aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Always-Bon Jovi-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Always-Bon Jovi-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Always”

This Romeo is bleeding… dis romio is blidin
But you can’t see his blood… b’ yiu ken sii is blood
It’s nothing but some feelings… its notdin b’ som fiilings
That this old dog kicked up… da dis ol dog kikdap

It’s been raining since you left me… its biin reinin sins yiu lef mi
Now I’m drowning in the flood… nao aym draonin in de flood
You see I’ve always been a fighter… yiu sii ay olwueys bin a fairer
But without you I give up… ba’ wuidao yiu a guivap

Now I can’t sing a love song…  nao a kan sin a lof son
Like the way it’s meant to be… laik de wuey its meen tu bi
Well, I guess I’m not that good anymore… wuel ay gues aym not gud enymor
But, baby, that’s just me… b’ beiby dats yias mi

And I will love you, baby, always… enaaa wuil lov yiu beiby oolwueys
And I’ll be there forever and a day, always… enaaay bi der foreva an a dey ooolwueys
I’ll be there ‘til the stars don’t shine… ay bi der til de estars don shain
‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme… til de jevens berst an de wuords don raym
And I know when I die,… enay nou wuen ay day
You’ll be on my mind… yiu bi on ma mayn
And I’ll love you always… enay lov yiu olwueys

Now your pictures that you left behind… nao yior picshers dat yiu lef bijain
Are just memories of a different life… ar yias memrris ofa difren laif
Some that made us laugh, some that made us cry… som dat meiras laf som dat meira cray
One that made you have to say goodbye… wuan dat meiyiu jav tu sey gudbae
What I’d give to run my fingers through your hair… wuaray guiv tu ran may finguers tru yior jeer
To touch your lips, to hold you near… tu totch yior lips tu jol yiu nier
When you say your prayers, try to understand… wuen yiu sey yior preyiers trae tu andersten
I’ve made mistakes, I’m just a man… ay meid misteiks aym yias a man

When he holds you close, when he pulls you near… wuen ji jolds yiu clous wuen ji puls yiu nier
When he says the words you’ve been needing to hear…wuen ji ses de wuords yiuf biin nidin tu jier
I’ll wish I was him ‘cause those words are mine… ay wuish ay wuas jim cos dous wuords ar main
To say to you ‘til the end of time… tu sey ru yiu til di endof taim

Yeah, I will love you, baby, always… yiea ay wuil lov yiu beiby oolwueys
And I’ll be there forever and a day, always… enaaay bi der foreva an a dey ooolwueys

If you told me to cry for you… if yiu tolmi tu crae for yiu
I could… ay cud
If you told me to die for you… if yiu tol mi tu day for yiu
I would… a wuud
Take a look at my face… teik a luk at may feis
There’s no price I won’t pay… ders no prais a wuon pey
To say these words to you… tu sey diis wuords tu yiu

Well, there ain’t no luck… wuel der ein no lak
In these loaded dice… in diis louded dais
But, baby, if you give me just one more try… b’ beiby if yiu guiv mi yias wuan mor tshray
We can pack up our old dreams and our old lives… wui can pak ap aor ol dshriims an aor old laivs
We’ll find a place where the sun still shines… wuil fainda pleis wuer de san estil shains

And I will love you, baby, always… enaaa wuil lov yiu beiby oolwueys
And I’ll be there forever and a day, always… enaaay bi der foreva an a dey ooolwueys
I’ll be there ‘til the stars don’t shine… ay bi der til de estars don shain
‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme… til de jevens berst an de wuords don raym
And I know when I die,… enay nou wuen ay day
You’ll be on my mind… yiu bi on ma mayn
And I’ll love you always… enay lov yiu olwueys

Pronunciación de Nivel Avanzado

ɔlweiz

ðis romiou z blidiŋ
bət ju kænt si iz bləd
its nʌθiŋ bət səm filiŋz
ðət ðis ould dɔɡ kikt ʌp

its bin reiniŋ sins ju left mi
nau aim drauniŋ in ðə fləd
ju si aiv ɔlweiz bin ə faitər
bət wiðaut ju ai ɡiv ʌp

nau ai kænt siŋ ə lʌv sɒŋ
laik ðə wei its ment tə bi
wel, ai ɡes aim nɑt ðət ɡud enimɔr
bʌt, beibi, ðæts ǰəst mi

ənd ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz
ail bi ðər til ðə stɑrz dount šain
til ðə hevənz bərst ənd ðə wərdz dount raim
ənd ai nou hwen ai dai,
jul bi ɑn mai maind
ənd ail lʌv ju ɔlweiz

nau jər pikčərz ðət ju left bəhaind
ər ǰəst meməriz əv ə difərənt laif
səm ðət meid əz læf, səm ðət meid əz krai
wʌn ðət meid ju həv tə sei ɡudbai
hwʌt aid ɡiv tə rən mai fiŋɡərz θru jər her
tə təč jər lips, tə hould ju nir
hwen ju sei jər prerz, trai tə ʌndərstænd
aiv meid misteiks, aim ǰəst ə mæn

hwen hi houldz ju klouz, hwen hi pulz ju nir
hwen hi sez ðə wərdz juv bin nidiŋ tə hir
ail wiš ai wəz im kəz ðouz wərdz ər main
tə sei tə ju til ði end əv taim

jæ, ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz

if ju tould mi tə krai fər ju
ai kud
if ju tould mi tə dai fər ju
ai wud
teik ə luk ət mai feis
ðerz nou prais ai wount pei
tə sei ðiz wərdz tə ju

wel, ðər eint nou lək
in ðiz loudid dais
bʌt, beibi, if ju ɡiv mi ǰəst wʌn mɔr trai
wi kən pæk ʌp auər ould drimz ənd auər ould livz
wil faind ə pleis hweᵊr ðə sən stil šainz

ənd ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz
ail bi ðər til ðə stɑrz dount šain
til ðə hevənz bərst ənd ðə wərdz dount raim
ənd ai nou hwen ai dai,
jul bi ɑn mai maind
ənd ail lʌv ju, ɔlweiz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!