aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

ANDY BLACK – THEY DON’T NEED TO UNDERSTAND-Pronunciación Letra Traducción

ANDY BLACK – THEY DON’T NEED TO UNDERSTAND-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Andy Black Lyrics
“They Don’t Need To Understand”

Growing strong, the voice of my father said,
“Don’t give up, don’t be forgotten.”
This hell on earth, I just want to run away
They told me dreams don’t grow from here
Stay alone, count your fears
Somewhere down the line I might figure it out

Singin’ all my songs to bedroom mirrors
Deep inside my heart I’m still here

We’re always runnin’ away
And we don’t even stop to think about it
The world’s in our hands, yeah
They don’t need to understand
We do it our own way,
No matter what they try to say about it
We’ve got our own plans, yeah
They don’t need to understand

They don’t need to understand

What made me tough almost killed me
At least that’s how I remember the story
Over the years I’ve forgotten how it was
But I survived and I won’t walk down
The same old road that they all followed
It only leads to a life not meant for me

Singin’ all my songs to bedroom mirrors
Deep inside my heart I’m here

We’re always runnin’ away
And we don’t even stop to think about it
The world’s in our hands, yeah
They don’t need to understand
We do it our own way,
No matter what they try to say about it
We’ve got our own plans, yeah
They don’t need to understand

Streets in my hometown seem strange now
They feel like a distant memory
I’m always fighting ‘cause I know you’re trying
But you can never take this dream from me

We’re always runnin’ away
And we don’t even stop to think about it
The world’s in our hands, yeah
They don’t need to understand
We do it our own way,
No matter what they try to say about it
We’ve got our own plans, yeah
They don’t need to understand

They don’t need to understand [2x]

#Pronunciación de la Canción

 

ændi blæk liriks
ðei dount nid tə ʌndərstænd
ɡrouiŋ strɒŋ, ðə vɔis əv mai fɑðᵊr sed,
dount ɡiv ʌp, dount bi fərɡɑtən.
ðis hel ɑn ərθ, ai ǰəst wɑnt tə rən əwei
ðei tould mi drimz dount ɡrou frəm hiər
stei əloun, kaunt jər firz
sʌmwer daun ðə lain ai mait fiɡjər it aut
<singin> ɔl mai sɒŋz tə bedrum mirərz
dip insaid mai hɑrt aim stil hiər
wir ɔlweiz <runnin> əwei
ənd wi dount ivən stɑp tə θiŋk əbaut it
ðə wərldz in auər hændz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
wi də it auər oun wei,
nou mætər hwʌt ðei trai tə sei əbaut it
wiv ɡɑt auər oun plænz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
ðei dount nid tə ʌndərstænd
hwʌt meid mi təf ɔlmoust kild mi
ət list ðæts hau ai rəmembər ðə stɔri
ouvᵊr ðə jiᵊrz aiv fərɡɑtən hau it wʌz
bət ai sərvaivd ənd ai wount wɑk daun
ðə seim ould roud ðət ðei ɔl fɒloud
it ounli lidz tə ə laif nɑt ment fər mi
<singin> ɔl mai sɒŋz tə bedrum mirərz
dip insaid mai hɑrt aim hiər
wir ɔlweiz <runnin> əwei
ənd wi dount ivən stɑp tə θiŋk əbaut it
ðə wərldz in auər hændz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
wi də it auər oun wei,
nou mætər hwʌt ðei trai tə sei əbaut it
wiv ɡɑt auər oun plænz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
strits in mai homtɑwn sim streinǰ nau
ðei fil laik ə distənt meməri
aim ɔlweiz faitiŋ kəz ai nou jər traiiŋ
bət ju kən nevər teik ðis drim frəm mi
wir ɔlweiz <runnin> əwei
ənd wi dount ivən stɑp tə θiŋk əbaut it
ðə wərldz in auər hændz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
wi də it auər oun wei,
nou mætər hwʌt ðei trai tə sei əbaut it
wiv ɡɑt auər oun plænz, jæ
ðei dount nid tə ʌndərstænd
ðei dount nid tə ʌndərstænd <[2x]>
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!