pronunciaciones

Asking Alexandria-The Final Episode-Pronunciación Letra Traducción

Asking Alexandria-The Final Episode-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Asking Alexandria Lyrics
“The Final Episode (Let’s Change The Channel)”

Oh my God.
Oh my God.
If only he knew,
If only he knew,
If only he knew about the world without the bullshit and the lies,
We could’ve saved him.
They could’ve saved me.
But instead I’m here drowning in my own fucking mind,
And I’ll be damned if you’re the death of me.

Blood and ink stain the walls.
Silently with bloodied knuckles, I carry on
Hoping it’s not too wrong.
You said the nights were far too long.
‘Honey, it’s just the start of it.’

Oh my God.
If only he knew.
Oh my God.
If only he knew.
If only he knew!
If only he knew.

Just stand up and scream.
The tainted clock is counting down.
(Faster and fast!)
You gave in to me.
Would you say the nights are far too long now?
(Faster, and faster and fast!)
(My God!)

Oh my God!
Oh my fucking God!

The tears that stain my cheek make me look weak!
I wear them proudly!
I wear them proud!

Just stand up and scream.
The tainted clock is counting down.
(Faster and fast!)
You gave in to me.
Would you say the nights are far too long now?
(Faster, and faster and fast!)

[x2:]
Your knife,
My back!
My gun,
Your head!

You need a doctor baby,
You scared?
You need a doctor baby,
You scared?
You need a doctor baby,
You scared?
You need a doctor baby,
You scared?
You scared,
You scared?
Yeah!
You need a doctor baby,
You scared?
You need a doctor baby,
You scared?
You need a doctor baby!
You need a doctor baby!
You scared?

#Pronunciación de la Canción

 

æskiŋ æləgzændriə liriks
ðə fainəl episoud lets čeinǰ ðə čænəl
ou mai ɡɑd.
ou mai ɡɑd.
if ounli hi nu,
if ounli hi nu,
if ounli hi nu əbaut ðə wərld wiðaut ðə bulšit ənd ðə laiz,
wi kudəv seivd im.
ðei kudəv seivd mi.
bət insted aim hiər drauniŋ in mai oun fʌkiŋ maind,
ənd ail bi dæmd if jər ðə deθ əv mi.
bləd ənd iŋk stein ðə wɒlz.
sailəntli wiθ blədid nʌkəlz, ai kæri ɑn
houpiŋ its nɑt tu rɒŋ.
ju sed ðə naits wər fɑr tu lɔŋ.
hʌni, its ǰəst ðə stɑrt əv it. <>
ou mai ɡɑd.
if ounli hi nu.
ou mai ɡɑd.
if ounli hi nu.
if ounli hi nu!
if ounli hi nu.
ǰəst stænd ʌp ənd skrim.
ðə teintəd klɑk s kauntiŋ daun.
fæstər ənd fæst!
ju ɡeiv in tə mi.
wud ju sei ðə naits ər fɑr tu lɔŋ nau?
fæstər, ənd fæstər ənd fæst!
mai ɡɑd!
ou mai ɡɑd!
ou mai fʌkiŋ ɡɑd!
ðə tirz ðət stein mai čik meik mi luk wik!
ai wer ðəm praudli!
ai wer ðəm praud!
ǰəst stænd ʌp ənd skrim.
ðə teintəd klɑk s kauntiŋ daun.
fæstər ənd fæst!
ju ɡeiv in tə mi.
wud ju sei ðə naits ər fɑr tu lɔŋ nau?
fæstər, ənd fæstər ənd fæst!
<[x2>: <]>
jər naif,
mai bæk!
mai ɡən,
jər hed!
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju skerd,
ju skerd?
jæ!
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju nid ə dɑktər beibi,
ju skerd?
ju nid ə dɑktər beibi!
ju nid ə dɑktər beibi!
ju skerd?
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!