Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Anaconda-Nicki Minaj-Pronunciación Letra y Video

Anaconda-Nicki Minaj-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

NICKI MINAJ LYRICS
“Anaconda”

My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t want none unless you got buns hun

Boy toy named Troy used to live in Detroit
Big dope dealer money, he was getting some coins
Was in shootouts with the law, but he live in a palace
Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish
Now that’s real, real, real,
Gun in my purse, bitch I came dressed to kill
Who wanna go first? I had ‘em pushing daffodils
I’m high as hell, I only took a half of pill
I’m on some dumb shit

By the way, what he say?
He can tell I ain’t missing no meals
Come through and fuck ‘em in my automobile
Let him eat it with his grills,
He keep telling me to chill
He keep telling me it’s real, that he love my sex appeal
He said he don’t like ‘em boney, he want something he can grab
So I pulled up in the Jag, and I hit ‘em with the jab like…
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun

My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t want none unless you got buns hun

Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Look at her butt (look at her butt)

This dude named Michael used to ride motorcycles
Dick bigger than a tower, I ain’t talking about Eiffel’s
Real country ass nigga, let me play with his rifle
Pussy put his ass to sleep, now he calling me NyQuil
Now that bang bang bang,
I let him hit it ‘cause he slang Cocaine
He toss my salad like his name Romaine
And when we done, I make him buy me Balmain
I’m on some dumb shit

By the way, what he say?
He can tell I ain’t missing no meals
Come through and fuck ‘em in my automobile
Let him eat it with his grills,
He keep telling me to chill
He keep telling me it’s real, that he love my sex appeal
Because he don’t like ‘em boney, he want something he can grab
So I pulled up in the Jag, Mayweather with the jab like…
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun

My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t want none unless you got buns hun

Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Look at her butt (look at her butt)

Little in the middle but she got much back
Little in the middle but she got much back
Little in the middle but she got much back
Oh my God (look at her butt)

My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t…
My Anaconda don’t want none unless you got buns hun

(Don’t don’t don’t) My Anaconda don’t…
(Don’t don’t don’t) Don’t want none unless you got buns hun

Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Oh my gosh, look at her butt
Oh my God (look at her butt)

Yeah, he love this fat ass
Yeah! This one is for my bitches with a fat ass in the fucking club
I said, “Where my fat ass big bitches in the club?”
Fuck them skinny bitches,
Fuck them skinny bitches in the club
I wanna see all the big fat ass bitches in the motherfucking club
Fuck you if you skinny bitches. What? Yeah. Ha-ha, ha…

Yeah. I got a big fat ass. Come on!

#Pronunciación de Nivel Básico

Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont buant nan anles yu gat bans jan
Boi toi neimd troi yusd tu liv in Ditroit
Bip doup diler mani, ji buas geden som koins
Buas in shudauts buit de lo, bat ji liv in a pales
Bot mi Alexander makuin, ji buas kipen mi estailish
Nau dads rial, rial, rial,
Gan in mai pors, bich ai kem dresd tu kil
Ju buana gou ferst? Ai jad em pushen defedels
Aim jai as jel, ai onli tuk a jaf of pil
Aim on som damb shet
Bai de buei, buat hi sei?
Ji ken tel ai eint misen no mils
Kom tru an fak em in mai adomobil
Let jim idet buit jis grils
Ji kip telen mi tu chil
Ji kip telen mi its rial, dad ji lav mai sex apil
Ji sed ji dont laik em boni, ji buant somzin ji ken greb
So ai puld ap in de yag, an ai jit em buit de yag laik…
Dan-d-d-an-dan-d-d-dan-dan
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont buant nan anles yu gat bans jan
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Luk at jer bat (Luk at jer bat)
Dis dud neimd maikol yust tu raid modorsaikols
Dik biger dan a tabuer, ai eint token abaut aifels
Rial kontri as niga, let mi plei buit jis raifol
Pusi put jis as tu eslip, nau ji kolen mi naikuil
Nau dad beng, beng, beng
Ai let jim jidet kos ji eslen kokein
Ji tas mai salad laik jis neim roumein
An buen bui dan, ai meik jim bai mi belmein
Aim on som dam shet
Bai de buei, buat hi sei?
Ji ken tel ai eint misen no mils
Kom tru an fak em in mai adomobil
Let jim idet buit jis grils
Ji kip telen mi tu chil
Ji kip telen mi its rial, dad ji lav mai sex apil
Ji sed ji dont laik em boni, ji buant somzin ji ken greb
So ai puld ap in de yag, an ai jit em buit de yag laik…
Dan-d-d-an-dan-d-d-dan-dan
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont buant nan anles yu gat bans jan
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Luk at jer bat (Luk at jer bat)
Lirol in de midol bat shi gat mach bak
Lirol in de midol bat shi gat mach bak
Lirol in de midol bat shi gat mach bak
Oh mai gad (luk at jer bat)
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont…
Mai enakanda dont buant nan anles yu gat bans jan
(Dont dont dont) Mai enakanda dont…
(Dont dont dont) Dont buant nan anles yu gat bans jan
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gash, luk at jer bat
Oh mai gad (Luk at jer bat)
Yeah, ji lav dis fat as
Yeah! Dis guan is for mai biches buit a fat as in de faken clab
Ai sed, buer mai fat as big biches in de clab?
Fak dem eskini biches
Fak dem eskini biches in de clab
Ai buana si ol de big fat as biches in de maderfaken clab
Fak yu if yu eskini biches. Buat? Yeah Ja-ja, ja…
Yeah. Ai gat a big fat as. Kom on

#Pronunciación de Nivel Intermedio

niki <minaj> liriks
ænəkɑndə

mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount wɑnt nən ənles ju ɡɑt bənz hən

bɔi tɔi neimd trɔi just tə laiv in dətrɔit
biɡ doup dilər mʌni, hi wəz ɡetiŋ səm kɔinz
wəz in šutauts wiθ ðə lɑ, bət hi laiv in ə pæləs
bɔt mi æləgzændər məkwin, hi wəz kipiŋ mi stailiš
nau ðæts riəl, riəl, riəl,
ɡən in mai pərs, bič ai keim drest tə kil
hu wɑnə ɡou fərst? ai həd <em> pušiŋ dæfədilz
aim hai əz hel, ai ounli tuk ə hæf əv pil
aim ɑn səm dəm šit

bai ðə wei, hwʌt hi sei?
hi kən tel ai eint misiŋ nou milz
kəm θru ənd fək <em> in mai ɔtəmoubil
let im it it wiθ iz ɡrilz,
hi kip teliŋ mi tə čil
hi kip teliŋ mi its riəl, ðət hi lʌv mai seks əpil
hi sed hi dount laik <em> bouni, hi wɑnt sʌmθiŋ hi kən ɡræb
sou ai puld ʌp in ðə ǰæɡ, ənd ai hit <em> wiθ ðə ǰæb laik…
<dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun>

mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount wɑnt nən ənles ju ɡɑt bənz hən

ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
luk ət hər bət luk ət hər bət

ðis dud neimd maikəl just tə raid moutəsaikəlz
dik biɡər ðən ə tauər, ai eint tɔkiŋ əbaut aifəliz
riəl kʌntri æs <nigga>, let mi plei wiθ iz raifəl
pusi put iz æs tə slip, nau hi kɒliŋ mi <nyquil>
nau ðət bæŋ bæŋ bæŋ,
ai let im hit it kəz hi slæŋ koukein
hi tɒs mai sæləd laik iz neim romein
ənd hwen wi dən, ai meik im bai mi <balmain>
aim ɑn səm dəm šit

bai ðə wei, hwʌt hi sei?
hi kən tel ai eint misiŋ nou milz
kəm θru ənd fək <em> in mai ɔtəmoubil
let im it it wiθ iz ɡrilz,
hi kip teliŋ mi tə čil
hi kip teliŋ mi its riəl, ðət hi lʌv mai seks əpil
bikɒz hi dount laik <em> bouni, hi wɑnt sʌmθiŋ hi kən ɡræb
sou ai puld ʌp in ðə ǰæɡ, meiweðər wiθ ðə ǰæb laik…
<dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun>

mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount wɑnt nən ənles ju ɡɑt bənz hən

ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
luk ət hər bət luk ət hər bət

litəl in ðə midəl bət ši ɡɑt mʌč bæk
litəl in ðə midəl bət ši ɡɑt mʌč bæk
litəl in ðə midəl bət ši ɡɑt mʌč bæk
ou mai ɡɑd luk ət hər bət

mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount…
mai ænəkɑndə dount wɑnt nən ənles ju ɡɑt bənz hən

dount dount dount mai ænəkɑndə dount…
dount dount dount dount wɑnt nən ənles ju ɡɑt bənz hən

ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑš, luk ət hər bət
ou mai ɡɑd luk ət hər bət

jæ, hi lʌv ðis fæt æs
jæ! ðis wʌn z fər mai bičəz wiθ ə fæt æs in ðə fʌkiŋ kləb
ai sed, hweᵊr mai fæt æs biɡ bičəz in ðə kləb?
fək ðəm skini bičəz,
fək ðəm skini bičəz in ðə kləb
ai wɑnə si ɔl ðə biɡ fæt æs bičəz in ðə <motherfucking> kləb
fək ju if ju skini bičəz. hwʌt? jæ. hɑ, hɑ…

jæ. ai ɡɑt ə biɡ fæt æs. kəm ɑn!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!