Ayo Jay – Your Number-Pronunciación Letra Traducción

Ayo Jay – Your Number-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ayo Jay Lyrics
“Your Number”

It’s one nation
So nasty
Can I get your number girl?
Can I get your number girl?
Can I get your number girl?

Oh, it’s Jay baba
And Melvitto on the beat
Just wanna tell you a story about this girl I just meet
She’s looking fly, yeah, she’s looking neat
The boy is looking like money right from my head down to my feet
She smile at me, oh, I don’t really know what it means, so
See, I’m in a bit of a limbo
But still I will make a move on this young lady

Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, oh
See, I want your number, girl
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, call you, call you
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello

Amarachi, you just know always make me happy
You like say you wanna go marry
See, all my friends, them and my family, them love you, I swear
Amarachi, I swear to God I’m feeling you badly
See what you want is what I’ll do exactly
And you should know if you want you can always lean on me

Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, oh
See, I want your number, girl
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, call you, call you
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello

Girl, you are killing it
Your body is banging and I am feeling it
The way I am feeling, there’s no concealing it
You’re young, you’re fine, so magnificent
Go on girl, yeah, just keep killing it
Your body like orange and I am peeling it
The way I am feeling, there’s no concealing it
And that’s why I, I, I am revealing it so

Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, oh
See, I want your number, girl
Can I get your number, girl?
Can I get your number, girl?
Me, I wanna call you, call you, call you
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello
656-547-853 ring
See, I’m already dialing baby, hello

#Pronunciación de la Canción

eiou ǰei liriks
jər nʌmbᵊr
its wʌn neišən
sou næsti
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr ɡərl?
ou, its ǰei bɑbə
ənd <melvitto> ɑn ðə bit
ǰəst wɑnə tel ju ə stɔri əbaut ðis ɡərl ai ǰəst mit
šiz lukiŋ flai, jæ, šiz lukiŋ nit
ðə bɔi z lukiŋ laik mʌni rait frəm mai hed daun tə mai fit
ši smail ət mi, ou, ai dount rili nou hwʌt it minz, sou
si, aim in ə bit əv ə limbou
bət stil ai wəl meik ə muv ɑn ðis jəŋ leidi
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, ou
si, ai wɑnt jər nʌmbᵊr, ɡərl
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, kɒl ju, kɒl ju
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
<amarachi>, ju ǰəst nou ɔlweiz meik mi hæpi
ju laik sei ju wɑnə ɡou meri
si, ɔl mai frendz, ðəm ənd mai fæməli, ðəm lʌv ju, ai swer
<amarachi>, ai swer tə ɡɑd aim filiŋ ju bædli
si hwʌt ju wɑnt s hwʌt ail də igzæktli
ənd ju šəd nou if ju wɑnt ju kən ɔlweiz lin ɑn mi
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, ou
si, ai wɑnt jər nʌmbᵊr, ɡərl
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, kɒl ju, kɒl ju
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
ɡərl, ju ər kiliŋ it
jər bɑdi z bæŋiŋ ənd ai əm filiŋ it
ðə wei ai əm filiŋ, ðerz nou kənsiliŋ it
jər jəŋ, jər fain, sou mægnifəsənt
ɡou ɑn ɡərl, jæ, ǰəst kip kiliŋ it
jər bɑdi laik ɔrənǰ ənd ai əm piliŋ it
ðə wei ai əm filiŋ, ðerz nou kənsiliŋ it
ənd ðæts wai ai, ai, ai əm riviliŋ it sou
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, ou
si, ai wɑnt jər nʌmbᵊr, ɡərl
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
kən ai ɡet jər nʌmbᵊr, ɡərl?
mi, ai wɑnə kɒl ju, kɒl ju, kɒl ju
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
<656-547-853> riŋ
si, aim ɒlredi daiəliŋ beibi, həlou
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!