pronunciaciones

Austin Mahone-Lady-Pitbull-Pronunciación Letra Traducción y Video

Austin Mahone-Lady-Pitbull-Curso de Inglés Gratis

AUSTIN MAHONE LYRICS
“Lady”
(feat. Pitbull)

[Pitbull:]
This is for the beautiful girls around the world
Mr. Worldwide
This is for the beautiful girls around the world
Austin M., talk to ‘em

[Austin Mahone:]
Lady, hear me tonight
‘Cause my feeling, is just so right
As we dance, by the moonlight
Can’t you see, you’re my delight?
Lady, I just feel like
I won’t get you, out of my mind
I feel love, for the first time
And I know that it’s true, I can tell by the look in your eyes

I don’t know your game, but it’s magic
I like how it feels when we’re dancing
Just let go, don’t make it a challenge baby, yeah baby
So give me yours and girl I’ll give you mine
Show me something for I spend some time
‘Cause I got love I wanna make all night
With you baby, with you baby

Lady, hear me tonight
‘Cause my feeling, is just so right
As we dance, by the moonlight
Can’t you see, you’re my delight?
Lady, I just feel like
I won’t get you, out of my mind
I feel love, for the first time
And I know that it’s true, I can tell by the look in your eyes

[Pitbull:]
Now I’m back in the love alert
Laidback, open up, now it’s my turn
Let me make sure that you feel right, feel good
Feel wet, feel freaky, feel nasty, feel wood
It’s all good, we can keep it on the low, hush hush
I made it skate skate skate, no rush
We can make straight love or straight fuck
As long as EPT say no plus
(Lady)
Lately, I’ve been thinkin’ ‘bout you my baby
I’ve been thinkin’ bout sexin’ you crazy
I’ve been thinkin’ ‘bout doin’ the things you shouldn’t do
Like in a bathroom star with a car
On the dancefloor, over the bar
Or next time in L.A., pull over, get off, and you feel me right next to my Hollywood star
Play with it

[Austin Mahone:]
Lady, hear me tonight
‘Cause my feeling, is just so right
As we dance, by the moonlight
Can’t you see, you’re my delight?
Lady, I just feel like
I won’t get you, out of my mind
I feel love, for the first time
And I know that it’s true, I can tell by the look in your eyes

Lady…

Lady, hear me tonight
‘Cause my feeling, is just so right
As we dance, by the moonlight
Can’t you see, you’re my delight?
Lady, I just feel like
I won’t get you, out of my mind
I feel love, for the first time
And I know that it’s true, I can tell by the look in your eyes

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ɒstən mæhən liriks
leidi
fit. pitbul

<[pitbull>: <]>
ðis iz fər ðə bjutəfəl ɡərlz əraund ðə wərld
mistər. wərldwaid
ðis iz fər ðə bjutəfəl ɡərlz əraund ðə wərld
ɒstən em., tɔk tə <em>

<[austin> mæhən: <]>
leidi, hir mi tənait
kəz mai filiŋ, iz ǰəst sou rait
əz wi dæns, bai ðə munlait
kænt ju si, jər mai dəlait?
leidi, ai ǰəst fil laik
ai wount ɡet ju, aut əv mai maind
ai fil lʌv, fər ðə fərst taim
ənd ai nou ðət its tru, ai kən tel bai ðə luk in jər aiz

ai dount nou jər ɡeim, bət its mæǰik
ai laik hau it filz hwen wir dænsiŋ
ǰəst let ɡou, dount meik it ə čælənǰ beibi, jæ beibi
sou ɡiv mi jurz ənd ɡərl ail ɡiv ju main
šou mi sʌmθiŋ fər ai spend səm taim
kəz ai ɡɑt lʌv ai wɑnə meik ɔl nait
wiθ ju beibi, wiθ ju beibi

leidi, hir mi tənait
kəz mai filiŋ, iz ǰəst sou rait
əz wi dæns, bai ðə munlait
kænt ju si, jər mai dəlait?
leidi, ai ǰəst fil laik
ai wount ɡet ju, aut əv mai maind
ai fil lʌv, fər ðə fərst taim
ənd ai nou ðət its tru, ai kən tel bai ðə luk in jər aiz

<[pitbull>: <]>
nau aim bæk in ðə lʌv ələrt
<laidback>, oupən ʌp, nau its mai tərn
let mi meik šur ðət ju fil rait, fil ɡud
fil wet, fil friki, fil næsti, fil wud
its ɔl ɡud, wi kən kip it ɑn ðə lou, həš həš
ai meid it skeit skeit skeit, nou rəš
wi kən meik streit lʌv ɔr streit fək
əz lɔŋ əz <ept> sei nou pləs
leidi
leitli, aiv bin θiŋkən baut ju mai beibi
aiv bin θiŋkən baut <sexin> ju kreizi
aiv bin θiŋkən baut <doin> ðə θiŋz ju šudənt du
laik in ə bæθrum stɑr wiθ ə kɑr
ɑn ðə <dancefloor>, ouvᵊr ðə bɑr
ɔr nekst taim in el. ei., pul ouvᵊr, ɡet ɒf, ənd ju fil mi rait nekst tə mai hɑliwud stɑr
plei wiθ it

<[austin> mæhən: <]>
leidi, hir mi tənait
kəz mai filiŋ, iz ǰəst sou rait
əz wi dæns, bai ðə munlait
kænt ju si, jər mai dəlait?
leidi, ai ǰəst fil laik
ai wount ɡet ju, aut əv mai maind
ai fil lʌv, fər ðə fərst taim
ənd ai nou ðət its tru, ai kən tel bai ðə luk in jər aiz

leidi…

leidi, hir mi tənait
kəz mai filiŋ, iz ǰəst sou rait
əz wi dæns, bai ðə munlait
kænt ju si, jər mai dəlait?
leidi, ai ǰəst fil laik
ai wount ɡet ju, aut əv mai maind
ai fil lʌv, fər ðə fərst taim
ənd ai nou ðət its tru, ai kən tel bai ðə luk in jər aiz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!