como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Avril Lavigne Rock ‘N’ Roll-Pronunciación Letra y Video

Avril Lavigne Rock ‘N’ Roll-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

AVRIL LAVIGNE LYRICS
“Rock N Roll”

Let ‘em know that we’re still rock n roll

I don’t care about my make-up
I like it better with my jeans all ripped up
Don’t know how to keep my mouth shut
You say, “So what (what)?”

I don’t care if I’m a misfit
I like it better than the hipster bullshit
[Regular version:] I am the mother freaking princess
[Music video version:] I am the motherfucking princess
You still love me

Some-somehow
It’s a little different when
I’m with you
You know what I really am
All about
You know how it really goes
Oh, oh, oh, oh, yeah
Some some way
We’ll be getting out of this
Town one day
You’re the only one that I
Want with me
You know how the story goes
Oh, oh, oh

When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio
What if you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let ‘em know that we’re still rock ‘n roll

Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey hey hey

Call it a bad attitude dude
I’m never gonna cover up that tattoo
I might have a couple issues
You say, “Me too.” (yeah)
Don’t care about a reputation
Must be living in the wrong generation
This is your invitation
Let’s get wasted

Some-somehow
It’s a little different when
I’m with you
You know what I really am
All about
You know how the story goes
Oh, oh, oh

When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio
What if you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let ‘em know that we’re still rock ‘n roll

Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll, yeah

Oh, oh, oh, oh, yeah

When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio

What if you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let ‘em know that we’re still rock ‘n roll

When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio

What if you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let ‘em know that we’re still rock ‘n roll

Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey hey hey


ævril ləvinj liriks
rɑk en roul

let <em> nou ðət wir stil rɑk en roul

ai dount ker əbaut mai meikʌp
ai laik it betər wiθ mai ǰinz ɔl ript ʌp
dount nou hau tə kip mai mauθ šət
ju sei, sou hwʌt hwʌt?

ai dount ker if aim ə misfit
ai laik it betər ðən ðə hipstəzər bulšit
<[regular> vəržən: <]> ai əm ðə mʌðᵊr frikiŋ prinses
<[music> vidiou vəržən: <]> ai əm ðə <motherfucking> prinses
ju stil lʌv mi

<some-somehow>
its ə litəl difərənt hwen
aim wiθ ju
ju nou hwʌt ai rili æm
ɔl əbaut
ju nou hau it rili ɡouz
ou, ou, ou, ou, jæ
səm səm wei
wil bi ɡetiŋ aut əv ðis
taun wʌn dei
jər ði ounli wʌn ðət ai
wɑnt wiθ mi
ju nou hau ðə stɔri ɡouz
ou, ou, ou

hwen its ju ənd mi
wi dount nid nou wʌn tə tel əz hu tə bi
wil kip tərniŋ ʌp ðə reidiou
hwʌt if ju ənd ai
ǰəst put ʌp ə midəl fiŋɡər tə ðə skai
let <em> nou ðət wir stil rɑk ən roul

rɑk ən roul
hei hei hei
rɑk ən roul
hei hei hei

kɒl it ə bæd ætətud dud
aim nevər ɡɑnə kʌvər ʌp ðət tætu
ai mait həv ə kʌpəl išuz
ju sei, mi tu. jæ
dount ker əbaut ə repjəteišən
məst bi liviŋ in ðə rɒŋ ǰenəreišən
ðis iz jər invəteišən
lets ɡet weistəd

<some-somehow>
its ə litəl difərənt hwen
aim wiθ ju
ju nou hwʌt ai rili æm
ɔl əbaut
ju nou hau ðə stɔri ɡouz
ou, ou, ou

hwen its ju ənd mi
wi dount nid nou wʌn tə tel əz hu tə bi
wil kip tərniŋ ʌp ðə reidiou
hwʌt if ju ənd ai
ǰəst put ʌp ə midəl fiŋɡər tə ðə skai
let <em> nou ðət wir stil rɑk ən roul

rɑk ən roul
hei hei hei
rɑk ən roul
hei hei hei
rɑk ən roul, jæ

ou, ou, ou, ou, jæ

hwen its ju ənd mi
wi dount nid nou wʌn tə tel əz hu tə bi
wil kip tərniŋ ʌp ðə reidiou

hwʌt if ju ənd ai
ǰəst put ʌp ə midəl fiŋɡər tə ðə skai
let <em> nou ðət wir stil rɑk ən roul

hwen its ju ənd mi
wi dount nid nou wʌn tə tel əz hu tə bi
wil kip tərniŋ ʌp ðə reidiou

hwʌt if ju ənd ai
ǰəst put ʌp ə midəl fiŋɡər tə ðə skai
let <em> nou ðət wir stil rɑk ən roul

rɑk ən roul
hei hei hei
rɑk ən roul
hei hei hei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!