como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Avril Lavigne – Complicated-Pronunciación Letra Traducción

Avril Lavigne – Complicated-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Avril Lavigne Lyrics
“Complicated”

Uh huh, life’s like this
Uh huh, uh huh, that’s the way it is
‘Cause life’s like this
Uh huh, uh huh that’s the way it is

Chill out, what you yellin’ for?
Lay back, it’s all been done before
And if you could only let it be
You will see
I like you the way you are
When we’re drivin’ in your car
And you’re talking to me one on one
But you’ve become…

Somebody else ‘round everyone else
You’re watching your back like you can’t relax
You’re tryin’ to be cool
You look like a fool to me
Tell me

Why do you have to go and make things so complicated?
I see the way you’re acting like you’re somebody else
Gets me frustrated
Life’s like this
You, you fall and you crawl and you break
And you take what you get and you turn it into honesty
You promised me I’m never gonna find you fake it
No, no, no

You come over unannounced
Dressed up like you’re somethin’ else
Where you are ain’t where it’s at
You see you’re making me laugh out
When you strike your pose
Take off all your preppy clothes
You know you’re not fooling anyone
When you’ve become…

Somebody else ‘round everyone else
You’re watchin’ your back like you can’t relax
You’re tryin’ to be cool
You look like a fool to me
Tell me

Why do you have to go and make things so complicated?
I see the way you’re acting like you’re somebody else
Gets me frustrated
Life’s like this
You, you fall and you crawl and you break
And you take what you get and you turn it into honesty
You promised me I’m never gonna find you fake it
No, no, no

No, no, no
No, no, no
No, no, no

Chill out, what you yellin’ for?
Lay back, it’s all been done before
And if you could only let it be
You will see…

Somebody else ‘round everyone else
You’re watching your back like you can’t relax
You’re trying to be cool,
You look like a fool to me
Tell me

Why do you have to go and make things so complicated?
I see the way you’re acting like you’re somebody else
Gets me frustrated
Life’s like this
You, you fall and you crawl and you break
And you take what you get and you turn it into honesty
You promised me I’m never gonna find you fake it
No no

Why do you have to go and make things so complicated? (yeah, yeah)
I see the way you’re acting like you’re somebody else
Gets me frustrated
Life’s like this
You, you fall and you crawl and you break
And you take what you get and you turn it into honesty
You promised me I’m never gonna find you fake it
No no no

#Pronunciación de la Canción

ævril ləvinj liriks
kɑmpləketəd
ə hə, laifs laik ðis
ə hə, ə hə, ðæts ðə wei it iz
kəz laifs laik ðis
ə hə, ə hə ðæts ðə wei it iz
čil aut, hwʌt ju jelin fɔr?
lei bæk, its ɔl bin dən bifɔr
ənd if ju kəd ounli let it bi
ju wəl si
ai laik ju ðə wei ju ɑr
hwen wir <drivin> in jər kɑr
ənd jər tɔkiŋ tə mi wʌn ɑn wʌn
bət juv bikʌm…
sʌmbɑdi els raund evriwʌn els
jər wɑčiŋ jər bæk laik ju kænt rəlæks
jər <tryin> tə bi kul
ju luk laik ə ful tə mi
tel mi
wai də ju həv tə ɡou ənd meik θiŋz sou kɑmpləketəd?
ai si ðə wei jər æktiŋ laik jər sʌmbɑdi els
ɡets mi frəstretəd
laifs laik ðis
ju, ju fɑl ənd ju krɒl ənd ju breik
ənd ju teik hwʌt ju ɡet ənd ju tərn it intu ɑnəsti
ju prɑməst mi aim nevər ɡɑnə faind ju feik it
nou, nou, nou
ju kəm ouvᵊr ʌnənaunst
drest ʌp laik jər sʌmθiŋ els
hweᵊr ju ər eint hweᵊr its æt
ju si jər meikiŋ mi læf aut
hwen ju straik jər pouz
teik ɒf ɔl jər prepi klouðz
ju nou jər nɑt fuliŋ eniwʌn
hwen juv bikʌm…
sʌmbɑdi els raund evriwʌn els
jər <watchin> jər bæk laik ju kænt rəlæks
jər <tryin> tə bi kul
ju luk laik ə ful tə mi
tel mi
wai də ju həv tə ɡou ənd meik θiŋz sou kɑmpləketəd?
ai si ðə wei jər æktiŋ laik jər sʌmbɑdi els
ɡets mi frəstretəd
laifs laik ðis
ju, ju fɑl ənd ju krɒl ənd ju breik
ənd ju teik hwʌt ju ɡet ənd ju tərn it intu ɑnəsti
ju prɑməst mi aim nevər ɡɑnə faind ju feik it
nou, nou, nou
nou, nou, nou
nou, nou, nou
nou, nou, nou
čil aut, hwʌt ju jelin fɔr?
lei bæk, its ɔl bin dən bifɔr
ənd if ju kəd ounli let it bi
ju wəl si…
sʌmbɑdi els raund evriwʌn els
jər wɑčiŋ jər bæk laik ju kænt rəlæks
jər traiiŋ tə bi kul,
ju luk laik ə ful tə mi
tel mi
wai də ju həv tə ɡou ənd meik θiŋz sou kɑmpləketəd?
ai si ðə wei jər æktiŋ laik jər sʌmbɑdi els
ɡets mi frəstretəd
laifs laik ðis
ju, ju fɑl ənd ju krɒl ənd ju breik
ənd ju teik hwʌt ju ɡet ənd ju tərn it intu ɑnəsti
ju prɑməst mi aim nevər ɡɑnə faind ju feik it
nou nou
wai də ju həv tə ɡou ənd meik θiŋz sou kɑmpləketəd? jæ, jæ
ai si ðə wei jər æktiŋ laik jər sʌmbɑdi els
ɡets mi frəstretəd
laifs laik ðis
ju, ju fɑl ənd ju krɒl ənd ju breik
ənd ju teik hwʌt ju ɡet ənd ju tərn it intu ɑnəsti
ju prɑməst mi aim nevər ɡɑnə faind ju feik it
nou nou nou
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *