Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Aretha Franklin-Do Right Woman-Do Right Man-Pronunciación Letra Traducción y Video

Aretha Franklin-Do Right Woman-Do Right Man-Como Aprender a Cantarla

ARETHA FRANKLIN LYRICS
“Do Right Woman, Do Right Man”

Take me to heart
And I’ll always love you
And nobody can make me do wrong
Take me for granted
Leaving love unshown
Makes will power weak
And temptation strong

A woman’s only human
You should understand
She’s not just a plaything
She’s flesh and blood
Just like her man

If you want a do right
All days woman
You’ve gotta be a do right
All night man

Yeah, yeah
They say that it’s a man’s world
But you can’t prove that by me
And as long as we’re together baby
Show some respect for me

If you want a do right
All days woman
You’ve gotta be a do right
All night man

A woman’s only human
This you should understand
She’s not just a plaything
She’s flesh and blood
Just like her man

If you want a do right
All days woman
You’ve gotta be a do right
All nights man
You’ve gotta be a do right
All nights man

#Pronunciación de Nivel Avanzado

əriθə fræŋklin liriks
də rait wumən, də rait mæn

teik mi tə hɑrt
ənd ail ɔlweiz lʌv ju
ənd noubədi kən meik mi də rɒŋ
teik mi fər ɡræntəd
liviŋ lʌv <unshown>
meiks wəl pauər wik
ənd temteišən strɒŋ

ə wumənz ounli hjumən
ju šəd ʌndərstænd
šiz nɑt ǰəst ə pleiθiŋ
šiz fleš ənd bləd
ǰəst laik hər mæn

if ju wɑnt ə də rait
ɔl deiz wumən
juv ɡɑtə bi ə də rait
ɔl nait mæn

jæ, jæ
ðei sei ðət its ə mænz wərld
bət ju kænt pruv ðət bai mi
ənd əz lɔŋ əz wir təɡeðər beibi
šou səm rəspekt fər mi

if ju wɑnt ə də rait
ɔl deiz wumən
juv ɡɑtə bi ə də rait
ɔl nait mæn

ə wumənz ounli hjumən
ðis ju šəd ʌndərstænd
šiz nɑt ǰəst ə pleiθiŋ
šiz fleš ənd bləd
ǰəst laik hər mæn

if ju wɑnt ə də rait
ɔl deiz wumən
juv ɡɑtə bi ə də rait
ɔl naits mæn
juv ɡɑtə bi ə də rait
ɔl naits mæn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!