como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Ariana Grande – Social House – boyfriend- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Ariana Grande – Social House – boyfriend- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

 

Ariana Grande & Social House Lyrics
“Boyfriend”

[Ariana Grande:]
I’m a motherfuckin’ train wreck
I don’t wanna be too much
But I don’t wanna miss your touch
And you don’t seem to give a fuck
I don’t wanna keep you waiting
But I do just what I have to do
And I might not be the one for you
But you ain’t about to have no boo

‘Cause I know we be so complicated
But we be so smitten, it’s crazy
I can’t have what I want, but neither can you

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
But you don’t want me to see nobody else
And I don’t want you to see nobody
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
But you don’t want me to touch nobody else
Baby, we ain’t gotta tell nobody

[Mikey:]
Even though you ain’t mine, I promise the way we fight
Make me honestly feel like we just in love
‘Cause, baby, when push comes to shove
Damn, baby, I’m a train wreck too (Too)
I lose my mind when it comes to you
I take time with the ones I choose
And I don’t want a smile if it ain’t from you, yeah

I know we’d be so complicated
Lovin’ you sometimes drive me crazy
‘Cause I can’t have what I want and neither can you

[Ariana Grande:]
You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
But you don’t want me to see nobody else
And I don’t want you to see nobody
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
But you don’t want me to touch nobody else
Baby, we ain’t gotta tell nobody

[Scootie (Ariana Grande):]
I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)
But I can’t be with you ‘cause I got issues
Yeah, on the surface, seem like it’s easy
Careful with words, but it’s still hard to read me
Stress high when the trust low (Mmm)
Bad vibes, where’d the fun go? (Oh)
Try to open up and love more (Love more)
Try to open up and love more

[Scootie & Ariana Grande:]
If you were my boyfriend
And you were my girlfriend
I probably wouldn’t see nobody else
But I can’t guarantee that by myself

[Ariana Grande:]
You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)
But you don’t want me to see nobody else (Nobody)
And I don’t want you to see nobody
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)
You ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)
But you don’t want me to see nobody else
And I don’t want you to see nobody
But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)
And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)
But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)
Baby, we ain’t gotta tell nobody

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

ariænə ɡrænd ənd soušəl haus liriks
bɔifrend

<[ariana> ɡrænd: <]>
aim ə <motherfuckin> trein rek
ai dount wɑnə bi tu mʌč
bət ai dount wɑnə mis jər təč
ənd ju dount sim tə ɡiv ə fək
ai dount wɑnə kip ju weitiŋ
bət ai də ǰəst hwʌt ai həv tə du
ənd ai mait nɑt bi ðə wʌn fər ju
bət ju eint əbaut tə həv nou bu

kəz ai nou wi bi sou kɑmpləketəd
bət wi bi sou smitən, its kreizi
ai kænt həv hwʌt ai wɑnt, bət niðər kən ju

ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə si noubədi els
ənd ai dount wɑnt ju tə si noubədi
bət ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə təč noubədi els
beibi, wi eint ɡɑtə tel noubədi

<[mikey>: <]>
ivən ðou ju eint main, ai prɑməs ðə wei wi fait
meik mi ɑnəstli fil laik wi ǰəst in lʌv
kəz, beibi, hwen puš kəmz tə šəv
dæm, beibi, aim ə trein rek tu tu
ai luz mai maind hwen it kəmz tə ju
ai teik taim wiθ ðə wʌnz ai čuz
ənd ai dount wɑnt ə smail if it eint frəm ju, jæ

ai nou wid bi sou kɑmpləketəd
lovin ju səmtaimz draiv mi kreizi
kəz ai kænt həv hwʌt ai wɑnt ənd niðər kən ju

<[ariana> ɡrænd: <]>
ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə si noubədi els
ənd ai dount wɑnt ju tə si noubədi
bət ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə təč noubədi els
beibi, wi eint ɡɑtə tel noubədi

<[scootie> ariænə ɡrænd: <]>
ai wɑnə kis ju jæ, dount wɑnə mis ju jæ
bət ai kænt bi wiθ ju kəz ai ɡɑt išuz
jæ, ɑn ðə sərfəs, sim laik its izi
kerfəl wiθ wərdz, bət its stil hɑrd tə rid mi
stres hai hwen ðə trəst lou θri θauzənd
bæd vaibz, werd ðə fən ɡou? ou
trai tə oupən ʌp ənd lʌv mɔr lʌv mɔr
trai tə oupən ʌp ənd lʌv mɔr

<[scootie> ənd ariænə ɡrænd: <]>
if ju wər mai bɔifrend
ənd ju wər mai ɡərlfrend
ai prɑbəbli wudənt si noubədi els
bət ai kænt ɡerənti ðət bai maiself

<[ariana> ɡrænd: <]>
ju eint mai bɔifrend bɔifrend, ju eint mai bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend, ai eint jər ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə si noubədi els noubədi
ənd ai dount wɑnt ju tə si noubədi
bət ju eint mai bɔifrend bɔifrend, ju nou ju eint mai bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend, jæ, θri θauzənd
bət ju dount wɑnt mi tə təč noubədi els noubədi
beibi, wi eint ɡɑtə tel noubədi ou jæ
ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend
bət ju dount wɑnt mi tə si noubədi els
ənd ai dount wɑnt ju tə si noubədi
bət ju eint mai bɔifrend bɔifrend
ənd ai eint jər ɡərlfrend ɡərlfrend, jæ
bət ju dount wɑnt mi tə təč noubədi els noubədi
beibi, wi eint ɡɑtə tel noubədi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!