Ava Max – Sweet but Psycho-Pronunciación Letra Traducción

Ava Max – Sweet but Psycho-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ava Max Lyrics
“Sweet But Psycho”


Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

She’ll make you curse, but she a blessing
She’ll rip your shirt within a second
You’ll be coming back, back for seconds
With your plate, you just can’t help it

No, no, you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No, no”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

See, someone said, don’t drink her potions
She’ll kiss your neck with no emotions
When she’s mean, you know you love it
‘Cause she tastes so sweet, don’t sugar coat it

No, no, you’ll play along
Let her lead you on, on, on
You’ll be saying, “No (no, no, no, no), no (no, no)”
Then saying, “Yes, yes, yes”
‘Cause she messin’ with your head

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

You’re just like me, you’re out your mind
I know it’s strange, we’re both the crazy kind
You’re tellin’ me that I’m insane
Boy, don’t pretend that you don’t love the pain

Oh, she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”
Oh, she’s hot but a psycho
So left but she’s right though
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

Grab a cop gun kinda crazy
She’s poison but tasty
Yeah, people say, “Run, don’t walk away”
‘Cause she’s sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin’
“I’m-ma-ma-ma out ma mind”

#Pronunciación de la Canción

eivə mæks liriks
swit bət saikou

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

šil meik ju kərs, bət ši ə blesiŋ
šil rip jər šərt wiðin ə sekənd
jul bi kʌmiŋ bæk, bæk fər sekəndz
wiθ jər pleit, ju ǰəst kænt help it

nou, nou, jul plei əlɔŋ
let hər led ju ɑn, ɑn, ɑn
jul bi seiiŋ, nou, nou
ðen seiiŋ, jes, jes, jes
kəz ši <messin> wiθ jər hed

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

si, sʌmwən sed, dount driŋk hər poušənz
šil kis jər nek wiθ nou imoušənz
hwen šiz min, ju nou ju lʌv it
kəz ši teists sou swit, dount šuɡər kout it

nou, nou, jul plei əlɔŋ
let hər led ju ɑn, ɑn, ɑn
jul bi seiiŋ, nou nou, nou, nou, nou, nou nou, nou
ðen seiiŋ, jes, jes, jes
kəz ši <messin> wiθ jər hed

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

jər ǰəst laik mi, jər aut jər maind
ai nou its streinǰ, wir bouθ ðə kreizi kaind
jər <tellin> mi ðət aim insein
bɔi, dount pritend ðət ju dount lʌv ðə pein

ou, šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind
ou, šiz hɑt bət ə saikou
sou left bət šiz rait ðou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

ɡræb ə kɑp ɡən kində kreizi
šiz pɔizən bət teisti
jæ, pipəl sei, rən, dount wɑk əwei
kəz šiz swit bət ə saikou
ə litəl bit saikou
ət nait ši <screamin>
<im-ma-ma-ma> aut mɑ maind

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja tu Pedido, es decir la canción que no encuentras en nuestro Portal. La publicaremos en menos de 24 horas!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con un Asterisco *