pronunciaciones

Andy Grammer – The Good Parts-Pronunciación Letra Traducción

Andy Grammer – The Good Parts-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Andy Grammer Lyrics
“The Good Parts”

I’m sorry if I seem impatient
I’m not a fan of pleasantries
See, I get bored with the weather and what’s in the news
The topics we all hide beneath
Could not care less about your day job
The gossip or ordinary stress
See, every relationship I’ve ever loved
It starts when someone says

Show me where it hurts and give me something real
And lead me to the part of you that never really heals
And say the words that burn when they leave your mouth
You tell me your story, but don’t leave the good parts out

And tell me all about your failures
The little things that make you cry
And tell me the acts that you preach but cannot seem to practice
That leave you compromised

Show me where it hurts and give me something real
And lead me to the part of you that never really heals
And say the words that burn when they leave your mouth
You tell me your story, but don’t leave the good parts out

I’ve seen your trophies, your highlight reels
You know I would love you still if you lost it all
And I like the castle that you have built
But are you asking still to let down the wall

But show me where it hurts and give me something real
And lead me to the part of you that never really heals
And say the words that burn when they leave your mouth
Tell me your story

And show me where it hurts, yeah
Oh to the part of you that never really heals
And show me where it hurts, woah
Tell me your story, but don’t leave the good parts out
Don’t leave the good parts out

#Pronunciación de la Canción

ændi ɡræmər liriks
ðə ɡud pɑrts

aim sɑri if ai sim impeišənt
aim nɑt ə fæn əv plezəntriz
si, ai ɡet bɔrd wiθ ðə weðər ənd hwʌts in ðə nuz
ðə tɑpiks wi ɔl haid bəniθ
kəd nɑt ker les əbaut jər dei ǰɑb
ðə ɡɑsəp ɔr ɔrdəneri stres
si, evri rileišənšip aiv evᵊr lʌvd
it stɑrts hwen sʌmwən sez

šou mi hweᵊr it hərts ənd ɡiv mi sʌmθiŋ riəl
ənd led mi tə ðə pɑrt əv ju ðət nevər rili hilz
ənd sei ðə wərdz ðət bərn hwen ðei liv jər mauθ
ju tel mi jər stɔri, bət dount liv ðə ɡud pɑrts aut

ənd tel mi ɔl əbaut jər feiljərz
ðə litəl θiŋz ðət meik ju krai
ənd tel mi ði ækts ðət ju prič bət kænɑt sim tə præktis
ðət liv ju kɑmprəmaizd

šou mi hweᵊr it hərts ənd ɡiv mi sʌmθiŋ riəl
ənd led mi tə ðə pɑrt əv ju ðət nevər rili hilz
ənd sei ðə wərdz ðət bərn hwen ðei liv jər mauθ
ju tel mi jər stɔri, bət dount liv ðə ɡud pɑrts aut

aiv sin jər troufiz, jər hailait rilz
ju nou ai wud lʌv ju stil if ju lɒst it ɔl
ənd ai laik ðə kæsəl ðət ju həv bilt
bət ər ju æskiŋ stil tə let daun ðə wɒl

bət šou mi hweᵊr it hərts ənd ɡiv mi sʌmθiŋ riəl
ənd led mi tə ðə pɑrt əv ju ðət nevər rili hilz
ənd sei ðə wərdz ðət bərn hwen ðei liv jər mauθ
tel mi jər stɔri

ənd šou mi hweᵊr it hərts, jæ
ou tə ðə pɑrt əv ju ðət nevər rili hilz
ənd šou mi hweᵊr it hərts, <woah>
tel mi jər stɔri, bət dount liv ðə ɡud pɑrts aut
dount liv ðə ɡud pɑrts aut

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!