pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Ariana Grande – thank u, next-Pronunciación Letra Traducción

Ariana Grande – thank u, next-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ariana Grande Lyrics
“thank u, next”

Thought I’d end up with Sean
But he wasn’t a match
Wrote some songs about Ricky
Now I listen and laugh
Even almost got married
And for Pete, I’m so thankful
Wish I could say, “Thank you” to Malcolm
‘Cause he was an angel

One taught me love
One taught me patience
And one taught me pain
Now, I’m so amazing
Say I’ve loved and I’ve lost
But that’s not what I see
So, look what I got
Look what you taught me
And for that, I say

Thank you, next (Next)
Thank you, next (Next)
Thank you, next
I’m so fuckin’ grateful for my ex
Thank you, next (Next)
Thank you, next (Next)
Thank you, next (Next)
I’m so fuckin’…

Spend more time with my friends
I ain’t worried ‘bout nothin’
Plus, I met someone else
We havin’ better discussions
I know they say I move on too fast
But this one gon’ last
‘Cause her name is Ari
And I’m so good with that (So good with that)

She taught me love (Love)
She taught me patience (Patience)
How she handles pain (Pain)
That shit’s amazing (Yeah, she’s amazing)
I’ve loved and I’ve lost (Yeah, yeah)
But that’s not what I see (Yeah, yeah)
‘Cause look what I’ve found (Yeah, yeah)
Ain’t no need for searching, and for that, I say

Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next (Thank you)
I’m so fuckin’ grateful for my ex
Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next (Said thank you, next)
Thank you, next (Next)
I’m so fuckin’ grateful for my ex

Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
I’m so fucking…

One day I’ll walk down the aisle
Holding hands with my mama
I’ll be thanking my dad
‘Cause she grew from the drama
Only wanna do it once, real bad
Gon’ make that shit last
God forbid something happens
Least this song is a smash (Song is a smash)

I’ve got so much love (Love)
Got so much patience (Patience)
I’ve learned from the pain (Pain)
I turned out amazing (Turned out amazing)
Say I’ve loved and I’ve lost (Yeah, yeah)
But that’s not what I see (Yeah, yeah)
‘Cause look what I’ve found (Yeah, yeah)
Ain’t no need for searching
And for that, I say

Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next
I’m so fuckin’ grateful for my ex
Thank you, next (Thank you, next)
Thank you, next (Said thank you, next)
Thank you, next (Next)
I’m so fuckin’ grateful for my ex

Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee
Thank you, next
Thank you, next
Thank you, next
Yeah, yee

#Pronunciación de la Canción

ariænə ɡrænd liriks
θæŋk ju, nekst

θɔt aid end ʌp wiθ šɒn
bət hi wɑzənt ə mæč
rout səm sɒŋz əbaut riki
nau ai lisən ənd læf
ivən ɔlmoust ɡɑt merid
ənd fər pit, aim sou θæŋkfəl
wiš ai kəd sei, θæŋk ju tə mælkəm
kəz hi wəz ən einǰəl

wʌn tɒt mi lʌv
wʌn tɒt mi peišəns
ənd wʌn tɒt mi pein
nau, aim sou əmeiziŋ
sei aiv lʌvd ənd aiv lɒst
bət ðæts nɑt hwʌt ai si
sou, luk hwʌt ai ɡɑt
luk hwʌt ju tɒt mi
ənd fər ðæt, ai sei

θæŋk ju, nekst nekst
θæŋk ju, nekst nekst
θæŋk ju, nekst
aim sou <fuckin> ɡreitfəl fər mai eks
θæŋk ju, nekst nekst
θæŋk ju, nekst nekst
θæŋk ju, nekst nekst
aim sou <fuckin>…

spend mɔr taim wiθ mai frendz
ai eint wərid baut nəθən
pləs, ai met sʌmwən els
wi <havin> betər diskəšənz
ai nou ðei sei ai muv ɑn tu fæst
bət ðis wʌn <gon> læst
kəz hər neim z ɑri
ənd aim sou ɡud wiθ ðət sou ɡud wiθ ðæt

ši tɒt mi lʌv lʌv
ši tɒt mi peišəns peišəns
hau ši hændəlz pein pein
ðət šitiz əmeiziŋ jæ, šiz əmeiziŋ
aiv lʌvd ənd aiv lɒst jæ, jæ
bət ðæts nɑt hwʌt ai si jæ, jæ
kəz luk hwʌt aiv faund jæ, jæ
eint nou nid fər sərčiŋ, ənd fər ðæt, ai sei

θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst θæŋk ju
aim sou <fuckin> ɡreitfəl fər mai eks
θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst sed θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst nekst
aim sou <fuckin> ɡreitfəl fər mai eks

θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
aim sou fʌkiŋ…

wʌn dei ail wɑk daun ði ail
houldiŋ hændz wiθ mai mɑmə
ail bi θæŋkiŋ mai dæd
kəz ši ɡru frəm ðə drɑmə
ounli wɑnə də it wəns, riəl bæd
<gon> meik ðət šit læst
ɡɑd fərbid sʌmθiŋ hæpənz
list ðis sɒŋ z ə smæš sɒŋ z ə smæš

aiv ɡɑt sou mʌč lʌv lʌv
ɡɑt sou mʌč peišəns peišəns
aiv lərnd frəm ðə pein pein
ai tərnd aut əmeiziŋ tərnd aut əmeiziŋ
sei aiv lʌvd ənd aiv lɒst jæ, jæ
bət ðæts nɑt hwʌt ai si jæ, jæ
kəz luk hwʌt aiv faund jæ, jæ
eint nou nid fər sərčiŋ
ənd fər ðæt, ai sei

θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
aim sou <fuckin> ɡreitfəl fər mai eks
θæŋk ju, nekst θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst sed θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst nekst
aim sou <fuckin> ɡreitfəl fər mai eks

θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
jæ, ji
θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
θæŋk ju, nekst
jæ, ji

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!