pronunciaciones

AREA21-Spaceships-Martin Garrix-Pronunciación Letra Traducción y Video

AREA21-Spaceships-Martin Garrix-Como Aprender a Cantarla

Dance when the bass hit
Dab on a spaceship
Me and all my motherfking homies going apeshit

I’m hella high, bro
I can not lie, bro

I got that motherfking look in my eye, bro
Pull up in their skirts
Got ya man thinking
Looking at us like, what’s up? (Sup?)
Spinning all these bad soldiers

Girls they showing love (hey)
How can I be down?
Everyday I’m calling up
One, two, three, four shots

We don’t give a fuck!
Ju-just left Miami (ey)
I’m-I’m-Im-I’m going back to Cali (ey)
In the club with my family (ey)

Going hard with my family
I don’t need to lie
Just to fking feel
I feel loyal, real G’s

That’s my fking crill
Party to the late night
Yes we fking do
Do we need another round?

Yes we fking do!
Yes we fking do
Ye-ye-yes we fking do
I’m higher than my penthouse

With the city view
Party to the late night
Yes we fking do
Do we need another round?

Yes we fking-
(Dance when the bass hit)
(Dab on a spaceship)

(Me and all my motherfking homies going apeshit)
(I’m hella high, bro)
(I can not lie, bro)

(I got that motherfking look in my eye, bro)

(Pull up in their skirts)
(Got ya man thinking)
(Looking at us like, what’s up, sup?)

(Spinning all these bad soldiers)
(Girls they showing love, hey)
(How can I be down?)
(Everyday I’m calling up)
(One, two, three, four shots)
(We don’t give a fuck!) I don’t need to lie
Just to fking feel

I feel loyal, real G’s
That’s my fking crill
Party to the late night
Yes we fking do

Do we need another round?
Yes we fking-
Dance when the bass hit

Dab on a spaceship
Me and all my motherfking homies going apeshit

I’m hella high, bro
I can not lie, bro
I got that motherfking look in my eye, bro
Pull up in their skirts
Got ya man thinking
Looking at us like, what’s up? (Sup?)
Spinning all these bad soldiers
Girls they showing love (hey)
How can I be down?
Everyday I’m calling up
One, two, three, four shots
We don’t give a f-

#Pronunciación de Nivel Avanzado

dæns hwen ðə bæs hit
dæb ɑn ə speisšip
mi ənd ɔl mai <motherfking> <homies> ɡouiŋ <apeshit>

aim <hella> hai, brou
ai kən nɑt lai, brou

ai ɡɑt ðət <motherfking> luk in mai ai, brou
pul ʌp in ðer skərts
ɡɑt jɑ mæn θiŋkiŋ
lukiŋ ət əz laik, hwʌts ʌp? səp?
spiniŋ ɔl ðiz bæd soulǰəz

ɡərlz ðei šouiŋ lʌv hei
hau kən ai bi daun?
evridei aim kɒliŋ ʌp
wʌn, tu, θri, fɔr šɑts

wi dount ɡiv ə fək!
<ju-just> left majæmi <ey>
<im-im-im-im> ɡouiŋ bæk tə kɑli <ey>
in ðə kləb wiθ mai fæməli <ey>

ɡouiŋ hɑrd wiθ mai fæməli
ai dount nid tə lai
ǰəst tə <fking> fil
ai fil lɔiəl, riəl ǰiz

ðæts mai <fking> kril
pɑrti tə ðə leit nait
jes wi <fking> du
də wi nid ənʌðᵊr raund?

jes wi <fking> du!
jes wi <fking> du
<ye-ye-yes> wi <fking> du
aim haiər ðən mai penthɑws

wiθ ðə siti vju
pɑrti tə ðə leit nait
jes wi <fking> du
də wi nid ənʌðᵊr raund?

jes wi <fking->
dæns hwen ðə bæs hit
dæb ɑn ə speisšip

mi ənd ɔl mai <motherfking> <homies> ɡouiŋ <apeshit>
aim <hella> hai, brou
ai kən nɑt lai, brou

ai ɡɑt ðət <motherfking> luk in mai ai, brou

pul ʌp in ðer skərts
ɡɑt jɑ mæn θiŋkiŋ
lukiŋ ət əz laik, hwʌts ʌp, səp?

spiniŋ ɔl ðiz bæd soulǰəz
ɡərlz ðei šouiŋ lʌv, hei
hau kən ai bi daun?
evridei aim kɒliŋ ʌp
wʌn, tu, θri, fɔr šɑts
wi dount ɡiv ə fək! ai dount nid tə lai
ǰəst tə <fking> fil

ai fil lɔiəl, riəl ǰiz
ðæts mai <fking> kril
pɑrti tə ðə leit nait
jes wi <fking> du

də wi nid ənʌðᵊr raund?
jes wi <fking->
dæns hwen ðə bæs hit

dæb ɑn ə speisšip
mi ənd ɔl mai <motherfking> <homies> ɡouiŋ <apeshit>

aim <hella> hai, brou
ai kən nɑt lai, brou
ai ɡɑt ðət <motherfking> luk in mai ai, brou
pul ʌp in ðer skərts
ɡɑt jɑ mæn θiŋkiŋ
lukiŋ ət əz laik, hwʌts ʌp? səp?
spiniŋ ɔl ðiz bæd soulǰəz
ɡərlz ðei šouiŋ lʌv hei
hau kən ai bi daun?
evridei aim kɒliŋ ʌp
wʌn, tu, θri, fɔr šɑts
wi dount ɡiv ə ef

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!