pronunciaciones

Avicii – Friend Of Mine-Vargas & Lagola -Pronunciación Letra Traducción

Avicii – Friend Of Mine-Vargas & Lagola -Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

[Verse 1]
Hey
Do you remember we said, “Hello”?
And you asked me about my Levi’s T-shirt
Said, “You are a friend of mine”
My, oh my
You must have saved me about a thousand times
I wouldn’t be the one I am today
If you hadn’t been a friend of mine

[Chorus]
I ain’t misbehaving
I’m just telling you the truth
Take my love for granted
Yeah, I’ll give it all to you
Made me count for something
Yeah, I feel it in my heart
God only knows what I’d have been if you hadn’t been

[Post-Chorus/Drop]
A friend of mine

[Verse 2]
Hey
Hey, hey, hey, hey
I haven’t seen you around since high school
How you doin’, do you still remember me?
Are you still a friend of mine?
Guess you’re still a friend of mine
Guess you’re still a friend of mine
Now I see
I see
Why I get nervous when you look at me
It’s like your eyes are trying to tell me something
That you’re more than just a friend of mine
That you’re more than just a friend of mine, oh my

[Chorus]
I ain’t misbehaving
I’m just telling you the truth
Take my love for granted
Yeah, I’ll give it all to you
Made me count for something
Yeah, I feel it in my heart
God only knows what I’d have been if you hadn’t been

[Post-Chorus/Drop]
A friend of mine

#Pronunciación de la Canción

<[verse> <1]>
hei
də ju rəmembər wi sed, həlou?
ənd ju æskt mi əbaut mai livaiz tišərt
sed, ju ər ə frend əv main
mai, ou mai
ju məst həv seivd mi əbaut ə θauzənd taimz
ai wudənt bi ðə wʌn ai əm tədei
if ju hædənt bin ə frend əv main

<[chorus]>
ai eint misbəheiviŋ
aim ǰəst teliŋ ju ðə truθ
teik mai lʌv fər ɡræntəd
jæ, ail ɡiv it ɔl tə ju
meid mi kaunt fər sʌmθiŋ
jæ, ai fil it in mai hɑrt
ɡɑd ounli nouz hwʌt aid həv bin if ju hædənt bin

<[post-chorus> <drop]>
ə frend əv main

<[verse> <2]>
hei
hei, hei, hei, hei
ai hævənt sin ju əraund sins hai skul
hau ju <doin>, də ju stil rəmembər mi?
ər ju stil ə frend əv main?
ɡes jər stil ə frend əv main
ɡes jər stil ə frend əv main
nau ai si
ai si
wai ai ɡet nərvəs hwen ju luk ət mi
its laik jər aiz ər traiiŋ tə tel mi sʌmθiŋ
ðət jər mɔr ðən ǰəst ə frend əv main
ðət jər mɔr ðən ǰəst ə frend əv main, ou mai

<[chorus]>
ai eint misbəheiviŋ
aim ǰəst teliŋ ju ðə truθ
teik mai lʌv fər ɡræntəd
jæ, ail ɡiv it ɔl tə ju
meid mi kaunt fər sʌmθiŋ
jæ, ai fil it in mai hɑrt
ɡɑd ounli nouz hwʌt aid həv bin if ju hædənt bin

<[post-chorus> <drop]>
ə frend əv main

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!