como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

AURORA – Runaway-Pronunciación Letra Traducción

AURORA – Runaway-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

AURORA Lyrics
“Runaway”

I was listening to the ocean
I saw a face in the sand
But when I picked it up
Then it vanished away from my hands
I had a dream I was seven
Climbing my way in a tree
I saw a piece of heaven
Waiting, impatient, for me

And I was running far away
Would I run off the world someday?
Nobody knows, nobody knows
And I was dancing in the rain
I felt alive and I can’t complain
But now take me home
Take me home where I belong
I can’t take it anymore

I was painting a picture
The picture was a painting of you
And for a moment I thought you were here
But then again, it wasn’t true
And all this time I have been lying
Oh, lying in secret to myself
I’ve been putting sorrow on the farthest place on my shelf

And I was running far away
Would I run off the world someday?
Nobody knows, nobody knows
And I was dancing in the rain
I felt alive and I can’t complain
But now take me home
Take me home where I belong
I got no other place to go
Now take me home
Take me home where I belong
I got no other place to go
Now take me home
Take me home where I belong
I can’t take it anymore

But I kept running for a soft place to fall
And I kept running for a soft place to fall
And I kept running for a soft place to fall
And I kept running for a soft place to fall

And I was running far away
Would I run off the world someday?
But now take me home
Take me home where I belong
I got no other place to go
Now take me home
Take me home where I belong
I got no other place to go

Now take me home, home where I belong
Now take me home, home where I belong
Now take me home, home where I belong
Now take me home, home where I belong

I can’t take it anymore

#Pronunciación de la Canción

ərɔrə liriks
rʌnəwe
ai wəz lisəniŋ tə ði oušən
ai sɔ ə feis in ðə sænd
bət hwen ai pikt it ʌp
ðen it væništ əwei frəm mai hændz
ai həd ə drim ai wəz sevən
klaimiŋ mai wei in ə tri
ai sɔ ə pis əv hevən
weitiŋ, impeišənt, fər mi
ənd ai wəz rʌniŋ fɑr əwei
wud ai rən ɒf ðə wərld sʌmde?
noubədi nouz, noubədi nouz
ənd ai wəz dænsiŋ in ðə rein
ai felt əlaiv ənd ai kænt kəmplein
bət nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai kænt teik it enimɔr
ai wəz peintiŋ ə pikčər
ðə pikčər wəz ə peintiŋ əv ju
ənd fər ə moumənt ai θɔt ju wər hiər
bət ðen əɡen, it wɑzənt tru
ənd ɔl ðis taim ai həv bin laiiŋ
ou, laiiŋ in sikrət tə maiself
aiv bin putiŋ sɑrou ɑn ðə fɑrðəst pleis ɑn mai šelf
ənd ai wəz rʌniŋ fɑr əwei
wud ai rən ɒf ðə wərld sʌmde?
noubədi nouz, noubədi nouz
ənd ai wəz dænsiŋ in ðə rein
ai felt əlaiv ənd ai kænt kəmplein
bət nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai ɡɑt nou ʌðᵊr pleis tə ɡou
nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai ɡɑt nou ʌðᵊr pleis tə ɡou
nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai kænt teik it enimɔr
bət ai kept rʌniŋ fər ə sɑft pleis tə fɑl
ənd ai kept rʌniŋ fər ə sɑft pleis tə fɑl
ənd ai kept rʌniŋ fər ə sɑft pleis tə fɑl
ənd ai kept rʌniŋ fər ə sɑft pleis tə fɑl
ənd ai wəz rʌniŋ fɑr əwei
wud ai rən ɒf ðə wərld sʌmde?
bət nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai ɡɑt nou ʌðᵊr pleis tə ɡou
nau teik mi houm
teik mi houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai ɡɑt nou ʌðᵊr pleis tə ɡou
nau teik mi houm, houm hweᵊr ai bilɔŋ
nau teik mi houm, houm hweᵊr ai bilɔŋ
nau teik mi houm, houm hweᵊr ai bilɔŋ
nau teik mi houm, houm hweᵊr ai bilɔŋ
ai kænt teik it enimɔr
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!