas run the game, we ain’t ever leavin’
Countin’ up this money, we ain’t never sleepin’
You got V12, I got 12 V’s
Got bottles, got weed, got molly
I’m all the way up
Shorty what you want? I got what you need
Shorty what you want? I got what you need
Shorty what you want? I got what you need

[Hook – Infared:]
I’m all the way up
I’m all the way up
I’m all the way up
All the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up
(Turn me all the way up…)

[Verse 1 – Jay Z:]
You know you made it when the fact
Your marriage made it is worth millions
Lemonade is a popular drink and it still is
Survival of the littest
Niggas who really up versus nigga up in your business
I’m in the room where real niggas not allowed
I’m the only one in the room that they fear right now
I think they’re clear right now
Let’s celebrate, no red champagne, we don’t play that
All we see is gold bottles and paper plane hats
Twenty one Grammy’s that I use for D’usse cups
I’m on the penthouse floor, call your way up
The OG’s say, “HOV, how high is high enough?”
I said “‘till we eye and eye with the higher ups”
Until we let ‘em know, we ain’t those niggas
Until our baby’s showered in gold nigga
Blue looking like Pac in the tub
David LaChapelle levels of not giving a fuck
Prince left his masters where they safe and sound
We never gonna let the elevator take him down

[Hook – Infared:]
I’m all the way up
I’m all the way up
I’m all the way up
All the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up

[Verse 2 – Fat Joe:]
This wasn’t me this was God’s doing
And this time I won’t finger roll, Pat Ewing
They ain’t wanna see the Squad and the Roc
Now they chasing the Wraith like mister Softy’s on the block
Stars on the roof got her feeling like Venus
Getting so much brain, now I’m a Don CartaGenius
Ever since Pun been gone been independent
So I went and threw the Pun Jumpman up in the pendant
I flooded out all the crises
Out in Paris I learned what real ice is
I’m kicking flavor in your ear
I just had a gray on my face and it disappeared
I just dropped the biggest of checks, and the shit cleared
When everybody counted us out just this year
Uh, I’m Steph Curry in the clutch
Take a shot of this Royal Elite and go all the way up

[Hook – Infared:]
I’m all the way up
I’m all the way up
I’m all the way up
All the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up

[Verse 3 – Remy Ma:]
My swag, my flow, I stole it back
They mad, too bad, my shows is packed
My town, my crown, I really rap
I’m home, my throne, I spoil you [?]
When the bitch was gone, they was really playing with it
I was sitting listening, like, they ain’t even saying shit
Now the real is back, I see they all tryna change and shit
But it’s really too late now, I’m going back yo
One of these bitches, two of these bitches gotta die
Three of these bitches, four of these bitches gonna cry
Five of these bitches popping pills, they high
Six bird bitches, none of them get fly
See, I don’t wanna hear about your records and big numbers
Cause I was up top seven winters and six summers, cuffed
All in that bus, locked me all the way down
Now I’m all the way up

[Hook – Infared:]
I’m all the way up
I’m all the way up
I’m all the way up
All the way up
Nothing can stop me, I’m all the way up

[Bridge – French Montana:]
Shorty what you want? Shorty what you need?
My niggas run the game, we ain’t ever leavin’
Countin’ up this money, we ain’t never sleepin’
You got V12, I got 12 V’s
Got bottles, got weed, got molly
I’m all the way up
Shorty what you want? I got what you need
Shorty what you want? I got what you need
Shorty what you want? I got what you need

ɔl ðə wei ʌp rimiks
wiθ remi mɑ
fit. ǰei zi ənd frenč mantænə

<[intro> <jay-z>: <]>
kul ənd <dre>
ðis iz, ðis iz
ə miks fər ə siti lets ǰəst stɑrt snæpiŋ
kræk hit <bleek> ɑn ðə ǰæk laik lets meik it hæpən
ou its mi

<[hook> <infared> ənd <jay-z>: <]>
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp
its mi, its mi
ɔl ðə wei ʌp
its mi, its mi
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp

<[bridge> frenč mantænə: <]>
šɔrti hwʌt ju wɑnt? šɔrti hwʌt ju nid?
mai <niggas> rən ðə ɡeim, wi eint evᵊr <leavin>
<countin> ʌp ðis mʌni, wi eint nevər <sleepin>
ju ɡɑt <v12>, ai ɡɑt twelv viz
ɡɑt bɑtəlz, ɡɑt wid, ɡɑt mɑli
aim ɔl ðə wei ʌp
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid

<[hook> <infared>: <]>
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
ɔl ðə wei ʌp
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp
tərn mi ɔl ðə wei ʌp…

<[verse> wʌn ǰei zi: <]>
ju nou ju meid it hwen ðə fækt
jər meriǰ meid it s wərθ miljənz
leməneid z ə pɑpjələr driŋk ənd it stil iz
sərvaivəl əv ðə <littest>
<niggas> hu rili ʌp vərsəs <nigga> ʌp in jər biznəs
aim in ðə rum hweᵊr riəl <niggas> nɑt əlaud
aim ði ounli wʌn in ðə rum ðət ðei fir rait nau
ai θiŋk ðer klir rait nau
lets seləbret, nou red šæmpein, wi dount plei ðæt
ɔl wi si z ɡould bɑtəlz ənd peipər plein hæts
twenti wʌn ɡræmiz ðət ai juz fər <dusse> kəps
aim ɑn ðə penthɑws flɔr, kɒl jər wei ʌp
ði ɑɡiz sei, <hov>, hau hai z hai ənəf?
ai sed til wi ai ənd ai wiθ ðə haiər əps
ʌntil wi let <em> nou, wi eint ðouz <niggas>
ʌntil auər beibiz šauərd in ɡould <nigga>
blu lukiŋ laik pæk in ðə təb
deivəd læšəpəl levəlz əv nɑt ɡiviŋ ə fək
prins left iz mæstᵊrz hweᵊr ðei seif ənd saund
wi nevər ɡɑnə let ði eləvetər teik im daun

<[hook> <infared>: <]>
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
ɔl ðə wei ʌp
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp

<[verse> tu fæt ǰou: <]>
ðis wɑzənt mi ðis wəz ɡɑdz duiŋ
ənd ðis taim ai wount fiŋɡər roul, pæt juiŋ
ðei eint wɑnə si ðə skwɑd ənd ðə rɑk
nau ðei čeisiŋ ðə reiθ laik mistər sɒftiiz ɑn ðə blɑk
stɑrz ɑn ðə ruf ɡɑt hər filiŋ laik vinəs
ɡetiŋ sou mʌč brein, nau aim ə dɑn <cartagenius>
evᵊr sins pən bin ɡɒn bin indəpendənt
sou ai went ənd θru ðə pən <jumpman> ʌp in ðə pendənt
ai flʌdəd aut ɔl ðə kraisiz
aut in pæris ai lərnd hwʌt riəl ais iz
aim kikiŋ fleivər in jər ir
ai ǰəst həd ə ɡrei ɑn mai feis ənd it disəpird
ai ǰəst drɑpt ðə biɡəst əv čeks, ənd ðə šit klird
hwen evribɑdi kauntəd əz aut ǰəst ðis jiᵊr
ə, aim stef kəri in ðə kləč
teik ə šɑt əv ðis rɔiəl əlit ənd ɡou ɔl ðə wei ʌp

<[hook> <infared>: <]>
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
ɔl ðə wei ʌp
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp

<[verse> θri remi mɑ: <]>
mai swæɡ, mai flou, ai stoul it bæk
ðei mæd, tu bæd, mai šouz iz pækt
mai taun, mai kraun, ai rili ræp
aim houm, mai θroun, ai spɔil ju <[>? <]>
hwen ðə bič wəz ɡɒn, ðei wəz rili pleiiŋ wiθ it
ai wəz sitiŋ lisəniŋ, laik, ðei eint ivən seiiŋ šit
nau ðə riəl z bæk, ai si ðei ɔl <tryna> čeinǰ ənd šit
bət its rili tu leit nau, aim ɡouiŋ bæk jou
wʌn əv ðiz bičəz, tu əv ðiz bičəz ɡɑtə dai
θri əv ðiz bičəz, fɔr əv ðiz bičəz ɡɑnə krai
faiv əv ðiz bičəz pɑpiŋ pilz, ðei hai
siks bərd bičəz, nən əv ðəm ɡet flai
si, ai dount wɑnə hir əbaut jər rəkɔrdz ənd biɡ nʌmbᵊrz
kəz ai wəz ʌp tɑp sevən wintərz ənd siks sʌmərz, kəft
ɔl in ðət bəs, lɑkt mi ɔl ðə wei daun
nau aim ɔl ðə wei ʌp

<[hook> <infared>: <]>
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
aim ɔl ðə wei ʌp
ɔl ðə wei ʌp
nʌθiŋ kən stɑp mi, aim ɔl ðə wei ʌp

<[bridge> frenč mantænə: <]>
šɔrti hwʌt ju wɑnt? šɔrti hwʌt ju nid?
mai <niggas> rən ðə ɡeim, wi eint evᵊr <leavin>
<countin> ʌp ðis mʌni, wi eint nevər <sleepin>
ju ɡɑt <v12>, ai ɡɑt twelv viz
ɡɑt bɑtəlz, ɡɑt wid, ɡɑt mɑli
aim ɔl ðə wei ʌp
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid
šɔrti hwʌt ju wɑnt? ai ɡɑt hwʌt ju nid

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!